Onze strijd

Femmes for Freedom zet regelmatig campagnes en acties in als middel voor het realiseren van haar doelstellingen. Op deze pagina vindt u een overzicht van onze strijd, campagnes en politieke betrokkenheid.

Femmes for Freedom en haar inspanningen worden geprezen door opiniemakers. Hier vindt u een overzicht van alle benoemingen van FFF in opiniestukken.

Waar wij voor strijden
Femmes for Freedom zet zich in tegen huwelijkse onvrijheid en voor seksuele vrijheid en gezondheid en financiële zelfverdediging. Hieronder vindt u een overzicht van de thema’s waar wij voor strijden. Ook worden onze opiniestukken regelmatig gepubliceerd, waarin wij de beweegredenen achter onze emancipatiestrijd uitlichten. Deze vindt u hier.

Vrouwenopvang
Femmes for Freedom zet zich in voor vrouwen die te maken hebben met geweld door hun partner of familie. Voorbeelden hiervan zijn huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, polygamie, het “verborgen houden van vrouwen”, eergerelateerd en huiselijk geweld. Wij proberen deze onderwerpen op de agenda van de politiek en de overheid te krijgen, maar trekken ons ook het lot van de individuele slachtoffers aan en helpen hen te zoeken naar oplossingen. Daarom hebben wij regelmatig slachtoffers doorverwezen naar de vrouwenopvang.

Femmes for Freedom zet zich sinds 2015 in voor betere vrouwenopvang in Nederland. We komen op voor huwelijkse onvrijheid in het bijzonder en vrouwenrechten in het algemeen. De kwaliteit van vrouwenopvang is mede ook van belang als het gaat om het VN-Vrouwenverdrag. Wij denken dat vooral de eigen bijdrage (huur) die van vrouwen in de Nederlandse vrouwenopvang wordt verlangd problematisch is, met name voor vrouwen die geen uitkering ontvangen of inkomen uit arbeid hebben. Het komt voor dat vrouwen die aangewezen zijn op de vrouwenopvang geld moeten verwerven door te stelen of te bedelen. Ook prostitutie komt met regelmaat voor. De plicht van verdragstaten om vrouwen te beschermen tegen geweld vloeit voort uit artikel 2, zoals CEDAW ook in Algemene Aanbevelingen heeft geëxpliciteerd. De plicht strekt zich ook uit tot kwetsbare groepen vrouwen zonder verblijfsstatus of zonder inkomen, die geen opvang in hun eigen netwerk kunnen vinden en geen gebruik mogen maken van de Nederlandse vrouwenopvang.

Hieronder vindt u een overzicht van de manieren waarop wij ons hebben ingezet voor de vrouwenopvang in Nederland. Bovendien schreef Shirin Musa namens Femmes for Freedom een column over het hervormen van de vrouwenopvang in samenwerking met de vrouwen.

Vrouwenrechten
Ondanks de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en het VN- Vrouwenverdrag (CEDAW) worden vrouwen nog steeds gediscrimineerd. Femmes for Freedom vraagt aandacht voor de rechten van de vrouw. Wij staan voor gelijke rechten voor mannen én vrouwen en volledige zelfbeschikking over eigen gedachten, lichaam, geest en verlangen.

 • Femmes for Freedom is tegen de schending van de mensenrechten van vrouwen.
 • Femmes for Freedom vindt dat mannen en vrouwen gelijk berecht dienen te worden.
 • Femmes for Freedom is tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen.
 • Femmes for Freedom is tegen gedwongen kledingvoorschriften. Vrouwen moeten zelf kunnen bepalen in welke kleding zij zich prettig voelen.
 • Femmes for Freedom is van mening dat vrouwen de baas over hun eigen leven, lijf en verlangen zijn. Zij bepalen de spelregels als het gaat om seksualiteit, zwangerschap, abortus, sterilisatie en gezondheidszorg.
 • Femmes for Freedom zet zich in tegen eerwraak, huiselijk geweld, huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, polygamie, achterlating, verborgen vrouwen en  vrouwenbesnijdenis.

Femmes for Freedom streeft volledige nalaving van het VN Vrouwenverdrag  (CEDAW) na, in het bijzonder artikel 16: wereldwijde gelijke behandeling van vrouwen voor, tijdens en na het huwelijk.

Dit zijn de hoofdlijnen van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW):

 • Landen moeten discriminatie van vrouwen voorkomen en vrouwenrechten in de wet vastleggen. Als vrouwen toch gediscrimineerd worden moet de mogelijkheid er zijn dit bij de rechter aan te vechten.
 • Basisrechten en fundamentele vrijheden moeten voor mannen én vrouwen op gelijke voet staan. Overheden moeten de verbetering van de positie en status van vrouwen stimuleren. Bovendien dient de overheid stereotype beelden van mannen en vrouwen te doorbreken, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting.
 • Staten moeten optreden tegen vrouwenhandel, de uitbuiting van vrouwen en gedwongen prostitutie.
 • Vrouwen moeten gelijke toegang krijgen tot deelname aan de maatschappij, zoals de politiek, onderwijs, arbeid, gezondheidszorg enzovoorts.
 • Vrouwen moeten gelijk aan mannen een nationaliteit kunnen verkrijgen, behouden en verlengen. Ook moet het mogelijk zijn voor vrouwen, net als mannen, hun nationaliteit door te geven aan hun kinderen.
 • Binnen het huwelijk en familierelaties zijn vrouwen gelijk aan mannen.
Verborgen vrouwen
Verborgen vrouwen komen in Nederland nog veel te vaak voor. Deze vrouwen worden gedwongen in isolement gehouden en hun fundamentele mensenrechten worden geschonden. Het tegengaan van de huwelijkse onvrijheid en het beschermen van de mensenrechten van deze vrouwen is een van onze belangrijkste missies. Wij voerden daarom de campagne ‘Ontsnap uit je huis’ waarbij we aandacht vroegen voor de verborgen vrouwen. Bovendien schreef Shirin Musa namens Femmes for Freedom een column waarin wij meer vertellen over waarom er een wet nodig is om het onrecht van de verborgen vrouwen te bestrijden.
Huwelijkse gevangenschap
Vrouwen die in huwelijkse gevangenschap zijn worden gedwongen om getrouwd te blijven in een religieus huwelijk. Femmes for Freedom zette de term ‘huwelijkse gevangenschap’ op de kaart en maakt zich hard voor vrouwen die in deze situatie verkeren.

Om huwelijkse gevangenschap te voorkomen en op te lossen, is brede samenwerking nodig met advocatuur, mediators, notariaat, politici, maatschappelijk werk, psychologen, slachtofferhulp, sociale rechercheurs, ministeries, wetenschappers, provincies, gemeenten, vrouwenorganisaties, migrantenorganisaties, vakbonden, religieuze organisaties, opleidingsinstanties, het openbaar ministerie, media, enzovoort. Om een front tegen huwelijkse gevangenschap te vormen, is samenwerking met veel partners en de genoemde beroepsgroepen noodzakelijk.

De ideale eindsituatie is dat vrouwen zich naar Nederlands recht, het recht van het land van herkomst en het religieuze recht bewust zijn van hun rechten en mogelijkheden, alsmede van alle negatieve gevolgen/ gevaren. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de geestelijke die het religieuze huwelijk sluit, kunnen een belangrijke rol spelen om huwelijkse gevangenschap te voorkomen. Vrouwen in huwelijkse gevangenschap moeten weten dat ze een keuze hebben en dat hun huwelijkse gevangenschap beëindigd kan worden. Femmes for Freedom gaat vrouwen aanmoedigen, helpen via mediation en om te procederen voor hun vrijheid. Op dit moment is huwelijkse gevangenschap naar Nederlands recht in de zaak van Shirin Musa erkend als een onrechtmatige daad en als een schending van de burgerrechten van de vrouw, namelijk de schending van het recht om (opnieuw) te huwen en het recht op family life. Femmes for Freedom is zich ervan bewust dat dit om één zaak gaat en gedurfde rechtspraak is. We zijn ons er ook van bewust dat deze uitspraak niet automatisch betekent dat elke vrouw een geslaagd beroep kan doen op de onrechtmatige daad, het recht om te huwen en family life. Alle zaken zijn uniek en dienen van geval tot geval beoordeeld en gewogen te worden

In onze strijd tegen huwelijkse gevangenschap hebben wij ook meegewerkt aan de campagne Zelfgekozen, waarin het doel was duidelijk te maken dat het vanzelfsprekend moet zijn om je eigen partner te kiezen. Bovendien schreef Shirin Musa namens Femmes for Freedom meerdere columns over huwelijkse gevangenschap. Deze leest u hier en hier.

Genitale verminking
Genitale verminking bij vrouwen komt in Nederland nog veel te vaak voor. Maagdelijkheidshersteloperaties worden, ondanks de discriminerende en agressieve aard, nog steeds uitgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van de kwetsbaarheid van jonge vrouwen voor commerciële doeleinden; de politiek moet dit tegengaan. Daarom lanceerden wij de campagne Red de Vagina. Bovendien lanceerden wij in het teken van genitale verminking de campagne Ontsnap aan je vakantie.
Seksuele vrijheid
Seks zonder huwelijk? Seks met iemand met een ander geloof? Seks met iemand van hetzelfde geslacht? In Nederland vinden we dat meestal heel gewoon. Tenminste, zolang je behoort tot de juiste groep. Echter lijken voor vrouwen in migrantengemeenschappen andere regels te gelden. Met het feit dat vrouwen in een migrantengemeenschap ook seksuele behoeftes hebben wordt geen rekening gehouden. De seksuele vrijheid van veel van deze vrouwen wordt constant tegengewerkt. Daarom lanceerden wij de campagne ‘I decide. Sexual rights are human rights’. Bovendien lanceerden wij in samenwerking met CS Digital Media de campagne ‘Celebrate Love’ om vrije partnerkeuze te promoten.
Huwelijksdwang
Femmes for Freedom gelooft in en strijdt voor het recht van vrouwen om hun eigen partner te kiezen. Hoewel gedwongen huwelijken in Nederland verboden zijn, worden Nederlandse vrouwen nog steeds naar het buitenland gebracht om daar toch onder dwang te trouwen. Om dit probleem aan het licht te brengen lanceerden wij de campagne ‘Ontsnap aan je vakantie’.
Politieke lobby
Femmes for Freedom heeft de afgelopen al veel bereikt door haar sterke politieke lobby. Zo worden er naar aanleiding van onze acties regelmatig Kamervragen gesteld. Een overzicht van alle benoemingen van Femmes for Freedom in de politiek vindt u hieronder.

Benoemingen FFF in Tweede Kamer

Wij komen op voor onze standpunten in de emancipatiestrijd door middel van onze campagnes. Hieronder vindt u een overzicht van onze campagnes door de jaren heen. Naast onze campagnes zetten wij ook verschillende projecten op. Meer informatie over deze projecten vindt u op deze pagina.

Alles over het maagdenvlies

#idecide, sexual rights are human rights

Ontsnap aan je vakantie

Zelfgekozen

Celebrate love

Red de vagina

Het recht om mens, vrouw en veilig te zijn.

Ontsnap uit je huis

Campagne “Groningen viert de liefde!”

Verzoek tot sluiting As-Soennah Moskee

Actie voor wet Huwelijkse Gevangenschap

Lancering anti-huwelijksdwang spiekpennen

Operatie Spiekpen