Archiven

Project LEF

december 8, 2019 10:22 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

LEF jaagt verandering aan. Femmes for Freedom wil de komende drie jaar het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en meisjes met een bi-culturele achtergrond verder borgen in de Nederlandse wetgeving en het beleid, maar ook in de dagelijkse levens van deze doelgroep. Dit doet LEF door het uitbannen van schadelijke traditionele praktijken aan te jagen en de mechanismen van ongelijke behandeling, discriminatie en uitsluiting aan te pakken. Femmes for Freedom heeft een bewezen trackrecord als het aankomt op deze twee punten, en middels het project LEF kan zij haar activiteiten vernieuwen, uitbreiden en toespitsen.

Er zijn een drietal doelstellingen geformuleerd voor dit project:

 • Wet- en regelgeving en beleid wordt aangepast zodat ongelijke behandeling van vrouwen met een bi-culturele achtergrond niet langer mogelijk is.
 • Het zelfbeschikkingsrecht voor deze groep wordt afgedwongen en is onschendbaar.
 • De beeldvorming van en over deze groep wordt positief verandert.

Om dit te bewerkstelligen, maakt LEF gebruik van de volgende pijlers:

 • Naming the issue; doordat FFF de doelgroep rechtstreeks vertegenwoordigt, kan zij problemen binnen de gemeenschappen signaleren en agenderen. Onderwerpen die anderen niet durven of kunnen aankaarten, kan FFF door middel van campagne naar buiten brengen.
 • Grassroots beweging; FFF ondersteunt individuen en informele organisaties om ook voor de eigen rechten op te komen.
 • Juridische ondersteuning; om gebruik te kunnen maken van hun rechten, moeten de vrouwen en meisjes wel weten wat deze zijn en begeleid worden wanneer er zich problemen voordoen. Deze ondersteuning en begeleiding kan FFF bieden.
 • Kennisontwikkeling en onderzoek; veel van de zaken waar FFF aan werkt, zijn nog onvoldoende bekend in Nederland. Door gedegen onderzoek te doen, draagt FFF bij aan de bekendheid van fenomenen zoals huwelijkse gevangenschap en polygamie; de resultaten van deze onderzoeken dragen bij aan beleidsontwikkeling.

Financiering: Ministerie van OC&W

LEF jaagt verandering aan. Femmes for Freedom wil de komende drie jaar het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en meisjes met een…

Signaleringskaarten Huwelijkse Onvrijheid

december 5, 2019 6:34 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

De signaleringskaart is het resultaat van een project dat tot stand kwam met financiering van de Gemeente Den Haag en Zonta Nederland.

 • Training/voorlichting voor vrijwilligers

Binnen dit project kregen 14 Haagse maatschappelijke organisaties een training over huwelijkse onvrijheid van Femmes for Freedom. Tijdens de voorlichting konden de vrijwilligers feedback geven op de nog te ontwikkelen signaleringskaart. De feedback van de vrijwilligers, tips van een expertteam bestaande uit professionals van o.a. Veilig Thuis, Politie en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating en input van Femmes for Freedom zijn gebundeld in een handig boekje voor Haagse vrijwilligers.

 • Signaleringskaart huwelijkse onvrijheid

Alle informatie van de trainingen over o.a. huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en verborgen vrouwen is gebundeld in het boekje en kunnen de vrijwilligers nog eens rustig nalezen. In de signaleringskaart is er uitgebreid aandacht voor wat vrijwilligers zouden kunnen doen indien ze een slachtoffer van huwelijkse onvrijheid willen helpen. Ook is er in het boekje een overzicht te vinden van de Haagse hulpverlening rondom huwelijkse onvrijheid.

De online versie van de Haagse signaleringskaart kunt u hier lezen.

 • Rotterdam

Femmes for Freedom is bezig met het opstarten van hetzelfde project in Rotterdam in samenwerking met Zonta Nederland. Rotterdamse vrijwilligers worden getraind op de thema’s van huwelijkse onvrijheid. Daarnaast wordt ook een Rotterdamse signaleringskaart ontwikkeld zodat de vrijwilligers de slachtoffers beter kunnen helpen en doorverwijzen naar de juiste hulpverleningsinstanties.

Financiering

Gemeente Den Haag (project Den Haag) & Zonta Nederland (Den Haag & Rotterdam)

Samenwerkingspartners

Bureau Tangram, verschillende maatschappelijke organisaties in Den Haag en Rotterdam

De signaleringskaart is het resultaat van een project dat tot stand kwam met financiering van de Gemeente Den Haag en…

Buddyproject volwaardig meedoen

december 5, 2019 6:32 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

In samenwerking met de Gemeente Rotterdam voert Femmes for Freedom in 2016/2017  het Buddyproject ‘Volwaardig meedoen’ uit.

Femmes for Freedom traint 5 vrijwillige buddy’s op het omgaan en coachen van slachtoffers van huiselijk- en eergerelateerd geweld. De vrijwilligers zelf staan onder coaching en supervisie van een vrijwillige coördinator. De buddy’s begeleiden 15 vrouwen met een mirgrantenachtergrond weer op weg naar zelfredzaamheid

De vrijwillige buddy’s worden opgeleid door Femmes for Freedom om:

Signaleren en melden

De buddy’s worden getraind volgens de methode van Veilig Thuis om huiselijk geweld en eergerelateerd geweld in een vroeg stadium te signaleren en te melden.  De problemen rondom huiselijk- en eergerelateerd geweld en huwelijkse onvrijheid worden gesignaleerd en de slachtoffers worden doorverwezen naar de hulpverlening (wijkteams, Veilig Thuis, politie).

Vrouwen begeleiden na melding bij Veilig Thuis

Ook Veilig Thuis kan bij Femmes for Freedom aangeven dat er vrouwen zijn die een melding hebben gemaakt bij Veilig Thuis. Als deze slachtoffers behoefte hebben aan vertrouwenscoaching door de buddy’s neemt Femmes for Freedom dit nazorgtraject op zich. Als het gaat om nazorg zal Femmes for Freedom de vrouw begeleiden tot participatie in de samenleving, het oppakken van het leven en het voorkomen van een terugval.

Volwaardig meedoen

Slachtoffers middels vertrouwenscoaching verder te helpen, te empoweren en te begeleiden naar een zelfstandig leven waardoor zij weer volwaardig kunnen meedoen in Rotterdam.

Opdrachtgever & financiering

Gemeente Rotterdam

In samenwerking met de Gemeente Rotterdam voert Femmes for Freedom in 2016/2017  het Buddyproject ‘Volwaardig meedoen’ uit. Femmes for Freedom…

Haags juridisch loket

december 5, 2019 6:30 pm Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

Haags Juridisch Loket

Het juridisch loket is de belangrijkste activiteit van Femmes for Freedom. Doelstelling van het loket is om vrouwen bij te staan die te maken hebben met problemen rondom huwelijkse onvrijheid. Het juridische loket is te bezoeken (op afspraak) op ons kantoor in Den Haag. Maar digitaal kunnen slachtoffers ook hulp vragen via het digitale loket op onze website. Jaarlijks helpt Femmes for Freedom via het juridisch loket zo’n 40 tot 50 vrouwen en meisjes. Zo’n 10-15 slachtoffers per jaar zijn afkomstig uit de regio Haaglanden. Dit zijn slachtoffers die met een intensief traject worden geholpen door de buddy’s van Femmes for Freedom. Daarnaast krijgen krijgen wij jaarlijks zo’n 30 telefoontjes/e-mails van maatschappelijke organisaties in Den Haag, politie, Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating in Den Haag (LKHA), buurtmoeders, docenten enz. die wij zo goed mogelijk van advies proberen te voorzien.

Als vrouwen zich melden bij het juridisch loket, voorziet Femmes for Freedom ze van gratis informatie en (juridisch) advies op het gebied van huwelijken, huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, gedwongen achterlating, onwettige huwelijken, gedwongen isolement, huiselijk geweld, echtscheidingen en polygame relaties. Indien er verdere stappen moeten worden ondernomen wordt de vrouw doorverwezen naar de juiste instantie. Indien vrouwen tegen drempels aanlopen en niet door de reguliere hulpverlening geholpen kunnen worden, treedt Femmes for Freedom op als ‘breekijzer’. Hierbij valt te denken aan advocaten, politie, landelijk knooppunt huwelijksdwang, maatschappelijk werk, politie, ambassades, wetenschappers, of Veilig Thuis. Naast het juridische advies is het ook belangrijk dat de vrouwen een buddy hebben, waar ze steun bij vinden.

Met dit project gaat Femmes for Freedom het juridisch loket uitbreiden en de focus meer leggen op Den Haag. Er komt een een spreekuur en er worden nieuwe buddy’s opgeleid zodat zij de slachtoffers die zich bij het juridisch loket melden kunnen voorzien van advies, maar ook door met ze mee te gaan naar afspraken bij advocaten en de rechtbank.

Ook wil Femmes for Freedom de banden aanhalen met verschillende Haagse maatschappelijke organisaties. Via deze organisaties lopen buddy’s of buurtmoeders vaak tegen deze problemen aan, maar weten vaak niet hoe de situatie opgelost kan worden. Femmes for Freedom is van plan maandelijks contact te hebben met deze organisaties zodat slachtoffers doorverwezen kunnen worden naar Femmes for Freedom of andere hulporganisaties. Het contactmoment kan telefonisch of per email, maar ook kan Femmes for Freedom regelmatig aanschuiven bij deze organisaties als ze bijv. een training of workshop hebben of een vergadering bijwonen zodat de problematiek meteen besproken kan worden en men van Femmes for Freedom geadviseerd kan worden over de vervolgstappen. 

Doelstelling van het project

 • Vrouwen en meisjes bijstaan met juridisch advies die te maken hebben met huwelijkse onvrijheid in de regio Haaglanden. Juist die slachtoffers helpen die door de reguliere hulpverlening lastig geholpen kunnen worden.
 • Vrijwillige buddy’s opleiden die mee kunnen met slachtoffers naar afspraken met o.a. politie, ambassades, advocaten, Veilig Thuis, maatschappelijk werkers enz.
 • Door middel van zusterschap en empowerment vrouwen een steuntje in de rug geven en weer op weg helpen naar zelfstandigheid.
 • Door banden aan te halen met maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties in de regio Den Haag zodat huwelijkse onvrijheid sneller gesignaleerd wordt en slachtoffers worden doorverwezen naar de juiste organisaties.

Belang van het project

Femmes for Freedom heeft de afgelopen jaren gemerkt dat wij net even een stapje verder kunnen gaan dan de reguliere hulpverlening van bijv. Veilig Thuis, het Landelijk Knooppunt of de politie. Wij noemen ons daardoor ook wel eens een ‘laatste strohalm-organisatie’. Waar reguliere hulpverlening in sommige gevallen tegen beleidsmaatregelen en regels aanloopt, kan Femmes for Freedom het verschil maken. Bijvoorbeeld als het gaat om het financieren van vliegtickets voor jonge achtergelaten meisjes of het begeleiden van een slachtoffer uit een land waar het vastgehouden wordt door familieleden. Bovendien heeft Femmes for Freedom expertise over huwelijksrecht van verschillende landen, waardoor wij slachtoffers van huwelijkse gevangenschap kunnen bijstaan met informatie over juridische stappen en perspectieven.

Vanaf de oprichting in 2011 heeft Femmes for Freedom een meldpunt en juridisch loket. De afgelopen jaren is het juridisch loket steeds verder geprofessionaliseerd. Verder hebben wij het afgelopen jaar gemerkt dat projecten die wij in Den Haag hebben gedraaid invloed hebben op het aantal hulpvragen dat wij krijgen vanuit de regio Haaglanden. Vandaar dat met de toekenning van deze subsidie de volgende verbeteringen zouden kunnen toevoegen voor het juridisch loket:

 • Meer contact met Haagse maatschappelijke organisaties en projecten rondom buurtmoeders. Door dit project kunnen we onze Haagse banden aanhalen en regelmatig op bezoek bij relevante organisaties.
 • We kunnen starten met een tweewekelijks spreekuur waarbij slachtoffers op bezoek kunnen komen bij ons kantoor in Den Haag of ons telefonisch en per e-mail kunnen bereiken om snel antwoord te krijgen. Nu kunnen slachtoffers alleen langskomen op afspraak.
 • Het trainen van gespecialiseerde buddy’s die Haagse slachtoffers kunnen steunen en kunnen begeleiden naar bijv. afspraken bij de politie, advocaten enz.

  Doelgroep

 • Slachtoffers van huwelijkse onvrijheid in de regio Haaglanden.
 • Organisaties van maatschappelijke (vrijwilligersorganisaties) in de regio Den Haag nauwer betrekken bij onze aanpak en ondersteunen met als het gaat om juridisch advies bij de problematiek van huwelijkse onvrijheid.

Financiering

Fonds 1818 & Gemeente Den Haag

Haags Juridisch Loket Het juridisch loket is de belangrijkste activiteit van Femmes for Freedom. Doelstelling van het loket is om…

Maak Taboe Onderwerpen Bespreekbaar

december 5, 2019 10:00 am Gepubliceerd door Laat uw bericht achter

In 2013/2014 heeft Femmes for Freedom samen met de Blijf Groep in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een project gedraaid volgens het principe train de trainer. Het doel van het project is het faciliteren van een mentaliteitsverandering door het opleiden en het begeleiden van trainers. Bij het bespreekbaar maken van taboe onderwerpen gaan we de dialoog aan in de verschillende moeilijk bereikbare gemeenschappen

 • Dialoogleiders

Een poul vrijwillige dialoogleiders werden getraind om in (gesloten) gemeenschappen voorlichting te geven en het gesprek aan te gaan over taboe onderwerpen als huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, achterlating, eergerelateerd geweld en (homo)seksualiteit.

 • Resultaten

In totaal spraken de dialoogleiders 522 mensen van 27 nationaliteiten. Femmes for Freedom en haar vrijwilligers hebben hiervan 333 mensen voorlichting gegeven en 19 dialoogsessies georganiseerd in moeilijk bereikbare gemeenschappen.

Financiering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Samenwerkingspartner

Blijf Groep

In 2013/2014 heeft Femmes for Freedom samen met de Blijf Groep in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en…