Impact & Succes

Femmes For Freedom is in 2011 opgericht door Shirin Musa, een ervaringsdeskundige van huwelijkse gevangenschap en is in korte tijd een begrip geworden in Nederland. In eerste instantie leek de Nederlandse wet geen grip te hebben op huwelijkse gevangenschap. Een kort geding tegen haar ex-man resulteerde tot baanbrekende jurisprudentie: de rechter gaf haar gelijk en dwong haar man op straffe van een dwangsom mee te werken aan een religieuze echtscheiding. Haar persoonlijke ervaringen en die van vrouwen die zich tot haar wenden, omdat ze zich in schrijnende situaties van ‘huwelijkse gevangenschap’ bevinden, is voor haar de aanleiding geweest om Femmes for Freedom op te richten. In minder dan een jaar tijd introduceerde Shirin de Nederlandse samenleving het begrip ‘huwelijkse gevangenschap’ en wist zij het onderwerp op de politieke agenda te zetten. Dit heeft ertoe geleid dat de Tweede Kamer in 2012 instemde met het begrip ‘huwelijkse gevangenschap’ (oftewel ‘gedwongen voortzetting van een huwelijk’) en achterlating van partner of kind. Sindsdien vallen huwelijkse gevangenschap en achterlating onder de strafbaarheid van het algemene dwangartikel van artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht. Het is niet bij deze wetswijziging gebleven. Ook de hulpverlening voor meisjes en vrouwen die in huwelijkse onvrijheid verkeren, is verbeterd.

Onze resultaten in het kort:

   • De Tweede Kamer stemt voor het amendement Amendement Arib-Hilkens De Tweede Kamer stemt in met een bredere definitie van huwelijksdwang. Ook de gedwongen voortzetting van het huwelijk (huwelijkse gevangenschap) wordt strafbaar gesteld (2012)!
   • De lobby van Femmes for Freedom voor een taskforce huwelijksdwang voor Nederlandse meisjes en vrouwen die in het buitenland gedwongen worden uitgehuwelijkt en of achterlgelaten, krijgt gehoor in de Tweede Kamer! De Kamer stemt in met de oprichting van het kenniscentrum ‘Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating’ (2012).
   • Femmes for Freedom publiceert het onderzoek Verborgen vrouwen: een vergeten groep : op indicatieve wijze wordt een beeld geschetst  van de problematiek van verborgen vrouwen en de omvang van deze groep. Tevens biedt het inzicht in de zienswijzes, dilemma’s, mogelijkheden en onmogelijkheden van de hulpverlening, politie en gemeente (2013).
   • Publicatie van het onderzoeksrapport Zo zijn we niet getrouwd over de aard en omvang van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap in samenwerking met Verwey-Jonker Instituut en Maastricht University.
   • Aangenomen initiatiefnota VVD Rotterdam waarin een begin is gemaakt met de Family Justice Centre (2015). Deze wordt in Rotterdam het Centrum voor Huiselijk Geweld genoemd en wordt begin 2020 geopend.
   • Lancering en ontwikkeling van spiekpennen tegen gedwongen huwelijken en signaleringskaarten huwelijkse onvrijheid (2015).
   • Agendering van huwelijkse gevangenschap bij de Verenigde Naties en erkenning van het CEDAW Comite (2016).
   • Agendering en verbetering van de vrouwenopvang  (2015, 2016, 2017).
   • Het amendement van Han ten Broeke voor accommodatie (hotel) en repatriatie (vliegtickets) van Nederlandse vrouwen en meisjes die in het buitenland zijn uitgehuwelijkt wordt door de Tweede Kamer aangenomen. Ook komt er een integrale aanpak en samenwerking met NGO’s (2016).
   • De veelbesproken Rotterdamse postercampagne In Nederland kies je je partner zelf wordt gelanceerd (2017).
   • Lancering met o.a. CS Digital Media de campagne Celebrate Love (2018).
   • Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft aangekondigd om een bepaling in het burgerlijk wetboek op te nemen die zal voorzien dat beide partners meewerken aan de ontbinding van het religieus huwelijk. Dit voorstel heeft Femmes For Freedom in 2012, 2014 en 2017 bepleit (2018).
   • Hoorzitting in het Europees Parlement over huwelijkse gevangenschap in samenwerking met ALDE (2018).
   • Met de campagne“Ontsnap aan je vakantie” vraagt Femmes for Freedom aandacht voor huwelijksdwang, gedwongen achterlating en vrouwelijke genitale verminking in het buitenland. Meisjes en vrouwen krijgen duidelijke handelingsperspectieven om goed voorbereid op reis te gaan. Over deze campagne zijn meerdere keren Kamervragen gesteld. Met  de hernieuwde aandacht wordt de alertheid en actiebereidheid bij de hulpverleners groter.
   • Sinds 2016 ijvert Femmes for Freedom voor een actieplan zelfbeschikking. De aangenomen motie van Bente Becker (VVD) voor een actieplan zelfbeschikking waarin o.a. aandacht wordt gevraagd voor de financiële zelfstandigheid en seksuele zelfbeschikking is een mijlpaal (2018)!
   • Femmes for Freedom agendeert de hersteloperaties na vrouwelijke genitale verminking op de maatschappelijke en politieke agenda (2018).
   • Femmes for Freedom doet  aangifte van opruiing en aanzetten tot geweld door As-Soennah Moskee, en mobiliseert burgers om ook aangifte te doen.
   • Dankzij een zeer succesvolle crowdfunding kan Femmes for Freedom bestuursrechtelijke stappen nemen om over te gaan tot sluiting van de moskee(2018).
   • Femmes for Freedom voert ook succesvolle proefprocessen die de positie van vrouwen verbeteren, zie deze website
   • Diverse prijzen voor het werk van Femmes for Freedom: Aletta van Nu Prijs , Leah Globe Award, Red’s Hot Women Award Categorie Maatschappij, Liberaal van het Jaar.
   • Genomineerd voor: Women of Courage Award van the US State Department.
   • Overig: Vermelding op de Opzij Top 100-lijst als een van meest invloedrijke vrouwen in de Nederlandse goede doelen sector (2017). Volgens het blad Opzij meest invloedrijke vrouw in de non-profit sector (2018).

Bekijk hier onze resultaten per jaar. Voor een uitgebreid verslag kunt u hier de jaarverslagen raadplegen.

Successen 2019

Agendering maagdelijkheidscontroles en -herstel

Met de actie Red de Vagina II vraagt Femmes for Freedom aandacht voor maagdelijkheidscontroles die ook in Nederland nog steeds plaatsvinden. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie zijn deze controles een schending van mensenrechten en gender-based discriminatie. Met het aanbieden van een kunstwerk aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, roept Femmes for Freedom hem op om in gesprek te gaan met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en de doelgroep om deze praktijken aan banden te leggen. Daarbij vragen we ook aandacht voor de hersteloperaties die door verschillende partijen met commerciële doelstellingen worden aangeboden.

Motie: Betrek échte deskundigheid

Tanya Hoogwerf diende namens Leefbaar Rotterdam een motie in om Femmes for Freedom als netwerkpartner te betrekken bij de aanpak van schadelijke traditionele praktijken. Deze motie werd door de Rotterdamse gemeenteraad aangenomen op 21 februari 2019. In haar motie omschreef Hoogwerf Femmes for Freedom als een organisatie die bestaat uit heldhaftige én deskundige vrouwen die zich onvermoeibaar inzetten tegen vrouwenonderdrukking in alle facetten.

Successen 2018

Meest invloedrijke non-profit vrouw Opzij Top100 

Maandblad Opzij  riep Shirin Musa uit tot meest invloedrijke non-profit vrouw. Het tijdschrift noemt het werk van Femmes for Freedom baanbrekend. Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op! Onze hoogtepunten delen we graag met u.

Campagnes 

Zo lanceerden we samen met o.a. CS Digital Media de campagne “Celebrate Love”, die heel Nederland anders naar de liefde deed kijken.
In de zomerperiode vroegen we met “Ontsnap aan je vakantie” aandacht voor huwelijksdwang, gedwongen achterlating en vrouwelijke genitale verminking in het buitenland. Ook gaven we meisjes en jonge vrouwen duidelijke handelingsperspectieven om goed voorbereid op reis te gaan. Over deze campagne zijn meerdere keren Kamervragen gesteld en we hebben het vertrouwen dat door deze hernieuwde aandacht de alertheid en actiebereidheid bij de hulpverleners nog groter wordt.

Maatschappelijke en Politieke Agendering 

In het verlengde van deze zomercampagne hebben we de hersteloperaties na vrouwelijke genitale verminking opnieuw op de maatschappelijke en politieke agenda gezet. Deze worden, ondanks eerdere toezeggingen vanuit de politiek, nog niet vergoed uit de basisverzekering. Ondanks een motie van het Tweede Kamerlid Ploumen is deze ingreep nog steeds niet opgenomen in de vergoedingen. Ook in 2019 zullen we hiervoor blijven strijden. Tijdens deze campagne bereikte ons het nieuws dat de As-Soennah Moskee in Den Haag vrouwelijke genitale verminking in de digitale leeromgeving heeft aanbevolen. Dit mag en kan niet in Nederland. Daarom heeft Femmes for Freedom aangifte gedaan van opruiing en aanzetten tot geweld, en hebben we heel Nederland opgeroepen ook aangifte te doen.  Dankzij een zeer succesvolle crowdfunding kunnen we nu bestuursrechtelijke stappen nemen om over te gaan tot sluiting van de moskee.  

Sinds 2016 ijvert Femmes for Freedom voor een actieplan zelfbeschikking. Derhalve zijn we zeer blij met de aangenomen motie van Bente Becker (VVD) voor een actieplan zelfbeschikking waarin o.a. aandacht wordt gevraagd voor de financiële zelfstandigheid en seksuele zelfbeschikking.

Internationale Agendering

Ook organiseerde Femmes For Freedom samen met ALDE, de liberale fractie in het Europees Parlement, een hoorzitting over huwelijkse gevangenschap om de bewustwording op Europees niveau te vergroten en om samen met academici, experts en politici mogelijke oplossingen te onderzoeken. Tijdens deze hoorzitting spraken meerdere experts op het gebied van wetgeving, huwelijkse gevangenschap en informele huwelijken. Onze hoop en inzet is dat huwelijkse gevangenschap in internationale mensenrechtenverdragen, resoluties en Europese wetgeving opgenomen kan worden.

Aankondiging Wetsvoorstel Huwelijkse Gevangenschap

Na jaren van intensieve lobby en agendering gaat het eindelijk gebeuren! Zo schreef de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, in het voorjaar een brief over huwelijkse gevangenschap waarin hij zijn voornemen aankondigde om een bepaling in het burgerlijk wetboek op te nemen die zal voorzien dat beide partners meewerken aan de ontbinding van het religieus huwelijk.
Dit voorstel heeft Femmes For Freedom in 2012, 2014 en 2017 al bepleit en we zijn blij dat ons voorstel nu wordt overgenomen en als oplossing wordt gepresenteerd door de Universiteit Maastricht. De minister heeft Femmes For Freedom uitgenodigd voor de internetconsultatie. Wij hebben als enige partij daaraan gehoor gegeven en commentaar en aanvullingen gegeven op deze aanstaande wetswijziging.

Successen 2017

Successen 2016

Successen 2015

Successen 2013-2014

Successen 2011-2012

Impact op maatschappelijk niveau: creëren van awareness, zorgen voor betere (handhaving) van wet- en regelgeving op het gebied van huwelijkse onvrijheid

   • Oprichting van Femmes for Freedom wordt gevierd met een symposium, geopend door minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel.
   • 150 personen van relevante beroepsgroepen (juristen, maatschappelijk werkers, ambtenaren, wetenschappers, politie) zijn aanwezig bij het symposium van Femmes for Freedom.
   • Veel media-aandacht in het oprichtingsjaar: o.a. aanwezigheid bij Knevel & van den Brink en ene reportage in het NOS Journaal.
   • In totaal zijn er 37 media-optredens in kranten, televisieprogramma’s en tijdschriften.
   • Femmes for Freedom pleit bij de politiek voor een bredere definitie van huwelijksdwang in de wet: niet alleen gedwongen worden om te trouwen, maar ook gedwongen worden om getrouwd te blijven is een vorm van huwelijksdwang. De Tweede Kamer en de regering delen die mening en het wetsvoorstel m.b.t. de bredere definitie van huwelijksdwang wordt door de Tweede Kamer aangenomen.
   • Awareness creëren rondom de problemen van meisjes en vrouwen die gedwongen worden achtergelaten in het buitenland. Er is veel aandacht voor de zaak van ‘Sarah’: een Nederlands-Somalisch meisje dat gedwongen achtergelaten is in Somalië en slachtoffer is van huwelijksdwang.
   • Femmes for Freedom voert campagne in de media en politiek voor een ‘Forced Marriage Unit’ naar Brits voorbeeld. De regering en de Tweede Kamer gaan akkoord. Dit resulteert in de oprichting van het Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating.
   • Drie maanden na de oprichting heeft Femmes for Freedom de 3e prijs van de Women Inc Cordaidprijs gewonnen. Femmes for Freedom heeft voor deze prijs de meeste publieksstemmen gehaald en was favoriet.
   • Femmes for Freedom wordt gevraagd om zitting te nemen in het Netwerk VN-Vrouwenverdrag.

Impact op individueel niveau: ondersteuning aan meisjes en vrouwen die problemen hebben bij huwelijkse vrijheid en gelijkheid

   • 36 vrouwen bijgestaan door het juridisch loket met juridisch advies.
   • 3 vrouwen zijn geholpen bij het bekostigen van een kort geding ,proefproces of mediation, in het geval zij zelf de kosten niet kunnen dragen.
   • 56 vrijwilligers die zich vanuit hun eigen expertise inzetten voor Femmes for Freedom.
   • Lancering van de Femmes for Freedom website. Hier kunnen meisjes en vrouwen informatie opzoeken over o.a. huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap.

Resultaten 2011-2012

Verder lezen?