b

Ik ga trouwen

Ga je trouwen?

Gefeliciteerd! Of toch niet? Een huwelijk is een romantische en liefdevolle verbintenis voor het leven. Toch ligt het soms wat ingewikkelder. Trouw je omdat je van je partner houdt en de rest van je leven samen met hem wilt delen of spelen er andere dingen mee? Wil je bijvoorbeeld het huis uit en op eigen benen staan? Of is trouwen de enige mogelijkheid binnen jouw cultuur om met je geliefde samen te zijn? Denk goed er goed over na, met je partner trouwen brengt ingrijpende veranderingen met zich mee!

Checklist: ik ga trouwen

Door middel van deze checklist willen we je een stukje op weg helpen als je gaat trouwen. Neem de checklist stap voor stap door en kijk of jij je zaken goed op orde hebt. Eerst checken, dan pas trouwen!

Stap 1
Stel Huwelijkse voorwaarden op via een notaris/advocaat. Maak afspraken over het af te sluiten religieuze huwelijk:

 • Leg bij de notaris het toepasselijk recht op het huwelijkse vermogen vast.
 • Maak afspraken over het trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden en leg dit vast via de notaris.
 • Maak afspraken over erfenissen en schenkingen binnen de familie.
 • Maak duidelijke afspraken over een eventuele bruidsschat.

Stap 2

Trouw voor de wet. Ga een burgerlijk huwelijk aan, alleen op deze manier wordt binnen Nederland erkend dat je getrouwd bent met de rechten en plichten die daarbij horen.

Stap 3
Als je een dubbele nationaliteit hebt; zoek uit of het huwelijk in het land van herkomst erkend wordt.

Stap 4:
Pas als je deze punten goed geregeld en vastgelegd hebt trouw je religieus. Ook afspraken binnen het religieuze huwelijk kun je vast leggen via een notariële akte. Hier kun je enkele voorbeelden van afspraken lezen:

 • De man is verplicht het religieuze huwelijk te ontbinden (op straffe van een geldsom) indien hij niet binnen een half jaar na het religieuze huwelijk ook voor de burgerlijke stand trouwt met zijn vrouw.
 • De man is verplicht bij echtscheiding van het wettige huwelijk een geldbedrag aan de vrouw te betalen. Omschrijf het bedrag als een Mahr. Leg ook vast dat het bedrag niet kan worden aangemerkt als partneralimentatie.
 • De man is verplicht het religieuze huwelijk te ontbinden binnen een maand nadat het wettige huwelijk is ontbonden.

Wettelijk en religieus huwelijk

In Nederland maken we onderscheid tussen het wettelijk en het religieuze huwelijk. Het wettelijk huwelijk wordt ook wel het burgerlijk huwelijk genoemd. Als je voor de burgerlijke stand, en dus voor de wet trouwt heeft dat belangrijke gevolgen. Het religieuze huwelijk wordt bijvoorbeeld gesloten in een kerk of moskee tijdens een religieuze ceremonie. In Nederland wordt een religieus huwelijk niet erkend, je bent dus pas voor de wet getrouwd als je ook een burgerlijk huwelijk bent aangegaan. Om problemen te voorkomen is het belangrijk dat je altijd eerst het wettelijk huwelijk sluit en daarna pas via een religieuze ceremonie trouwt. Als je alleen religieus getrouwd bent, ben je voor de wet alleen samenwonend. De rechten en plichten die bij trouwen horen gelden dat niet.

Voorbeeld:
Selma trouwde in een ceremonie voor de Imam met haar man Farred. Farred beloofde dat hij later met haar voor de burgerlijke stand zou trouwen, maar deed dit nooit. Selma en Farred leefden als een getrouwd stel. De kinderen die werden geboren werden door Farred aangegeven bij de burgerlijke stand punt. Hij regelde direct de erkenning en de kinderen droegen zijn achternaam. Selma werkte hard in hun buurtwinkel. Na een paar jaar verliet Farred Selma. Om Selma te treiteren wilde hij niet religieus van haar scheiden en haar geen talaq (woordenboek!)geven. Selma bleef gevangen in het religieuze huwelijk en had geen enkel recht . Zij had geen recht op de helft van het vermogen waar ook zij zo hard voor had gewerkt, zij kreeg geen partneralimentatie en later ook geen pensioen. Selma stond met lege handen en was volledig rechteloos. De enige zaken waar zij recht op had waren haar inboedel, de kleine auto die op haar naam stond en het saldo van haar betaalrekening. De huurwoning en de vaste lasten stonden op haar naam en de huurschuld, de elektriciteitsrekening en de belastingaanslagen kwamen allemaal voor haar rekening. Met meer dan 10.000 euro schuld bleef zij achter. Farred had inmiddels een goedlopende buurtwinkel. Met het geld, waar ook Selma zo hard voor had gewerkt, kocht hij het bedrijfspand. Farred had de mogelijkheid om te hertrouwen voor de Nederlandse wet en naar islamitisch recht. Selma niet.
Tips:

 • Een religieus huwelijk biedt geen recht op een wettig huwelijk. Farred beloofde Selma om na de religieuze ceremonie bij de imam met haar te trouwen. Selma kan Farred echter nooit dwingen om een wettelijk huwelijk af te sluiten
 • Met alleen een religieus huwelijk heeft een vrouw geen poot om op te staan. Voor de Nederlandse wet ben je immers niet getrouwd, maar samenwonend.

Trouwen in het buitenland

Als je een dubbele nationaliteit hebt of in een ander land bent geboren en in je land van herkomst wil trouwen controleer dan altijd eerst of het gesloten huwelijk in het buitenland wel in Nederland erkend wordt na terugkomst. Ben je religieus getrouwd in het buitenland? Religieuze huwelijken worden in Nederland niet erkend! Alleen wettelijke huwelijken in het buitenland worden door de Nederlandse wet als rechtsgeldig gezien, mits je ze registreert bij de burgerlijke stand in Den Haag.
Voorbeeld:
Maryam is Iraanse en trouwtvoor de burgerlijke stand in Iran met haar man Ali. Het is een wettig huwelijk. Haar man heeft de Nederlandse nationaliteit en Maryam zal bij Ali in Nederland komen wonen. Zij wil het wettige huwelijk in Nederland registeren om haar rechten veilig te stellen en zich te beschermen tegen polygamie.
Tips:

 • Een vrouw die in het buitenland voor de wet is getrouwd, kan haar huwelijk in Nederland laten registreren. Hiervoor geldt een voorwaarde: dit huwelijk moet rechtsgeldig zijn in het land waar de vrouw is getrouwd. Dat wil zeggen dat dit huwelijk volgens het recht van dat land wordt erkend als een burgerlijk of wettig huwelijk. De vereisten voor de registratie van buitenlandse huwelijk verschillen per land.
 • Vaak is de registratie van een buitenlands wettig huwelijk een vereiste voor een verblijfsvergunning in Nederland, maar ook voor bijvoorbeeld het pensioen is een dergelijke registratie van praktisch belang.
 • Los van het praktische belang beschermt de registratie van het huwelijk de vrouw tot op zekere hoogte tegen polygamie. De man kan in Nederland namelijk niet met meerdere vrouwen voor de wet zijn getrouwd.

Een wettelijk gesloten huwelijk in Nederland in het land van herkomst erkennen

Voor een vrouw is het belangrijk om goed na te denken over de vraag welke voordelen een erkenning van het in Nederland gesloten burgerlijk huwelijk in het land van herkomst heeft. In sommige gevallen ontneemt de vrouw zichzelf namelijk het feitelijke recht op echtscheiding.

Voorbeeld:
Malika trouwt met Simon. Malika heeft de Algerijnse en de Nederlandse nationaliteit. Simon heeft alleen de Nederlandse nationaliteit. Malika wil graag dat zij in Algerije als een getrouwde vrouw samen met haar man kan reizen. Voor haar is het belangrijk dat het huwelijk in Algerije wordt erkend. Een aantal jaar later loopt het huwelijk van Malika en Simon stuk, ze gaan scheiden. De echtscheiding wordt in Algerije echter niet erkent, Malika wordt daar gezien als een getrouwde vrouw. Voor de wet scheiden in Algerije is een ingewikkelde en dure procedure waar Malika het geld niet voor heeft. Als Malika hertrouwd in Nederland kan zij dit huwelijk niet laten erkennen in Algerije, wat de nodige problemen kan veroorzaken.
Tips:

 • Of en onder welke voorwaarden een wettig huwelijk in een ander land kan worden erkend, hangt af van het recht van dat land. Het is van belang om de erkenning van het in Nederland wettige gesloten huwelijk vrij snel na de sluiting van het huwelijk te regelen. Veel landen hanteren namelijk een bepaalde termijn waarbinnen dit gedaan moet worden.
 • Als je huwelijk in het land van herkomst is erkend en je gaat scheiden leidt dit vaak tot een kostbare en gecompliceerde procedure.
 • Niet scheiden naar het recht van land van herkomst is vaak geen optie. Indien Malika bijvoorbeeld in Algerije komt met een nieuwe man pleegt zij volgens de Algerijnse wet polygamie. Hier staan in sommige landen hoge straffen op! Dit voorbeeld laat goed zien dat het niet in alle gevallen verstandig is om het in Nederland voor de burgerlijke stand gesloten huwelijk in het land van herkomst te laten registreren.

De positie van het religieuze huwelijk

Als je een relgieus huwelijk afsluit met je partner is het belangrijk de afspraken over bijvoorbeeld de bruidsschat vast te leggen via een notariële akte. Op die manier staat zwart op wit wat van iedereen verwacht wordt en kunnen daar geen misverstanden over ontstaan.
Voorbeeld:
Farah en Armin zijn bij de Imam getrouwd. Bij de Imam hebben Farah en Armin afspraken gemaakt. Farah zou een bedrag van 15.000 euro krijgen als het huwelijk stuk zou lopen. Ze zijn nooit voor de burgerlijke stand getrouwd. Farah weet niet beter dan dat zij is gehuwd en dat zij als getrouwde vrouw rechten heeft. Al na één jaar verlaat Armin Farah. Armin weigert het religieuze huwelijk met Farah te ontbinden en trouwt opnieuw, zowel religieus als voor de wet. Farah blijft als een gevangen vrouw achter. Zij heeft geen enkel bewijs van de afspraken over de 15.000 euro. In haar gemeenschap en in Pakistan wordt Farah gezien als een getrouwde vrouw. Zij vreest de sancties van haar schoonfamilie. In Nederland kan zij geen echtscheidingsprocedure starten. Farah is immers niet voor de wet getrouwd en kan dus niet scheiden. Farah blijft gevangen in het religieuze huwelijk. Farah zou veel sterker staan als de afspraken zouden zijn neergelegd in een notariële akte.
Tips:

 • Een religieus huwelijk is geen huwelijk in de zin van het Burgerlijk Wetboek en wordt dan ook niet als een wettig huwelijk erkend in Nederland. Een religieus huwelijk is wel een verbintenis en een overeenkomst tussen man en vrouw. Omdat het een overeenkomst is, gelden de afspraken die worden gemaakt. Om als vrouw je recht te krijgen moet je wel een ingewikkelde procedure starten.
 • Vrouwen die gevangen zitten in een religieus huwelijk en deze willen ontbinden kunnen de hulp van Femmes for Freedom inroepen! Femmes for Freedom schakelt de advocaten die verbonden zijn aan onze organisatie voor je in om te kijken of je je religieuze huwelijk kunt ontbinden. Ook helpen zij de man te dwingen zijn afspraken binnen het religieuze huwelijk na te komen, bijvoorbeeld het betalen van de Mahr (woordenboek!).
 • Ook met de hulp van advocaat moet je nog steeds kunnen bewijzen dat bepaalde afspraken zijn gemaakt. Met een notariële akte is de bewijspositie van de vrouw vele malen sterker dan bij een onderhandse schriftelijke overeenkomst of bij mondelinge afspraken. Met de notariële akte in handen heeft de vrouw zichzelf rechten gegeven. Zij kan bewijzen welke afspraken zijn gemaakt en op deze manier een echtscheiding afdwingen.

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?

Als een vrouw voor de wet gaat trouwen dan is het belangrijk om te weten welke wettelijke regeling voor het huwelijkse vermogen geldt! De wettelijke regeling voor het huwelijks vermogen bepaalt de financiële positie van de vrouw tijdens het huwelijk maar ook haar financiële positie bij een echtscheiding. Zodra er sprake is van verschillende nationaliteiten of als er getrouwd wordt in het buitenland is het verstandig voorafgaand aan het huwelijk te weten welke wettelijke regeling van toepassing is op het huwelijkse vermogen.
Voorbeeld:
Samira is een hoog opgeleide vrouw met een goed salaris en een koopwoning die voor de helft is afbetaald. Zij heeft de Pakistaanse en de Nederlandse nationaliteit. Said studeert in het kader van een uitwisseling aan een Nederlandse universiteit. Said heeft alleen de Pakistaanse nationaliteit. Samira touwt met Said in Nederland voor de burgerlijke stand. Said heeft een studieschuld van 40.000 euro en nog geen vermogen. Zij hebben elkaar in Nederland leren kennen en wonen allebei in Nederland. In dit voorbeeld is het Pakistaanse recht van toepassing op het huwelijkse vermogen. Als Said naast de Pakistaanse ook de Nederlandse nationaliteit had gehad, dan was Nederlands recht van toepassing op het huwelijkse vermogen. In dit geval maakt het voor Samira veel uit. Moet zij haar vermogen delen en krijgt zij ook nog eens de helft schuld van Said of niet?
Tips:

 • Nederland kent een regeling van een gemeenschap van goederen, wat betekent dat al het vermogen maar ook de schulden gezamenlijk worden. Pakistan kent een andere regeling. Per land verschilt de wettelijke regeling voor het huwelijkse vermogen en dus de financiële positie van de vrouw in en na het huwelijk.
 • Uit het voorbeeld blijkt dat twee aspecten bij een internationaal huwelijk een rol spelen: woonplaats en nationaliteit. De regelgeving op dit punt is geregeld in het “Huwelijksvermogensverdrag”. In artikel 4 van het Huwelijksvermogenverdrag is geregeld welk recht van toepassing is op het huwelijkse vermogen. Deze zogenaamde verwijzingsregel is in de jurisprudentie verder uitgewerkt.
 • Om alle onzekerheden omtrent het toepasselijke huwelijksvermogensrecht en de financiële positie van de vrouw te voorkomen, is het raadzaam om huwelijkse voorwaarden te maken! In de huwelijkse voorwaarden kunnen dan ook direct de afspraken worden opgenomen die gemaakt zijn met het oog op het sluiten van het religieuze huwelijk.
 • In de huwelijkse voorwaarden kunnen partijen opnemen welk recht van toepassing is op het huwelijkse vermogen. Op grond van artikel 3 van het Huwelijksvermogenverdrag kunnen partijen kiezen:

– uit het recht van het land waarvan de vrouw of de man de nationaliteit bezit,

– uit het recht van het land waar één van partijen op dat moment zijn gewone verblijfplaats heeft; of

– uit het recht van het land waar partijen na sluiting van het huwelijk gaan wonen.

Goed geregeld

In het onderstaande voorbeeld kun je zien hoe een stel duidelijke afspraken maakt voordat ze trouwen. Op die manier is alles goed geregeld!
Voorbeeld:
Khadija en Kazem wonen en trouwen in Nederland voor de burgerlijke stand en sluiten daarna een religieus huwelijk bij de imam. Khadija en Kazem hebben naast de Nederlandse nationaliteit ook de nationaliteit van een ander land. Nederlands recht in dit geval van toepassing op het huwelijkse vermogen en Khadija en Kazem trouwen in een gemeenschap van goederen. Khadija is weduwe en haar overleden man heeft haar goed achtergelaten. Khadija wil dat haar vermogen: de erfenis van haar overleden man, echt van haar blijft. Khadija en Kazem maken huwelijkse voorwaarden op. In de huwelijkse voorwaarden nemen zij een aantal zaken op aan de hand van een stappenplan.
Stap 1: Afspraken vooruitlopend op de sluiting van het religieuze huwelijk
Kazem belooft ook voor de imam te zullen trouwen met Khadija zodra het wettige huwelijk is gesloten. Hij belooft haar een bedrag van € 45.000 te betalen als hij niet met haar voor de Imam zal trouwen binnen een half jaar of als het wettige huwelijk uitmondt in een echtscheiding en belooft dat dit geen partneralimentatie is. Deze afspraken worden neergelegd in de huwelijkse voorwaarden.
 

Stap 2: Toepasselijk recht
Kazem en Khadija hebben contact gehad met een advocaat en weten dat het Nederlandse huwelijksvermogensrecht van toepassing is. Zij willen niet in een gemeenschap van goederen trouwen omdat het vermogen van Khadija echt van haar is en Kazem net een bedrijf is gestart met veel schulden. Wel willen ze samen verder en willen ze dat hun vermogen dat zij samen opbouwen van hen gezamenlijk zal zijn.In de huwelijkse voorwaarden wordt Nederlands recht opgenomen als het toepasselijke recht op het huwelijkse vermogen. Er worden aanvullende afspraken gemaakt over het privévermogen, de priveschulden en het gezamenlijke vermogen.
Stap 3: Erfenis
Kazems ouders leven nog en hij verwacht eens van zijn ouders te erven als enige kind. Khadija verwacht dat zij van haar ouders een aantal zaken geschonken zal krijgen. In de huwelijkse voorwaarden wordt opgenomen dat een erfenis en een schenking buiten de gemeenschap van goederen valt en dat de erfenis en de schenkingen tot het privévermogen zullen behoren.
Stap 4: Bruidschat
Khadija zal bij haar huwelijk sieraden en goud krijgen. Alles bij elkaar gaat het om geschenken met een aanzienlijke waarde. Kadija vindt dat deze sierraden en het goud van haar moeten blijven en niet in de gemeenschap moeten vallen. Partijen laten in de huwelijkse voorwaarden opnemen dat de bruidsschat buiten de gemeenschap van goederen zal vallen en tot het privévermogen van Khadija zal behoren. Khadija maakt na het huwelijk van alle schenkingen een foto en voegt dit toe aan de huwelijkse voorwaarden.
 

Stap 5: Schulden
Khadija heeft haar financiële zaken goed geregeld. Kazem verwacht nog een belastingaanslag en doet daar geheimzinnig over. Het is verder ook zijn zaak, maar Khadija wil niet dat zij hiervoor aansprakelijk wordt –tijdens of na het huwelijk. Partijen nemen in de huwelijkse voorwaarden op dat privéschulden privé zijn en niet in de gemeenschap vallen.
Stap 6: Wat is wel gemeenschappelijk en wat niet?
Khadija en Kazem besluiten om samen te delen in alles wat zij samen gaan opbouwen en nemen in de huwelijkse voorwaarden een regeling op die het mogelijk maakt dat de erfenis, schenkingen en ieders privévermogen en privéschulden van voor het huwelijk niet in de gemeenschap vallen en privé zijn en blijven. Ook regelen zij dat alle vermogensopbouw in de gemeenschap zal vallen (een zogenaamd finaal verrekenbeding).