Over ons

Wie zijn we?

Femmes for Freedom is een stichting die opkomt voor vrouwen die de nare gevolgen ondervinden van allerlei vormen van huwelijkse gevangenschap en voor vrouwenrechten.

FFF  streeft naar zelfbeschikkingsrecht voor alle vrouwen. Een belangrijk onderdeel daarvan is huwelijkse gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zij zet zich in tegen huwelijksdwang, kindhuwelijken, achterlating, polygamie, huwelijkse gevangenschap (het tegen haar zin vasthouden van een vrouw in een huwelijk doordat de man een religieuze scheiding weigert), verborgen vrouwen en een betere vrouwenopvang. FFF is sterk in het maatschappelijk en politiek agenderen van problemen rondom huwelijkse onvrijheid en het bevorderen van gendergelijkheid in de migranten-en vluchtelingengemeenschappen. Daarnaast is de laagdrempelige juridische helpdesk het ‘hart’ van FFF: hier krijgen slachtoffers juridische en zo nodig verdere ondersteuning; waar nodig verwijzen wij ze door naar de juiste hulpverlening. Met de juridische blik, praktische kennis, onbevreesde houding en lobby-kwaliteiten weet de stichting het verschil te maken voor vrouwen en meisjes. Vanwege de diepgaande kennis van de problemen op het gebied van huwelijkse gelijkheid voor vrouwen uit patriarchale gemeenschappen, verwijzen veel hulpverleningsinstanties vrouwen met gecomplicieerde problemen door naar FFF. FFF gaat met vrouwen die te maken hebben gehad met huwelijkse onvrijheid mee naar beleidsmakers en politici en begeleidt hen zodat zij zelf hun verhaal kunnen doen en voorstellen kunnen pitchen. Dat geeft de vrouwen een gevoel van kracht (mijn verhaal doet er toe, ik kan verandering teweeg brengen) en het zorgt ervoor dat politici de noodzaak voelen iets aan de problematiek te doen door wetgeving, beleid en hulpverlening te veranderen. Deze grassroots manier van werken heeft effect, inmiddels heeft FFF door deze werkwijze en agendering via de media meerdere wetswijzigingen tot stand weten te brengen, alsmede veranderingen in de hulpverlening. De expertise van FFF ligt in het signaleren van problemen in de praktijk en die te vertalen naar effectieve wetgeving, beleid en hulpverlening die meisjes en vrouwen kan helpen en beschermen. Daarnaast richt de stichting zich op onderzoek, voorlichting en preventie en nationale en internationale agendering. De laagdrempelijke acties, zoals bijvoorbeeld het uitdelen van spiekpennen, probeert de organisatie jonge meiden te wijzen op hun rechten en mogelijkheden. FFF is in 2011 door Shirin Musa, een ervaringsdeskundige van huwelijkse gevangenschap, opgericht en is in een korte tijdsbestek een begrip geworden in Nederland. In eerste instantie leek de Nederlandse wet geen grip op huwelijkse gevangenschap te hebben. Een kort geding tegen haar ex-man resulteerde tot baanbrekende jurisprudentie: de rechter gaf haar gelijk en dwong haar man op straffe van een dwangsom mee te werken aan een religieuze echtscheiding. Haar persoonlijke ervaringen en de ervaringen van vrouwen die zich tot haar wenden omdat ze zich in schrijnende situaties van ‘huwelijkse gevangenschap’ bevinden, is voor haar de aanleiding geweest om FFF op te richten. In minder dan een jaar tijd heeft ze in de Nederlandse samenleving het begrip huwelijkse gevangenschap geïntroduceerd en politiek geagendeerd. Dit heeft ertoe geleid dat de Tweede Kamer

in 2012 heeft ingestemd het begrip ‘huwelijkse gevangenschap’ (oftewel ‘gedwongen voortzetting van een huwelijk’) en achterlating van partner of kind onder de strafbaarheid van het algemene dwangartikel van artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht te laten vallen. Het is niet bij deze wetswijziging gebleven. Ook de hulpverlening voor slachtoffers van huwelijkse onvrijheid is verbeterd:

  • In 2012 stemde de Tweede Kamer in met het kenniscentrum ‘Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating’
  • Family Justice Centre in Rotterdam (2016).
  • Agendering van huwelijkse gevangenschap bij de Verenigde Naties en erkenning van het CEDAW Comite (2016).
  • Opsporing, accomodatie (hotel) en repatriatie (vliegtickets) van Nederlandse vrouwen en meisjes die in het buitenland zijn uitgehuwelijkt (2016).
  • Agendering en verbetering van de vrouwenopvang (2015, 2016, 2017).
  • FFF voert ook proefprocessen.
  • Diverse prijzen voor het werk van FFF.

Missie

Femmes for Freedom streeft naar huwelijkse vrijheid en gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Strategie

Door actief te zijn op alle terreinen en disciplines die voor verandering nodig zijn, verbindt FFF het perspectief van en met de vrouwen met de wereld van decisionmakers voor de noodzakelijke verandering. Om de doelstelling en veranderingenen te kunnen bereiken richt de stichting zich op de volgende pijlers; Juridisch loket, zusterschap & empowerment, kenniscentrum, maatschappelijke & politieke bewustwording/ lobby, preventie & voorlichting, Internationaal. Door de gedrevenheid en deskundigheid van de staf van FFF en de combinatie van individuele hulpverlening en intensief lobbywerk, slaagt FFF er – ondanks een zeer beperkt budget – in om zowel individuele vrouwen te helpen als op effectieve wijze bredere veranderingen tot stand te brengen.

Visie

Om dit te bereiken willen wij een laagdrempelige organisatie zijn voor de in het huwelijk gevangen vrouw en voor iedereen die deze vrouwen wil helpen.

Femmes for Freedom wordt gedreven door een grote verontwaardiging over de onrechtvaardige behandeling van de gevangen vrouw en door grove mensenrechtenschendingen. Femmes for Freedom wordt ook gedreven door het optimisme een gelijke wereld te creëren waarin mensen, mannen en vrouwen op een gelijke en eerlijke manier worden behandeld.

Femmes for Freedom geeft gevangen vrouwen (en advocaten en hulpverleners) advies over de juridische weg om uit huwelijkse gevangenschap te kunnen komen.

Ook geeft Femmes for Freedom informatie over de maatschappelijke consequenties van huwelijkse gevangenschap.

Femmes for Freedom werkt aan bewustwording, vraagt actief aandacht voor de onrechtvaardige situatie waarin vrouwen verkeren.

Femmes for Freedom werkt aan nieuwe perspectieven voor de gevangen vrouw en is optimistisch over de kansen voor deze vrouwen voor een rechtvaardige en gelijke behandeling.

Femmes for Freedom wil huwelijkse gevangenschap als vorm van geweld tegen vrouwen gedefinieerd krijgen en het strafbaar laten stellen. Huwelijkse gevangenschap is namelijk een vorm van huwelijksdwang!

Femmes for Freedom vindt dat gevangen vrouwen door iedereen herkend en geholpen moeten worden!

Dit doet Femmes for Freedom met een multidisciplinair team van ervaringsdeskundigen, juridische professionals, wetenschappers, samenwerkende organisaties en maatschappelijk werkers.

Femmes for Freedom is een organisatie voor iedereen: voor vrouwen maar ook voor mannen van alle leeftijden!