Nieuws

Femmes for Freedom doet aangifte wegens opruiing. Help mee!

HET RECHT OM MENS, VROUW EN VEILIG TE ZIJN

Femmes for Freedom heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie tegen politieke partij NIDA, De Blauwe Moskee, Centrum Ar Rahma, Stichting de Bekeerling, Abou Ilias, Partij van de Eenheid, omdat zij zich volgens ons schuldig hebben gemaakt aan opruiing.

Er is veel discussie in de Nederlandse samenleving over de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, ofwel in de volksmond de ‘boerkawet’. De tegenstanders van dit verbod zien het als een schending van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, een beperking van de vrijheid van godsdienst en wekken de indruk dat het om een algeheel verbod gaat.

Afgelopen weken zijn naar aanleiding van de boerkawet verschillende meningen en standpunten ingenomen door maatschappelijke organisaties, politieke partijen, moskeeen, wetenschappers en diverse individuen. Deze vrijheid van meningsuiting is vastgelegd in artikel 7 van de Nederlandse Grondwet. Dat artikel garandeert de vrije meningsuiting ‘behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’. Voorbeelden van beperkingen in het strafrecht zijn onder andere artikelen Artikel 131 Wetboek van Strafrecht en Artikel 132 Wetboek van Strafrecht (opruien tot geweld en tot het plegen van strafbare feiten).

Politieke partij NIDA

Inzake NIDA en haar volksvertegenwoordigers bevreemdt het ons ook dat zij als democratisch gekozen volksvertegenwoordigers zich tegen een democratisch tot stand gekomen wet hebben gekeerd. Niet alleen keert NIDA  zich hiermee tegen een democratisch tot stand gekomen wet, ook draagt zij hiermee bij aan de ontwrichting in de samenleving. Met het nikabfonds wordt aan opruiing gedaan en worden boerkadraagsters aangemoedigd de wet te overtreden. NIDA legitimeert strafbare feiten. Met deze actie wordt tevens bijgedragen aan het tegengaan van de emancipatie van moslimvrouwen en steunt NIDA het pre-islamitische, misogyne symbool dat door iconische moslimfeministes uit de Arabische wereld wordt verafschuwd en bestreden. Vandaag de dag wordt de boerka beschouwd als het uniform van vrouwen in het Kalifaat en van de Taliban.

Het verbaast ons zeer dat een politieke partij die zichzelf een emancipatiebeweging noemt, niet de zienswijze van vooraanstaande moslimfeministen zoals Mona El Tahawy, Seyran Ates, Huda Shaarawi, Nawal El Saadawi of Fatima Mernissi overneemt met betrekking tot de boerka, maar een anti-emancipatie standpunt inneemt door het extremistisch gewaad te verdedigen en te promoten. Ook dragen zij bij aan onrust in de moslimgemeenschap in plaats van het bevorderen van sociale cohesie. Voorts vragen wij ons af waarom een zogenaamde emancipatiebeweging zich nimmer luid en duidelijk heeft uitgesproken over andere vraagstukken met betrekking tot haar achterban, zoals de achtergestelde situatie van moslimvrouwen:

 • 41.000 genitaal verminkte vrouwen
 • 674-1914 gedwongen huwelijken
 • 364-1031 gevallen van gedwongen achterlating
 • 447-1687 gevallen van huwelijkse gevangenschap
 • 1374 geregistreerde gevallen van polygamie
 • Duizenden eergerelateerd geweld zaken, waarvan 529 zeer complexe zaken door het LEC EEG zijn behandeld
 • 10% van alle moorden hebben een eermotief.
 • 2/3 van de Turkse en Marokkaans Nederlandse vrouwen die NIET economisch zelfstandig zijn
 • Hoogste percentage SOA’s, abortussen en geen gebruik van anti-conceptie
 • onder zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen.
 • Duizenden vrouwen die als verborgen vrouw in een gedwongen isolement leven en maatschappelijk niet kunnen participeren.
 • 2/3 van alle vrouwen in de vrouwenopvang hebben een migratieachtergrond (bron: jaarverslagen vrouwenopvanginstellingen en onderzoeksrapporten)

Femmes for Freedom is zeer verontwaardigd over de opstelling van NIDA in de boerkakwestie en het uitblijven van de verontwaardiging hierover van de Nederlandse media. Hoe zou men gereageerd hebben indien:

 • De Fietsersbond het oneens is met de boetes voor appende fietsers en het appfonds in het leven roept?
 • De VVD die ontevreden is met de hoge boetes voor te hard rijden en alle boetes wegens te hard rijden wil vergoeden?
 • Of het CDA die de boetes van pluimveeboeren wil betalen die meer kippen houden dan waarvoor er rechten betaald zijn?

 

Vrouwenorganisaties en Amnesty Nederland

De steun voor de misogyne boerka wordt door Amnesty International gedragen en in NRC verdedigd door 47 organisaties, waaronder Bureau Clara Wichmann, Women INC en Atria met het opiniestuk ‘Dit verbod is een moderne heksenjacht’. De organisaties denken dat zij het zelfbeschikkingsrecht van de vrouwen steunen. Met deze steun voor de boerka hebben zij zich achter de extremisten geschaard en zich tegen de eerder genoemde moslimfeministen gekeerd. Ze vinden zichzelf kampioen anti-islamofobie en intersectioneel.

Waar waren deze organisaties toen Femmes for Freedom ze benaderde voor het samen optrekken in andere dossiers? Bijvoorbeeld toen Femmes for Freedom in 2012 Amnesty benaderde om huwelijkse gevangenschap op de internationale agenda te krijgen en voor een Nederlandse Eenheid Huwelijksdwang streed?

Dit kunnen we ook over veel andere onderwerpen en gebeurtenissen zeggen. Met de steun voor de boerka door de genoemde organisaties, bewijzen zij de emancipatie van Nederlandse moslimvrouwen geen dienst. Van je feministische zusters moet je het hebben! Populisme en drang om anti-islamofoob te zijn, is kennelijk belangrijker voor hen dan de heldere uitspraken van het EHRM, de goede communicatie en veiligheid in Nederland. Voor de activisten van Amnesty, Bureau Clara Wichmann, Atria en Women Inc geldt de uitspraak van het EHRM alleen als het ze goed uitkomt, zoals in de zaak van de SGP bij het EHRM.

Geert Wilders

Omdat Geert Wilders in 2005 een motie voor een volledig boerkaverbod indiende, claimt hij nu het succes van de uiteindelijke wet die op 1 augustus 2019 in werking is getreden. Voor de tegenstanders van het verbod is dit een reden om de wet islamofobisch, discriminerend en racistisch te vinden. Niet alleen de rechtse politicus Wilders draagt echter bij aan de polarisatie met zijn tweet ‘Nu het boerkaverbod is ingevoerd kunnen we ons gaan inzetten voor de volgende stap: een hoofddoekverbod in NL’. Ook de genoemde partijen waartegen Femmes for Freedom aangifte doet, doen mee aan de polarisatie.

Alle partijen vergeten dat de maatschappelijke discussie inzake de boerka in 2003 startte toen ROC Amsterdam 3 leerlingen niet toestond de lessen te volgen omdat zij een boerka droegen. De huisregel van het ROC Amsterdam luidde dat kleding geen communicatie en identificatie in de weg mag staan. De leerlingen stapten naar de Commissie Gelijke Behandeling en deze stelde de school in het gelijk (CGB, 20-03-2003, nr. 2003-40).

Ondertussen hebben ook andere landen een beperkt of gedeeltelijk boerkaverbod. In België en Frankrijk waar een algeheel boerkaverbod geldt, stapten Belgische en Franse boerkadraagsters naar de rechter om het boerkaverbod te bevechten. Uiteindelijk oordeelde het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) in 2014 en 2017 dat het algeheel verbod op de boerka In Frankrijk en België niet in is strijd met de godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, het recht op privacy en het verbod op discriminatie.

In 2013 werd een boerkadraagster door de gemeente Utrecht gekort op haar gezinsuitkering omdat ze haar boerka niet wilde afdoen bij een sollicitatietraining. De vrouw ging in beroep en kwam uiteindelijk in 2017 voor bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. Deze wees haar beroep af  met de formulering ‘in het belang van rechten van anderen’ conform de uitspraak van het EHRM inzake het Franse verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. Ook de Nederlandse wetgeving is dus, volgens uitspraken van het EHRM, niet in strijd met fundamentele mensenrechten. Zie de Memorie van Toelichting van de regering inzake het ‘boerkaverbod’ waarin de Nederlandse regering uitgebreid de doelstelling (onderlinge communicatie en veiligheid) motiveert en waarom zij kiest voor een beperkt verbod op gezichtsbedekkende kleding.

Naast Nederland, België en Frankrijk hebben ook andere Europese landen een algeheel of gedeeltelijk verbod op de boerka. Deze landen zijn Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Bulgarije. Inmiddels hebben ook Afrikaanse en Aziatische landen wegens veiligheidsoverwegingen een beperkt of zelfs algeheel verbod op de boerka ingesteld. In Algerije en  Tunesie mogen vrouwelijke ambtenaren geen boerka dragen. In Marokko is de productie en de verkoop van de boerka verboden. Tsjaad voerde een algeheel boerka-en tulbandverbod in na een zelfmoordaanslag door Boko Haram. Andere Afrikaanse landen die een geheel of gedeeltelijk verbod op de boerka kennen, zijn Congo en Gabon. Sri Lanka is het enige Aziatisch land met een algeheel boerkaverbod. Het verbod in Sri Lanka werd o.a. door de organisatie van islamitische geleerden, All Ceylon Jamiyyathul Ulama (ACJU), gesteund. Wat vinden Nederlandse tegenstanders van het boerkaverbod in Afrikaanse en Aziatische landen? Zijn deze landen ook racistisch of islamofobisch? Handelen zij ook in strijd met het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen? Nee, deze landen handelen uit praktische veiligheidsredenen. Anno 2019 is dit in een wereld met extremistische aanslagen hard nodig.

Sinds de indiening van de motie van Wilders in 2005 tot de inwerkingtreding van de wet in 2019 kunnen we de praktische noodzaak van de Wet gezichtsbedekkende kleding niet ontkennen. De boerka is niet alleen anti-emancipatie, ook is het kledingstuk anti-veiligheid. Nu de boerka gedeeltelijk is verboden en Wilders heeft getwitterd ook de hoofddoek te willen verbieden, is er echter geen reden tot zorg en paniek. De hoofddoek is geaccepteerd en toegestaan in de Nederlandse samenleving. Meisjes en vrouwen die een hoofddoek dragen, kunnen direct geidentificeerd worden en zitten een goede communicatie niet in de weg. Ook kunnen zij in alle sectoren van de Nederlandse samenleving werken. Vrouwen met een hoofddoek dragen volop bij aan de mooie Nederlandse samenleving, in tegenstelling tot boerkadraagsters en hun extremistische en misogyne aanhang. Zij kiezen er voor om niet mee te doen in de Nederlandse samenleving.

Burgerarrest

Op basis van artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering heeft iedere burger de mogelijkheid om een verdachte in geval van heterdaad van een strafbare overtreding of misdrijf, aan te houden met als enige doel de verdachte onmiddellijk over te dragen aan een opsporingsambtenaar. De wet geeft geen specifieke vormvoorschriften over de wijze waarop een aanhouding dient plaats te vinden.

Het burgerarrest is echter ook een schending van de rechten van een ander (vrijheid en lichamelijke integriteit). Daarom is het burgerarrest onderworpen aan de eisen van proportionaliteit (er moet een redelijke verhouding zijn tussen de wijze van optreden en het beoogd doel) en subsidiariteit (is deze manier de beste of zijn er andere opties).

De gedachte echter dat het boerkaverbod nu een burgerarrest mogelijk maakt door een vrouw desnoods tegen de grond te houden om de overdracht aan de politie mogelijk te maken, kan zeer wel onder de strafbare feiten als mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving vallen.

Hoewel Femmes for Freedom een groot voorstander van het gedeeltelijk boerkaverbod is, is Femmes for Freedom een fel tegenstander van geweld tegen vrouwen. Gelet op het feit dat het dragen van een boerka op de aangegeven plaatsen een overtreding is en slechts een geldboete oplevert, is een gewelddadig burgerarrest per definitie niet proportioneel te achten.

Femmes for Freedom wenst te benadrukken dat in die gevallen waarin er slechts sprake is van een simpele overtreding van de boerkawet waarbij sprake is van een gewelddadig burgerarrest, zij zich pal naast, voor en achter de boerkadraagster stelt.

Nederlandse bestuurlijke elite 

Diverse bestuurders hebben zich continu twijfelend uitgelaten danwel zich uitgesproken over de al dan niet handhaving van de boerkawet. Indien prominente bestuurders publiekelijk hun twijfels uiten en de wet verkeerd uitdragen, wat kan er dan verwacht worden van ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, openbaar vervoer en overheidsinstanties die de wet moeten handhaven.

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft gezegd dat zij de ‘Boerkawet’ wil handhaven. Door op vrijdag 9 augustus jl. een demonstratie toe te staan waar boerka’s gedragen mochten worden, heeft zij in strijd met de Haagse regels en het beleid over demonstraties gehandeld. In de regels en het beleid is klip en klaar geformuleerd dat geen kleding gedragen mag worden die het gezicht bedekken, omdat het de openbare orde bedreigd. Pauline Krikke heeft als zodanig de handhaving en de openbare orde in gevaar gebracht. Zij mag zichzelf gelukkig prijzen dat de demonstratie niet uit de hand is gelopen. En daarnaast is met het toestaan van deze demonstratie in strijd met de ‘Boerkawet’ gehandeld, omdat de demonstratie plaatsvond op een overheidsterrein (Koekamp is een erf van de overheid). Femmes for Freedom heeft alle vertrouwen in de beste intenties van Pauline Krikke. Haar recentie acties weerspiegelen echter de verwarring over hoe te handelen met de ‘Boerkawet’.

Normaliter polderen Nederlandse bestuurders graag met alleen mannelijke vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap. Inzake de boerkawet zijn de bestuurders deze keer iedereen vergeten: zowel de vrouwen als de mannen die zich bekommeren over het boerkaverbod. Een taskforce boerkawet of een Postbus 51-film voor bestuurders, instellingen en de moslimgemeenschap was een goed idee geweest voor de sociale cohesie. Hiervoor is het echter nog steeds niet te laat.

Oproep! Doe aangifte tegen politieke partij NIDA, De Blauwe Moskee, Centrum Ar Rahma, Stichting de Bekeerling, Abou Ilias, Partij van de Eenheid, omdat zij zich volgens ons schuldig hebben gemaakt aan opruiing . 

NIDA, De Blauwe Moskee, Centrum Ar Rahma, Stichting de Bekeerling, Abou Ilias, Partij van de Eenheid zijn tegen de vrouwenemancipatie, een open vrije en veilige samenleving. Femmes for Freedom vindt dit een gevaarlijke ontwikkeling en heeft aangifte gedaan tegen de genoemde organisaties en personen. Steun ons in de strijd tegen deze extremisten!

Wij roepen iedereen op die voor vrijheid, gelijkheid en veiligheid is van zich te laten horen. Door ook aangifte te doen, geeft u een duidelijk signaal af; dat er in onze samenleving geen ruimte is voor opruiing. Iedereen kan aangifte doen. Anoniem aangifte doen kan helaas niet. Wij raden u aan voor domicilie Femmes for Freedom, Laan van Meerdervoort 70, 2517AN Den Haag te kiezen.  Om u te helpen, hebben wij alvast een conceptaangifte opgesteld. U kunt deze conceptaangifte HIER DOWNLOADEN en uitprinten. Deze kan, ondertekend, gestuurd worden aan:

Aan de Officier van Justitie
In het arrondissement Den Haag
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze aangifte per post te versturen, dan kunt u het ondertekende document inscannen en mailen aan info@femmesforfreedom.com. Wij zullen de aangifte dan opsturen aan de politie.

Call for action: sign against female phobia!

 

Femmes for Freedom was shocked to learn that Dutch national newspaper NRC Handelsblad printed an opinion piece in favour of permitting the burqa, which was signed by 47 organisations, including prominent women’s rights organisations. This publication marks a black day in the Dutch women’s rights movement. The column Fidan Ekiz wrote on the new partial burqa ban has touched the team of Femmes for Freedom. Fidan hits the nail right on the head, by reasoning that it is not perceived islamophobia that is at the centre of protest, but misogyny. Those 47 women’s rights organisations, who have signed the publication titled ‘This Ban is a modern-day Witch Hunt’ ‘This Ban is a modern-day Witch Hunt’ are convinced that they are supporting the right to self-determination. However, by signing this publication, these organisations fail to see that they are in fact supporting an ideology that is not only violent towards women, but also couldn’t be further removed from these rights to self-determination and an open and free society. The 47 organisations base their validation of this misogynistic opinion piece on an advice issued by the Council of State in 2012 in which it advised against a total ban on face-covering clothing. However, this negative advise has been overturned in multiple judgements passed by the European Court of Human Rights in 2014 and 2017. Both the French and Belgian total ban on burqa’s are in compliance with judgements of the European case law with regards to freedom of religion. In addition, the court does not designate these bans as discriminatory or disrespectful towards the private or family life and the freedom of speech. The Dutch legislation abides by the same rules (and regulations). The explanatory statement published by the Dutch government motivates the choice to enforce a partial ban on face-covering clothing such as the burqa in public transport, government offices, schools and hospitals.

European countries are not alone in pushing for similar legislation. In Morocco for instance, the sale and production of burqas has been prohibited and in Tunisia a partial ban on wearing the burqa is in effect. This makes us wonder if the implementations of such bans also make these countries, that are known to have a large Islamic population, Islamophobic or racist?

We call upon you to help us challenge and counter this unnecessary Islamophobic and racist narrative. Please sign your name under the column written by Fidan Ekiz by sending an e-mail to info@femmesforfreedom.com and share this message online. We ask you to join us in demanding equality, freedom and safety for all women.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

This is not about Islamophobia but about female phobia, by Fidan Ekiz

Since I read that text a couple of years ago, I think about it regularly. In an interview (Jalta, Corinne Vloet), Maajid Nawaz spoke about how the radical Islamic movement, which he was once part of, deliberately drew the racism and Islamophobia card from political motives. They put their heads together to construct arguments which they then spread throughout their networks for political purposes. ‘We actually had meetings about how we would spin the latest news, so that the Islamic ideology would get one step closer to Islamisation of society. (…) We see someone who, genuinely or not, complains about racism, but what we don’t see is what is behind it: a well-coordinated, united, ideological effort to revise the social contract in Europe. It is a fact. I know it, because I was one of its architects.’

Nawaz has warned before that Europe does not understand that we are in the midst of an ideological battle. I hear the same from the German-Turkish female imam Seyran Ates, who I met last year: ‘The Islamisation of Europe is not a right wing-populist narrative. I’m telling it you here and now’.

If it hadn’t been for people like Nawaz and Ates, then perhaps we would never have seen or have wanted to see the danger of Islamophobia. The persuasiveness of the anti-racist and Islamophobia discourse is strong and overpowering. This is also apparent now from the discussion about the partial ban on carrying face-covering garments (burqas, niqabs, balaclavas and full-face helmets) that has come into force. The discussion about the ban – which is meant as a security measure – has been hijacked by the fear of Islamophobic people.

Even Amnesty International has come up with a misplaced campaign (‘Women have the right to decide what they wear themselves’) in which the partial burqa ban bunched together with the duty to wear a headscarf, such as in Iran. Political party NIDA has promised to pay the fines for women who wear a niqab or a burqa and therefore violate the burqa ban. This same NIDA earlier condemned Shirin Musa of Femmes For Freedom as a spokesperson for Leefbaar Rotterdam, because she held a plea for a special police unit for crimes of honour and female circumcision.

Isn’t it interesting that so-called progressives present themselves as defenders of a symbol of misogyny and anti-democratic thinking? Isn’t it fascinating that women who are infatuated by feminists such as Huda Shaarawi, Nawal El Saadawi and Fatima Mernissi, do not mention the battle that these heroines have fought against misogyny? Do they not know the obsession with containing the female body, the protection of virginity? Are they not aware of the Islamic hatred against women? As the Egyptian American feminist Mona Eltahawy writes in her book Headscarves and Hymens: ‘While the clergy endeavours to suppress female desire, it is the men who cannot control themselves. (…) They are obsessed by women and their orifices’. In The Veil And The Male Elite Mernissi writes the following: ‘The conflict between the divine and the feminine consists in all monotheistic religions, but nowhere as strong as in Islam, which has decided to obscure, hide and mask, femininity’. Mernissi speaks of a phobic attitude towards women. Being a women means that you are the embodiment of sin. All the more surprising according to her, because the prophet actually encouraged his followers to denounce this because it was an attitude that came from the pre-Islamic period, literally the era of ignorance and superstition. ‘Is it possible that the hijab, the attempt veil women which is now seen as the basis of the Muslim identify, is nothing else than a remnant of the pre-Islamic mentality?’

The most important question that defenders of the burqa should ask themselves is why women are responsible for the protection of men against the sexual desires that they supposedly stimulate in them. Let the men control themselves!

From our privileged position, we should unanimously recognise the reality of those women who are not as privileged. Feminists in the Middle-East, who stand on the barricades shoulder to shoulder, have been shouting it for so many years: help women in your own community with their battle against misogyny. This way, you will help the worldwide battle against hatred of women. This is the moment because women, who have been told for such a long time that they should not bring misogyny from within to the outside world because it would be playing into the hands of racists, that women raise their voices. And they will not be silenced anymore.

Silvan Schoonhoven of newspaper De Telegraaf, spoke with Jamila from Rotterdam who was forced in Pakistan by their in-laws to wear a burqa. She took it off once she was in the Netherlands. ‘The fabric’ (burqa) is not the biggest problem, says Jamila. The fanaticism behind it is much scarier. Jamila, who now wears a head scarf, cannot believe that she saw an increase in the number of ‘niqab fans’ in Rotterdam amongst highly-educated second generation Muslim women.

The ‘partial ban on face-covering garments’ act is meant as a security measure and has nothing to do with xenophobia. Also, as far as I am concerned, the ban is extremely difficult to enforce and there mostly a symbolic measure. Of course, we must be careful that people will not start behaving violently towards Muslim women wearing a burqa or a niqab. The article in the AD earlier this week which advises about what civilians can do themselves (a citizen’s arrest is allowed) when they see a burqa or a niqab in public spaces, therefore rightly provokes outrage. What is evident, however, is that most people who can be heard, do not say anything about the lack of freedom behind the veil. It seems a deliberate strategy. We should not talk about the feminists now who have fought against the veil and in support of the sexual revolution. No, we should now talk about the criminalisation of Muslims in a hostile environment. And whoever is critical about the burqa nowadays, is a racist or an Islamophobic person.

I think back about what Nawaz said. ‘We Islamists laugh about the naivety of the left.’

Everyone who now, blind for their own paternalism and privileged position, sticks out their neck for freedom to wear the burqa: this has nothing to do with Islamophobia, but everything with gyno or female phobia. Do not be so naive and realise what you are advocating for. There is nothing liberal about the free choice of wearing a burqa.

The following persons have signed:

 1. Keklik Yucel
 2. Dilan Yesilgoz
 3. Dennis Wiersma
 4. Ruud Koopmans
 5. Dirk Verhofstadt
 6. Jason Walters
 7. Marieke Hoogwout
 8. Marianne Zwagerman
 9. Brenda Stoter Boscolo
 10. Bojan van der Heide
 11. Judith Oudshoorn
 12. Ebru Umar
 13. Han ten Broeke
 14. Rachel Franse
 15. Wybren van Haga
 16. Darya Safai
 17. Sibel Ozogul-Ozen
 18. Orcun Ozogul (14 jaar)
 19. Farah Marzak
 20. Soheilah Rodjan
 21. Anna Koetse
 22. Yvon Postema-Sloots
 23. Yoeri Albrecht
 24. Annabel Nanninga
 25. Ria Caspers
 26. Nino Davitulani
 27. Mup Maessen
 28. Katiana Kayvantash
 29. Sadia Haider Zaidi
 30. Marianne Fokkema
 31. Wiep van Borre
 32. Caroline Aafjes-van Aalst
 33. Tanya Hoogwerf
 34. Bart Nijman
 35. Filiz Cimen
 36. Maja Mischke
 37. Esther van Fenema
 38. Aylin Bilic
 39. Gediz Turan
 40. Ashwad Rodjan
 41. Martin Postema
 42. Joost Bakker
 43. Meint Noordhoek
 44. Marielle Bleekrode
 45. Attiya Gamri
 46. Mehdi Karayusuf
 47. Izz ad-Din Ruhulessin
 48. Marieke Smeyers
 49. Will Post
 50. Miryanna van Reeden
 51. Stichting Assyrie Nederland
 52. Gohdar Massom
 53. Alptekin Dogan
 54. Niels Roode
 55. Arjan Visser
 56. Elif Isitman
 57. Roderick Veelo
 58. Boudewijn Geels
 59. Yesim Candan
 60. Ruben Gischler
 61. Farah Syed
 62. Ticia Verveer
 63. Esther Voet
 64. Hulya Elmas
 65. Lin Mc Devitt-Pugh
 66. Sibel Sebutekin
 67. Jurgen Sommer
 68. David Suurland
 69. Nelleke Jacobs
 70. Ulysse Ellian
 71. Imane Daoudi
 72. Judith Osborn
 73. CDA Vrouwenberaad Gelderland
 74. Ahmed Aarad
 75. Theresia Schouten
 76. Anette Prins
 77. Sander Kok
 78. Elise Steilberg
 79. Hüsnü Yegenoglu
 80. Jan Koetse
 81. Ans Hartnagel
 82. Sander Zuidema
 83. Fatima Abdellaoui
 84. Rachid Ben Hammou
 85. Sunita Biharie
 86. Ronald Raspoort
 87. Anne-Marie Vreeman
 88. Marlies van de Pol
 89. Willy Ester
 90. Vakkas Yilmas
 91. Nilgun Yildirim
 92. Sujet Hashemi Shams
 93. Bercan Gunel
 94. Wieger Hemmer
 95. Semra Karahan
 96. Jan Teklenburg
 97. Ingrid de Pagter
 98. Karima Bouchtaoui
 99. Sham Ahmed
 100. Gert Reedijk
 101. Jan Bockma
 102. Marieke Derksen
 103. Jos Vervoort
 104. Shanty Ruby van de Sande
 105. Monique Huijdink
 106. Eddy Terstall
 107. Michel Eggermont
 108. Geerten Waling
 109. Soraya de Haan
 110. Frank Schade
 111. Peter Wattel
 112. Sandra Reijnders
 113. Teun Voeten
 114. Annemarie van der Kolk
 115. Jorrit de Vries
 116. Joep Schrijvers
 117. Alma van Hees
 118. Jenny Schade-Dassen
 119. Kim Boon
 120. Rob Westerbaan
 121. Geertje van Dellen
 122. Petra Vegt
 123. Enno Borgstede
 124. Wilhelm Kolkman
 125. Bart Vervoort
 126. Floor Martens
 127. Dory van Koolwijk
 128. Julie van Mol
 129. Johan Almekinders
 130. Kitty Herweijer
 131. Ria Bruin
 132. Glenda Schlundt Bodien
 133. Toine Beukering
 134. Lia Goudsbloem
 135. Marijke Dekker
 136. Tjallie Ferwerda
 137. Wanda Kunz
 138. Anneke de Groote
 139. Linda van Briemen-Wehrle
 140. Ingrid de Waal
 141. Henk Roos
 142. Sigrid van Buren
 143. Elles Smeets
 144. Ayfer Koc
 145. Ilse Mulder
 146. Arnold Versnel
 147. Sandra Stijkel
 148. Patricia de Boer
 149. Esther Dauphin
 150. Marc van Delft
 151. Ineke Lambermont
 152. E.M. Kilic-Parro
 153. Pleuna Ouwendijk
 154. Robert Maltha
 155. Marianne Troostwijk
 156. Rene van Vliet
 157. Ada de Boer
 158. Margo de Leeuw Wind
 159. Franc de Roos
 160. Freek Jan Berkhout
 161. Loor Schrijft
 162. Leny Booij
 163. Gerrit Kruijt
 164. Carina Runhart
 165. Leo Scoonmade
 166. Willem Arthur Wiche
 167. Jeannette van Dijk
 168. Harry Prins
 169. Wijna Panek
 170. Maurice Wiedenhoff
 171. Dinie Strijker
 172. Tayana Brouwer
 173. Bart van Gelder
 174. Pinar Akbas
 175. Paul Verburgt
 176. Fabian van Hal
 177. Hester Overmars
 178. Erik Bonkes
 179. Corne Bal
 180. Marleen Bijsterbosch
 181. Marc van Delft
 182. Anne Weggeman
 183. Freek van Beetz
 184. Ellen Verveer
 185. Harma de Vrieze
 186. Fransien Smeets
 187. Liesbeth van Dijk
 188. Witha Bolijn
 189. Bea Schouten
 190. Roy Lunter
 191. Ingrid Jongmans
 192. Alice van der Vliet
 193. Myriam Everard
 194. Jan van Triest
 195. Tom Nierop
 196. Arjan Kerren
 197. Monique Meeuwis
 198. Bart Eradus
 199. Gerard Willenborg
 200. Gerald van Dijk
 201. Jana Panek
 202. Andre van Baarle
 203. Gertjan Neerhof
 204. Harma de Vrieze
 205. Saskia M. de Vries
 206. Arend Boode
 207. Rosa Molenaar
 208. Beata Supheert
 209. Marion Eleonore Voskamp
 210. Astrid van der Duijst
 211. Monique Noort
 212. Ramona Markus
 213. Roland Japin
 214. Herre Daelemans
 215. Cor van der Meer
 216. Gijs Broos
 217. Natasja Dankers
 218. Mariette van der Veer
 219. Jan van den Hoed
 220. Dinie Postma
 221. Ann Moella
 222. Petra de Munck
 223. Irene Dusoswa
 224. Janwillem Meijer
 225. Michel van Dijk
 226. Francine van Leuken
 227. Emiel van der Vegt
 228. Stephan van den Born
 229. Jeroen van Harskamp
 230. Hans Moison
 231. Freek van Nierop
 232. Fie Stokx
 233. Lieve Carpentier
 234. Rene Dercksen
 235. Simon Roscam Abbing
 236. Peter-Paul Laarhuis
 237. Ruben Schoeman
 238. Esther de Jong
 239. Jurgen van Ravenswaay
 240. Jetze van der Meulen
 241. Gunnar Langereis
 242. Vanessa Bruin
 243. Antoon Leurs
 244. Janneke Noordman
 245. Anne Fleur Dekker
 246. Leny de Zwart
 247. Jos Tibau
 248. Annemie Spirlet
 249. Remi Degroote
 250. Andre Runhart
 251. Wijntje Kuijt
 252. Matthijs Goes
 253. Joep Hermans
 254. Marcella van Elburg
 255. Karin Snippe
 256. Kaspar Mengelberg
 257. Nathalie Niessen
 258. Kay Bax
 259. John Steur
 260. Vanessa Basiakos
 261. Xander de Haan
 262. Monique van Stuivenberg
 263. Toca Wirschell
 264. Lucie van Nierop
 265. Luuk Mur
 266. Marion Ouwens
 267. Marjolein Mol
 268. Cees Quak
 269. Carina Luyten
 270. Barbara Barend
 271. Alette Bastiaansen
 272. Desiree Joustra
 273. Colette Holter
 274. Sjouke van Kekem
 275. Hella Hueck
 276. Jacobien Beeker
 277. Dick Nierop
 278. Tamara Brouwer
 279. Edwin Johannes
 280. Willy Knigge
 281. Patrick Dekkers
 282. Francisca Hoek-vanSoelen
 283. Otto Redegeld
 284. Cora Brouwer
 285. Klaas Kremer
 286. Sas Snoeker
 287. Ginny Barend
 288. Renata Barnard
 289. Renee Lanjouw
 290. Nanette Booij
 291. Jan Roos
 292. J. Hans de Vries
 293. Jeannette Zoon Monshouwer
 294. Marion Verhagen
 295. Lucie Houbiers
 296. W. van Eldik
 297. Martijn Giezeman
 298. Elianne van Turenhout
 299. Paul Slettenhaar
 300. Ronald Broekhuizen
 301. Jeroen de Beer
 302. Lesley Hoebeke
 303. Eline van den Boogaard
 304. Marco Harps
 305. Angela Smits-van den Berg
 306. Eugene van Loo
 307. Matthijs den Hartog
 308. Hendrik Bakker
 309. Hennie Willemsen
 310. Ria van Berkel
 311. Lucas Hartong
 312. Christo Ruijs
 313. Henri de Mooij
 314. Bastiaan van de Werk
 315. Leander Broere
 316. Jenneke Blok
 317. Pascal Groen
 318. Ivo van Sandick
 319. Mark van Melsen
 320. Birsen Karatay
 321. Francis Smeltekop
 322. Robin Doomen
 323. Erik Urlings
 324. Yvonne Albersen
 325. Thomas Schlijper
 326. Kees Versluis
 327. Jeroen Kofflard
 328. Paul van Dijk
 329. Natalie De Coninck
 330. Arno van der Linden
 331. Ruben Brouwer
 332. Neil Engelen
 333. Melanie Derks
 334. Kathleen de Meester
 335. John Gijbels
 336. Yeliz Olgun
 337. Miklos Palko
 338. Kelly Krieger
 339. Duygu Kara
 340. Damien Zeller
 341. Marian Timmermans
 342. Irene Wierenga
 343. Teus van Houwelingen
 344. Eveline Conod
 345. Ursula Wiertz
 346. Jeroen Swets
 347. Olga Kivits
 348. Toon Koster
 349. Anneke Bruynesteyn
 350. Maarten van der Schans
 351. Sebastiaan Akkerman
 352. Jakob Baar
 353. Ina Wattilete
 354. Sikko Debbenhof
 355. Piet Meereboer
 356. Charles van den Broek
 357. Caroline Kramer
 358. Ino Snoijink
 359. Bas de Bruin
 360. Jan de Jong
 361. Jan Willem Kort
 362. Alice Tromp
 363. Martina de Laag
 364. Peter Liemberg
 365. Theo Kwakman
 366. Saskia van Duinen
 367. Roderick Oranje
 368. Rick Wilbrink
 369. Michel van Elck
 370. Marlies van Leeuwen
 371. Claudia van Eekelen
 372. Willy van der Meer
 373. Bart Vink
 374. B. Salomons
 375. Wilma Smit
 376. Ewoud van der Werff
 377. Bibi Ishaak
 378. Cemal Czybulinkski
 379. Stephan van Zutphen
 380. Marieke Cambeen
 381. Yorien van den Hombergh
 382. Vera Ghys
 383. Kay Kedde
 384. Susan Teunissen
 385. Cor Schoenmaker
 386. Corine Vloet
 387. Angelique Konings
 388. Suze de Vries
 389. Bert Boerland
 390. Dick Arentsen
 391. Ferdinand Hogervorst
 392. Laura Allard
 393. Christel Mansi
 394. Stefan van Soest
 395. Tonnie Sluijter
 396. Mark Jongeneel
 397. Willeke Ravenna
 398. Benno te Linde
 399. Paul van der Bas
 400. Wilma de Jong
 401. Marieke Schriel
 402. Isabelle Buhre
 403. Marina Vreugdenhil
 404. Zohair el Yassini
 405. Jasper van Dijk
 406. Remco Valkman
 407. Ronald van Raak
 408. Gam Herweijer
 409. Ger Meppelink
 410. Tineke Meppelink
 411. Jan van Beers
 412. Judith Taat
 413. John van Weelden
 414. Ton Snijders
 415. Danny Hanique
 416. Bart Schut
 417. Arno Blom
 418. Gerard Verhoef
 419. Iris Visser
 420. Margaret Steur
 421. Jeffrey Michels
 422. Willem Cornax
 423. Wendy Dumas
 424. Marjanne Vermeulen
 425. Diana Meijer
 426. Jan Dijkgraaf
 427. Monique Heijboer
 428. Bert van Engelen
 429. Frank Stevens
 430. Rob Folmer
 431. Bernard Hollebrand
 432. Ron van Zon
 433. Annemieke de Groot
 434. Sam Donna
 435. Jan Baars
 436. Peter Conijn
 437. Lieke Stoelers
 438. Bart Roeleveld
 439. Kor van der Heiden
 440. Anita Sloot
 441. Kleis Jager
 442. Frank Bosch
 443. Ben van Zadelhoff
 444. Henny Plat-van Hooijdonk
 445. Monique Maas
 446. Marianne van Leeuwen
 447. Rina Ooijevaar
 448. Antoinette Goes
 449. Edith van Walsum
 450. Daniel van Ree
 451. Aniko Marsi
 452. Ingrid de Waard
 453. Andre Bos
 454. Sylivia Tim
 455. Reinier Wisse
 456. Aad Dikkescheij
 457. Monique de Vries
 458. Maurits van Vijfeijken
 459. Marieke ’t Hart
 460. Mariska Denkers
 461. Gerrit Middelbeek
 462. Toos Vermeulen-van Els
 463. Paul Verhaegh
 464. Jan H Golverdingen
 465. Johan Tio
 466. Willem Jongkind
 467. Gabi Ouwerkerk
 468. Annemiek Groenhout
 469. Anne-Marie van dijk
 470. Katrien Varenhorst
 471. Anneke van der Helm
 472. Gerard Kohler
 473. Robin Litjens
 474. Justine Muller
 475. Mary-Ann Larsen
 476. Henk van der Vegt
 477. Marc Hupkens
 478. Carel Holland
 479. Steven Smulders
 480. Martijn Reneman
 481. Simone Kome van Breugel
 482. Linda van Beest
 483. Saskia Koster
 484. Arnoud van Duyvesteyn
 485. R.J.B Rikkers
 486. Rosa Siombou
 487. Tiny Ruiter
 488. Deliana van der Meer
 489. Yasmin Uivel
 490. Annelies de Vlam
 491. Annette Roels
 492. Sandra Jagesar
 493. Pien van Laarschot
 494. Rob Guit
 495. Jan Verdonk
 496. Angela Huhnholz-Vos
 497. Gerard Verholen
 498. Peter Monnich
 499. Emiel de Zwaan
 500. Riki van Dorp
 501. Peter Jaarsma
 502. Marella Lute
 503. Sietske Bergsma
 504. Marijke Streefkerk
 505. Joris van Vuure
 506. Jack Baas
 507. Tjeerd Langstraat
 508. Jan Kromhout
 509. Jennifer Bakx
 510. Ingemar Ekhart
 511. Armita Taheri-de Graauw
 512. H. van Knippenberg
 513. Patrick Dering
 514. Rob van der Horst
 515. Andre Huisman
 516. Alie van der Maas
 517. Belia van den Beukel
 518. Rien Bosma
 519. Guyonne Hayen
 520. Raoul de Rooij
 521. Cornelia den Hartog
 522. Adelbert Bosker
 523. Suzanne Loman
 524. Angela Middelveld
 525. Annemarie van de Pol
 526. Annemiek Kamphuis
 527. Hans Bovendeert
 528. Ailean Riepsaame-Duffy
 529. Duncan Keuning
 530. Marieke Hoogvliet
 531. Mark Goedhart
 532. Paul Wilbrink
 533. Henri Serton
 534. Silvan Becker
 535. Anne Vos
 536. Jan van der Wal
 537. Siep Dekker
 538. Ralf Dekker
 539. Maarten Tuininga
 540. Carel Brendel
 541. Paul Schone
 542. Ted Visserman
 543. Jacqueline Wiedijk
 544. Renske Bosma
 545. Jakob Groenwold
 546. Hans van Luijk
 547. Lidwien Meulemeester
 548. Martin Neyt
 549. Willem Jan Halm
 550. Jeanet Halm-van Veen
 551. Sandra Straatman
 552. John van Laar
 553. Jos van den Berg
 554. Oetse Wijma
 555. Femke Kuipers
 556. Laurens Schmeitz
 557. Jetteke White
 558. Jacques Monasch
 559. Filomena Masala
 560. Karin van der Plas
 561. John Hilgersom
 562. Alfred Nederlof
 563. Evert Schouten
 564. Jean Wanningen
 565. Miranda Kroes
 566. Antoinet Trivoli
 567. Marijke Wijnants
 568. Hedi Rosendahl
 569. Joyce van Duin
 570. Dolf Algra
 571. Jaap Dekker
 572. Ine van der Ligt
 573. Marja Jongejan
 574. Nicoline van der Velden-Bos
 575. Rianne Volkering
 576. Cristel Wieman
 577. Agnes Wielink
 578. Cindy Cuypers
 579. Richard Smits
 580. Thomas A. Van Kuijk
 581. Sjon van ’t Hof
 582. Henny Vos
 583. Marja Wijnbeek-Gorseman
 584. Ans van den Nieuwenhuijzen
 585. Tjerk Langman
 586. Eve Geerts
 587. John Berrevoets
 588. Lidwien Jansen
 589. Lieke Werner
 590. Marijke de Jong
 591. Alma Mustafic
 592. Joke Kerner
 593. Marjolein Budding
 594. Anita Klok
 595. Niels Back
 596. Bert van der Heijde
 597. Teun Vaandering
 598. Arjan Dekker
 599. E.R. Loman
 600. Klaartje Gilliams
 601. Chiel Bos
 602. Rowin Ansems
 603. Monique Pieksma
 604. Wim Groeneweg
 605. Plonia Pieper-Hagen
 606. W.S. Veenstra
 607. Ruud Kaiser
 608. Fikria Imbouh
 609. Gerrit ten Broek
 610. Henk van Atteveld
 611. Hendrika Smink de Boer
 612. Tiny de Jong
 613. Jeroen Lanen
 614. Jan Willem van der Leest
 615. Cees van Vliet
 616. Mirjam van Duuren
 617. Peter Dees
 618. Alice Veenendaal
 619. Wendy van Soest
 620. René van Manen
 621. Moos Oliemans
 622. Kitty Coppens
 623. Chris van Eijk
 624. Ariana Manduzai
 625. Betty Vanmechelen
 626. Kitty van ’t Veer
 627. Helma Joppe
 628. Jeff Dadema
 629. Hans van Winden
 630. Tim Binkhorst
 631. Martijn van der Velden
 632. Pieter Visser
 633. Robert Smid
 634. Chris Aalberts
 635. Evelien van der Maas
 636. Cees van houten
 637. Thijs Post
 638. Margot Vrijmoet
 639. Robert van Velzen
 640. Reinier Geerligs
 641. Brigitte Simons
 642. Harry de Hond
 643. Kees van Beek
 644. Anita Blom
 645. Mark Bouman
 646. Ramon Quaedvlieg
 647. Arie Koolwijk
 648. Ron Heekelaar
 649. H.M.M. van den Elzen
 650. Thomas Schade
 651. Anneke Wijers
 652. Olivia E. J. Geels
 653. Nicole Dufour
 654. Heleen de Waard
 655. Wiebe Barkey
 656. Jacquelien Kok
 657. Jef Horians
 658. Anita von Boltog
 659. Marc Schipperheijn
 660. Jeroen Tier
 661. Wilma Stakenburg
 662. Lia Horneman
 663. Detty Timmer
 664. Aad Juijn
 665. Imke van der Werff
 666. Kees Vijfhuizen
 667. Jeannette van Veluw
 668. Jan de Weijer
 669. John Patrick Nijkamp
 670. Floortje Berkhouwer
 671. Peter de Jong
 672. Simone Laurey
 673. Robert van der Plaats
 674. Ann Baptist
 675. Astrid Bruinier-Pel
 676. Arno van Gemert
 677. Jenny Korthout
 678. Monique Moelhan
 679. Bart Knoester
 680. Annemiek van der Wees
 681. Dinie van Oosten
 682. Glenn Harte
 683. Jitze Jongsma
 684. Robert Bor
 685. Bjorn de Blieck
 686. Robert Barnhoorn
 687. Kevin Vermeulen
 688. Wim Menger
 689. Huub Schaab
 690. Gerrit van der Luit
 691. Thea Hiemstra
 692. Elisabeth van Zuiden
 693. Gerard Grobben
 694. Tom Jansen op de Haar
 695. Cathérine Brillouet
 696. Noortje van Lith
 697. Ilse Van Wichelen
 698. Martijn van der Kooij
 699. Jacqueline van Herwijnen.
 700. Merel ten Elzen
 701. Adriaan- Alexander Hubeek
 702. Piet Gamelkoorn
 703. Alex P. Stipdonk
 704. Ineke Magrijn
 705. Pieter de Zwart
 706. Annie Zeemans
 707. Steven van der Jagt
 708. Kees Blokland
 709. Sven Bouwmeester
 710. Hans Scheffer
 711. Haro Oppenhuis de Jong
 712. Bert Veldhuizen
 713. Guido du Mez
 714. Astrid ten Broek-Gubbels
 715. Ina Klein Teeselink
 716. Janet van Brakel
 717. Marie
 718. Ineke Dinger
 719. Moniek Schuringa
 720. Michel Schudel
 721. Arjen Cornelisse
 722. Kristiaan Kok
 723. Sini Kramer
 724. Marianne Knorr-Selderslaghs
 725. Co de Vroome
 726. Ramon van der Pol
 727. René Proos
 728. Gijs Jansen
 729. Mirjam Lange-Wijkhuizen
 730. Mike Bernstein
 731. Femke Lakerveld
 732. Joost van Breukelen
 733. Irene Bus
 734. Eveline van Wanrooij
 735. Francis v.d. Bosch
 736. Anita Nanninga
 737. Fred van der Ham
 738. Bernadine Nijenhuis
 739. Martijn Langerhuizen
 740. Fred Joppe
 741. Lidwien Jansen
 742. Irma Flemming
 743. Rick Honig
 744. Jack van Beers
 745. Joost van Wijhe
 746. Harry van der Molen
 747. Luut Kroes
 748. Pieter Omtzigt
 749. Cees Fieret
 750. Bert Slot
 751. Sally Mens
 752. Joba van den Berg
 753. Martine Goedegebuure
 754. Bernard Bekaert
 755. Anne Kuik
 756. Donnie Greve
 757. John van Veen
 758. Paul de Jong
 759. Chris Otto
 760. Niels Rietbergen
 761. Simone Kerseboom
 762. Monique Hollenkamp
 763. Frans van der Giessen
 764. A.C. Jacobszoon
 765. Marcia de Wert
 766. Marc van Domburg
 767. Marc Smulders
 768. Jaap van Ginderen
 769. Katrien Varenhorst
 770. Kees Scheepsma
 771. Edith Posthumus
 772. Shirley Picauly
 773. Sander Askamp
 774. Ineke van Linschoten
 775. Johan Dirk van der Schaaf
 776. Gerry Lodewijk
 777. Loes Wouterson
 778. Wytske de Pater-Postma
 779. Monique den Haan
 780. Martin de Boer
 781. Carola van Damme
 782. Peter Daniels
 783. John Hijnen
 784. Bertus Kok
 785. Tessa van Eck
 786. Hester Tijl
 787. Sam Domna
 788. Yolanda Barend
 789. Mariska Simone
 790. Gerry Damen
 791. Jeltje van Houten
 792. Ralph van der Aa
 793. Jan Gelderman
 794. Jacqueline Hompes
 795. Solange Op ’t Eynde
 796. Joke Arnodus
 797. Kok Kern
 798. Gerrit Boudesteijn
 799. Martijn Oostveen
 800. Jessica Jensen
 801. Tanneke den Blaauwen
 802. Ilona van de Weerd
 803. Christian Roos
 804. Clemens Palstra
 805. Marco Blom
 806. Sywert van Lienden
 807. Anke van Dijk
 808. Martijn Smeets
 809. Anita Engbers
 810. Jan Kranendonk
 811. Cora Blok
 812. Arne Causijn
 813. Audrey Zonneveld
 814. Paul Baas
 815. Roelie Otten
 816. Jessica de Kok
 817. Hans de Graaff
 818. C. van Breukelen
 819. Jan Buitenhof
 820. Paulie Besselse
 821. Jan Koopman
 822. E. Markusse
 823. Isai Symens
 824. Inge Kroek
 825. Björn T.J.M. Spruit
 826. Martijn van Dalen
 827. Wiegert Postema
 828. Audrey Zonneveld
 829. Taeko van der Veen
 830. Edith van der Meulen-Gauthier
 831. Johan van der Dong
 832. Johan Ansems
 833. Martin Bos
 834. Bennie Saman
 835. Lutgarde Vernaillen
 836. Caatje Molenaar
 837. Bert Hebbrecht
 838. Cindy Smit
 839. Einar Linke
 840. Gerrit Middelbeek
 841. Sjoerd Groenhof
 842. Toon Sesink
 843. Paul Eigenhuijsen
 844. Harrie van der Laan
 845. Roy Vonk
 846. Fred Freier
 847. Dora Rabin
 848. Hanneke Versluis
 849. Marcel Mertens
 850. Jacqueline de Gruyter
 851. Danny Staub
 852. Vincent Schoers
 853. Roderic Rosenkamp
 854. Tanja Buijs
 855. Sten Betlem
 856. Desirée Staal
 857. Robbert Beetsma
 858. Renze Klamer
 859. Peter Heisterkamp
 860. Peter Huijsman
 861. Lutgarde Smets
 862. Elly Mulders
 863. Dennis van Dijk
 864. Theo Cornelisse
 865. Jurjen Punt
 866. Hetty Mulder
 867. Dimitri Gilissen
 868. Kelly Krieger
 869. Ronny Driessen
 870. Theo Degenaar
 871. Gerrit de Vries
 872. Freek Rooze
 873. Gilian Hermse
 874. Johanna Doorhof
 875. Tineke Hake
 876. Ton Büchner
 877. Reinie van Schoor van den Brink
 878. Lex van Os
 879. Esther Harskamp
 880. Mieke Visser
 881. Rob Fransman
 882. Vincent Koedam
 883. Veronica Bernet Kempers
 884. Roderik Dernison
 885. Mirjam Windrich
 886. Nico Troostheide
 887. Aad van Tongeren
 888. Nynke Heijt
 889. Jeroen van Duijn
 890. Nico Soeters
 891. Bert Bakker
 892. Jeltje Bathoorn
 893. Pascal Peters
 894. Thom van Campen
 895. Peter Smit
 896. Hylke Henstra
 897. Elrie Bakker-Derks
 898. Willy van der Weide
 899. Yorick Penninks
 900. Karin den Heijer
 901. John van Veen
 902. Paul de Jong
 903. Saskia Noort
 904. Henk Bakboord
 905. Chris Otto
 906. Frans van de Giessen
 907. Arne Causijn
 908. Hilde Palland-Mulder
 909. Mariska Scheffer
 910. John Kuipers
 911. Monique Ramkisoen
 912. Anne Sterenberg
 913. Jan Lubbe
 914. Hans van Gennip
 915. Andreas Bakir
 916. Roeftan Jalon
 917. George van Gent
 918. Lex Lemmers
 919. Gijs Kantelberg
 920. Luc Halink
 921. Michel Rog
 922. Irene Korving
 923. Gemme Burger
 924. Carola van Lochem
 925. Trui Molenaar
 926. Karien Velzing
 927. Raf Willems
 928. Dick Nijhof
 929. Marco Brandt
 930. Twan van Summeren
 931. Gigi Kraak
 932. Rina Spigt
 933. Gerwald Hullegien
 934. Martin Leusink
 935. Janine de Kleine
 936. Irma Wiersema
 937. Heleen de Vries de Ruiter.
 938. Lucy Kral
 939. Bob van Pareren
 940. Hugo Bellaart
 941. André Kok
 942. Peter Nieuwland
 943. Rob Wiche
 944. Karin Warmenhoven
 945. Patrick Poelman
 946. Robert van Baarsen
 947. Leonie Janssen
 948. Hans Dirkse
 949. Petra Spigt
 950. Leon Theunisz
 951. Julie Willaert
 952. Daniëlla Rijsdijk
 953. Dennis Snijder
 954. Miryam van Seters
 955. Sandra Eversdijk-Haanraads
 956. Marleen Swaans
 957. Peter van Dijken
 958. Hans Wind
 959. Jacolien Weststrate
 960. Armand de Vos
 961. Harrie Cornelissen
 962. Lilian Haak
 963. Yvan Vanden Berghe
 964. Frieda de Naeyer
 965. Suze van Zelst
 966. Harry Spek
 967. Anne Veldman
 968. Johan Vanhuyze
 969. Roland Schoonheid
 970. Emiel
 971. Wim Coenraadts
 972. Annemarie Apeldoorn
 973. Sabrina Schuling
 974. Linda Roetgerink
 975. Kamiel Straatman
 976. Marjolein Boers
 977. Jack van der Dussen
 978. M.H.A. Rietveld
 979. Hans van Wuijckhuijse
 980. Claudia de Broyer
 981. Ria Knulst
 982. Eva van Velsen
 983. Saskia Spigt
 984. E. Blonk
 985. Maikel Kat
 986. Ed Ebels
 987. Basia Jaworski
 988. Boris Cnossen
 989. Uri van As
 990. Rudy Kersemans
 991. Ria de Vries
 992. John Oeben
 993. Pieter van der Meer
 994. Ronald Portier
 995. Chantal Honig
 996. Renee Koppenhol
 997. Cor Vinke
 998. Marja van der Steen
 999. Peter Verbeke
 1000. Anita Vorst
 1001. Deniz Ince
 1002. Jerusha Geelhoed
 1003. Brigit Steltenpool
 1004. Margré de Rooy
 1005. Jan de Groot
 1006. Lex Raaphorst
 1007. Dorian Rooijakkers
 1008. Hendrik-Jan Poelenjee
 1009. Paul Verlinde
 1010. Frans van der Werf
 1011. Hanneke Haverlach
 1012. Adrienne van Diepen
 1013. Wojtek Klomp
 1014. Fransisca Dam
 1015. Jenny Douwes
 1016. Marcella Meijers
 1017. Patrick Snel
 1018. Anita bouwens
 1019. Henk Donker
 1020. Thies Steen
 1021. Antonie van Leijen
 1022. Peter A. Weustink
 1023. Ronald Davidsz
 1024. Mathea de Haas
 1025. Marcel Olie
 1026. Linda Buis
 1027. Alice Keijzer
 1028. Roland Kind
 1029. Werner den Heijer
 1030. Marco Rijkhoff
 1031. Marlies van Eldik
 1032. Marijke Jansz
 1033. Theo van Roosmalen
 1034. Ans Nijman
 1035. Marten Kuipers
 1036. Rein van der Veer
 1037. Frank de Jong
 1038. Jaap Douma
 1039. Michel Pen
 1040. Mieke Appelman
 1041. Jeannette Brandt
 1042. Rolf Swart
 1043. Dick Suurbeek
 1044. Ludo Uunk
 1045. Robert van Oosten
 1046. Jos van Keeken
 1047. Barbara Vos
 1048. Nadia Poeschmann
 1049. Annemiek Koelmans
 1050. Eli Mouissie
 1051. Menno de Groote
 1052. Yvonne van der Stokker
 1053. Marc van Hasselt
 1054. Bas van de Laar
 1055. Harrie Vangangelt
 1056. Mariette van der Vliet
 1057. Jolanda Meijer
 1058. Vivian Oosterhoff
 1059. Daan Groenheijde
 1060. Frank Aaldering
 1061. Aad van Straalen
 1062. Petra Stremmelaar
 1063. Cathy Berg
 1064. Margot Pot
 1065. Jeannet Onstwedder
 1066. Freek de Swart
 1067. Jet Zegers
 1068. Peter Hoeksema
 1069. J.A. Flaton
 1070. Arend Theunissen
 1071. Wouter Edeling
 1072. Ingrid De Roo
 1073. Geesje Hoogeboom
 1074. Judith de Vries
 1075. Theo Jansen
 1076. Erik Broekhuisen
 1077. Bert de Jong
 1078. Wendy Van Belle
 1079. Léon Driessen
 1080. Ton Albregts
 1081. M. van der Lijn
 1082. JP van Schie
 1083. Selma Knulst
 1084. Heleen Nagtegaal
 1085. Jort Kalff
 1086. René de Hilster
 1087. Theo Welzen
 1088. Robert de Ruijter
 1089. R. Monheim
 1090. Natascha Blanken
 1091. Andre Heuzer
 1092. Margreet Muller
 1093. Edwin van Noort
 1094. Folkert Hiemstra
 1095. Theo van der Pols
 1096. Filip Timmermans
 1097. Jan Kappert
 1098. Tineke Huisman
 1099. Renzo Verwer
 1100. Ruud Schaap
 1101. Yvonne van Rijswijk
 1102. Agnes Valk
 1103. Eartha Vyent
 1104. Willeke Severijns
 1105. Rick Severijns
 1106. Dirk Pauwels
 1107. Jennifer van Tillo
 1108. Alex Visser
 1109. Karin T’Seyen
 1110. Hendrik Speelman
 1111. Henk van Lubeck
 1112. Trudy Welzen-Willems
 1113. H.W.M. Bonnie
 1114. Tineke Willenborg
 1115. Gonnie Remie
 1116. Eddy Daniels
 1117. P. Jansen
 1118. Fred Walravens
 1119. Nina Verweij
 1120. Alinda Frederiks
 1121. Hans de Leeuw
 1122. Arie van Horssen
 1123. Michel Schaepers
 1124. Dejo Overdijk
 1125. Annelies van der Poel
 1126. Inge van Rijswijk de Jong
 1127. Arwin Winkel
 1128. Henk Bleeker
 1129. Annemarie de Waard
 1130. Lutgart Enis
 1131. Joep Jongen
 1132. Louis van Kessel
 1133. Frans Mertens
 1134. Peggy Wielandt
 1135. Servan Schreiber
 1136. Lily Vanopdenbosch
 1137. Cita Pel- Keijzer
 1138. Ted Visserman
 1139. Chris Dijkhuis
 1140. I. vd Woerdt
 1141. Lesley van Hilten
 1142. Frans Joseph Vanderleemputte
 1143. MGM Heijl
 1144. Sharon Farahdi
 1145. Leiylah Farahdi
 1146. Banu Farahdi
 1147. Carola Klitsie
 1148. Sigrid Molenaar
 1149. Inge van der Steen- Sonke
 1150. Esther van de Ridder
 1151. M. de Rooij
 1152. Nachat Bonnouh
 1153. Ron Kaldenbach
 1154. Sytske Wouda
 1155. Judith Jansen
 1156. Mana Haas
 1157. Christine Nanlohy
 1158. Gert Cuppen
 1159. Tineke Homans- Bouma
 1160. E. Rijsdijk
 1161. Leon Korteweg
 1162. René Noyons
 1163. Elke Vermeulen
 1164. Hans Moll
 1165. Renate de Wit
 1166. Paul Bohte
 1167. Paulien Broeren
 1168. Dity Zuidwijk- van Lenthe
 1169. Ilayda Ogurlu
 1170. Guido J. Hengeveld
 1171. Nienke Menalda
 1172. Erik Hofman
 1173. Martien Gerekink
 1174. John Dijkhorst
 1175. Jurgen Mertens
 1176. R. Fransen
 1177. Marlon Regien
 1178. Gerard van der Gronden
 1179. Svetlana Meisner
 1180. Willem- Jan van Dinter
 1181. Jan Schippers
 1182. Oskar van der Velden
 1183. Jeroen Vriend
 1184. Joke Benning
 1185. Rick Rink
 1186. Michiel Gunning
 1187. Cedric Göllner
 1188. Henk Curière
 1189. Dorine de Vogel
 1190. Sebastiaan Bonte
 1191. Simon Admiraal
 1192. Paul de Jong
 1193. Rick van Rijswick
 1194. Peter Fokkens
 1195. Marique de Bree
 1196. Dennis van Rijswijk
 1197. Herman van Rhijn
 1198. Ruud Prins
 1199. Hans Schmitz
 1200. Greet Eijkelenboom
 1201. Willem Nelissen
 1202. Ezra Verkijk
 1203. Jeroen van der Smissen
 1204. P.H. Wattenburg
 1205. Anneke van Hoorn
 1206. Vincent Kil
 1207. F. Simoen
 1208. Sylvia Geene
 1209. Jos Wernars
 1210. Marijke Wernars
 1211. Marc van den Berg
 1212. N.P. Ooijman
 1213. Steven Hoogsteder
 1214. Martijn Berlage
 1215. JMJ van Vliet
 1216. Erwin Boon
 1217. Robert van Deventer
 1218. Claudia Kamergorodski
 1219. Pieter Koopmans
 1220. Ronald van der Hoff
 1221. Monique de Vos-Verwaijen
 1222. Sebastiaan van Gelder
 1223. Dave Minis
 1224. Remko de Goede
 1225. Ton Kloet
 1226. Aad Zandvliet
 1227. R. A. Hoogerwerf
 1228. W. Dietvorst
 1229. Charlotte Frenken
 1230. Marian de Bas
 1231. René van Gool
 1232. Erna Staals
 1233. Daniel Sleven
 1234. June van Hoorn
 1235. Guus Baas
 1236. Desirée Monsma
 1237. Waber Matheus
 1238. Lucas Verschragen
 1239. Stephane Gommeren
 1240. Frank van den Berg
 1241. Chris Candel
 1242. A. Molenaar
 1243. Ben Patelski
 1244. Eduard Geenen
 1245. Huub Bouma
 1246. Odette Huijsman
 1247. Wim Huijsman
 1248. Hans van der Wal
 1249. Jona Mol
 1250. M. Menkveld
 1251. E. Hovinga
 1252. Johan Klein Entink
 1253. Sander Hagenbeek
 1254. Bert de Lange
 1255. Emmy Hogerheijde
 1256. Roeland de Bruijn
 1257. Henk Koops
 1258. Jan Beens
 1259. Tineke Druiven
 1260. Elvi Maas
 1261. A. Weijens- Beun
 1262. Karin Hoks
 1263. Jan Kronenburg
 1264. Jurgen Elzinga
 1265. Kevin van der Poel
 1266. Therese de Vrede
 1267. Jolanda Lubbers
 1268. Khai Sien Thio
 1269. Janet Thio- Jacobson
 1270. Robert Wijnbeek
 1271. René Visser
 1272. Jac Zwart
 1273. Max Willemse
 1274. René Reimer
 1275. Reinout Reuderink
 1276. Jelger van Dijk
 1277. Thijs Bartelen
 1278. Joseph Hoffman
 1279. Sander Compagner
 1280. Michael Gemmink
 1281. Johan Beentjes
 1282. Gert- Jan Hartog
 1283. Nico Drijver
 1284. Dennis Bos
 1285. Marja Bieler
 1286. Michael Bieler
 1287. Christiane Dirick
 1288. Henk de Vos
 1289. Annette Ebeltjes
 1290. Menno Bakker
 1291. Josje Dieleman
 1292. M. van Best
 1293. Cindy Marcus
 1294. Bert Kerssies
 1295. Diana Kronenburg
 1296. Rob Marcus
 1297. Wiepkje Kerssies
 1298. Jeroen van Rijen
 1299. Edgar Beere
 1300. Jaap Spiering
 1301. Joost de Groot
 1302. Dennis Maes
 1303. Rasmus de Gruil
 1304. Bertil-Jan Romeo Freriks
 1305. Jo Knoppert
 1306. Richard de Leeuw
 1307. Annita Peters
 1308. Klaas Kalma
 1309. M.J. Renckens-Ganzeboom
 1310. Stef Hermsen
 1311. Bob Klerks
 1312. Debbie de Lima
 1313. Gaby Willemse
 1314. Bas Jongenelen
 1315. Yvonne den Harder
 1316. Luud Peters
 1317. Theun de Groot
 1318. Evelien van Leeuwen
 1319. Ron Havinga
 1320. Mirjam Goeman
 1321. Guus Poort
 1322. Kerst Huisman
 1323. Juliette Kronenburg
 1324. Minke Muilwijk
 1325. Peter Leusink
 1326. Irene van Ewijk
 1327. Bastiaan Remkes
 1328. J.J. Stam
 1329. Sarah Dobbe
 1330. Jordi van de Wateringen
 1331. Threes Oude Moleman
 1332. Edith Brands
 1333. René Peters
 1334. Ria Glas
 1335. Caroline Kramp
 1336. Rein Dox
 1337. Paul Broodhaers
 1338. Leyla Cimen
 1339. A. Sitch
 1340. Zanna Bekirovic
 1341. Nicoline den Dekker
 1342. Ankei Wagemaker- de Jong
 1343. Tjarda Nieuwenhuis
 1344. Ivo Neering
 1345. Alexander Thiers
 1346. Arnoud Groen
 1347. Mannita Sierink
 1348. Edith de Haas
 1349. Wolter van den Berg

 

 

Oproep: teken ook tegen vrouwenfobie!

De column van Fidan Ekiz ‘Er is niets liberaals aan de vrije keuze om een boerka te dragen’ op de site van de The PostOnline heeft het team van Femmes for Freedom geraakt. Fidan slaat de spijker op zijn kop: het protest rondom het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende, ook wel de ‘boerkawet’ genoemd , gaat niet over islamofobie, maar over vrouwenfobie. De steun voor het misogyne symbool wordt in NRC verdedigd door 47 organisaties, waaronder Bureau Clara Wichmann, Women INC en Atria. Het is een dieptepunt voor de Nederlandse vrouwenbeweging. Deze ondertekenaars van een opiniestuk getiteld ‘Dit verbod is een moderne heksenjacht’ , denken dat zij het zelfbeschikkingsrecht van de vrouwen steunen. Wat zij niet door hebben, is dat zij in feite een ideologie steunen die gewelddadig is voor vrouwen en niets te maken heeft met het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en een open en vrije samenleving. De auteurs baseren zich o.a. op een advies van de Raad van State uit 2012 waarin een algeheel verbod op gezichtsbedekkende kleding wordt afgewezen. Dit negatief advies is ingehaald door uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over het boerkaverbod in 2014 en 2017: het algeheel verbod op de boerka In Frankrijk en België is niet in strijd met de godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting het recht op privacy en het verbod op discriminatie.

Ook de Nederlandse wetgeving is dus, volgens Europese richtlijnen, niet in strijd met fundamentele mensenrechten, zoals de vrijheid van godsdienst. Zie de Memorie van Toelichting van de regering inzake het ‘boerkaverbod’ waarin de regering uitgebreid motiveert waarom zij kiest voor een beperkt verbod op gelaatsbedekkende kleding. Inmiddels hebben ook moslimlanden zoals Marokko, waar de productie en verkoop van de boerka verboden is, en Tunesie een beperkt verbod ingesteld op de ‘boerka’. Zijn deze landen ook racistisch of islamofobisch? Handelen zij ook in strijd met het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen?

Het is tijd om een tegengeluid te organiseren en de krachten bundelen. Het antiracistische en islamofobische narratief mag het debat niet beheersen. Help ons mee! Dit kunt u doen door uw naam door te geven via info@femmesforfreedom.com en deze oproep zoveel mogelijk te delen. Wij zetten uw naam meteen onder Fidan’s column op onze website. Wij hopen dat u en zoveel mogelijk mensen haar column willen onderschrijven en samen met ons opkomen voor gelijkheid, vrijheid en veiligheid van vrouwen.

(Met dank aan de ThePostOnline. Wilt u meer van deze rake teksten van o.a. Fidan lezen, wordt dan lid van The Post Online+ via deze website )

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Dit gaat niet over islamofobie maar over vrouwenfobie

Sinds ik die tekst een paar jaar geleden las, denk ik er nog regelmatig aan terug. Maajid Nawaz vertelde in een interview hoe de radicaal-islamitische beweging, waar hij ooit deel van uitmaakte, doelbewust de racisme- en islamofobiekaart trok uit politieke motieven. Ze staken de hoofden bijeen om argumenten te construeren, om die vervolgens voor hun politieke doeleinden via hun netwerken te verspreiden.

“We hadden letterlijk vergaderingen over welke spin we zouden geven aan het laatste nieuws, zodat de islamistische ideologie weer een klein stapje verder kwam in het islamiseren van de samenleving. (…) We zien iemand die al dan niet oprecht klaagt over racisme, maar wat we niet zien, is wat daarachter schuilgaat: een gecoördineerde, eensgezinde, ideologische inspanning om het sociale contract in Europa te herzien. Het is een feit. Dat weet ik, want ik was een van de architecten ervan.”

Nawaz waarschuwt al langer dat Europa niet begrijpt dat we middenin een ideologische strijd zitten. Hetzelfde hoorde ik van de Duits-Turkse vrouwelijke imam Seyran Ates, die ik vorig jaar ontmoette:
“De islamisering van Europa is geen rechts-populistisch narratief. Ík vertel het jullie hier nu.”Waren mensen zoals Nawaz en Ates er niet geweest, dan zouden we het gevaar van de islamisering misschien wel nooit (willen) zien. De overtuigingskracht van het antiracistische en -islamofobie discours is sterk en allesoverheersend. Zo blijkt nu ook weer uit de discussie rond het gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding (burka’s, nikabs, bivakmutsen en integraalhelmen) dat van kracht is geworden. De discussie over het verbod – dat is bedoeld als veiligheidsmaatregel -, is gegijzeld door de angst voor islamofoben.

Zelfs Amnesty International komt met een misplaatste campagne (‘Vrouwen hebben het recht zelf te kiezen wat ze dragen’) waarin het gedeeltelijk boerkaverbod op één hoop wordt gegooid met de hoofddoekplicht in Iran. De politieke partij NIDA heeft beloofd de boetes te zullen betalen van vrouwen die een nikab of boerka dragen en daarmee het boerkaverbod overtreden. Datzelfde NIDA zette eerder Shirin Musa van Femmes For Freedom weg als spreekbuis van Leefbaar Rotterdam, omdat ze een betoog hield voor een speciale politie-eenheid voor eerwraak en vrouwenbesnijdenis.

Is het niet interessant dat zogenaamde progressieven zich opwerpen als verdediger van een symbool van misogynie en anti-democratisch gedachtengoed? Is het niet fascinerend dat vrouwen die dwepen met feministes als Huda Shaarawi, Nawal El Saadawi en Fatima Mernissi met geen woord reppen over de strijd die deze heldinnen hebben gevoerd tegen misogynie? Kennen zij niet de obsessie met het in bedwang houden van het vrouwelijk lichaam, het beschermen van de maagdelijkheid? Zijn ze zich dan niet bewust van de islamistische haat tegen vrouwen?

Zoals de Egyptisch Amerikaanse feministe Mona Eltahawy schrijft in haar boek Hoofddoek en Maagdenvlies:
“Terwijl geestelijken zich beijveren om het vrouwelijk verlangen te onderdrukken, zijn het de mannen die zich niet kunnen beheersen. Ze zijn geobsedeerd door vrouwen en hun lichaamsopeningen.”

In  The Veil And The Male Elite schrijft Mernissi het volgende:
“Het conflict tussen het goddelijke en het vrouwelijke bestaat in alle monotheistische godsdiensten, maar nergens zo sterk als in de islam, die ervoor gekozen heeft het vrouwelijke te verduisteren, te verbergen, te maskeren.”
Mernissi spreekt van een fobische houding tegenover vrouwen. Vrouw zijn betekent dat je de belichaming bent van de zonde. Des te verrassender volgens haar omdat de profeet zijn volgelingen juist aanmoedigde om die af te zweren, omdat het een houding was die voortkwam uit de pre-islamitische periode, letterlijk het tijdperk van de onwetendheid en het bijgeloof.
“Is het mogelijk dat dat de hijab, de poging om vrouwen te sluieren die nu wordt gezien als de basis van de moslimidentiteit, niets anders is dan een overblijfsel van de pre-islamitische mentaliteit?”

De belangrijkste vraag die verdedigers van de boerka zichzelf moeten stellen is waarom vrouwen verantwoordelijk zijn voor het beschermen van mannen tegen de seksuele verlangens die zij zogenaamd in hen opwekken. Laat die mannen zich maar beheersen! Wij zouden unaniem vanuit onze bevoorrechte positie de realiteit van die vrouwen moeten erkennen, die niet zo bevoorrecht zijn. Feministes in het Midden-Oosten die schouder aan schouder op de barricades roepen het al zo lang: help de vrouwen in je eigen gemeenschap met hun strijd tegen misogynie. Daarmee help je de wereldwijde strijd tegen vrouwenhaat. Dít is het moment, omdat vrouwen die te lang hebben gehoord dat ze de vrouwenhaat van binnenuit niet naar buiten mogen brengen, omdat het koren op de molen van racisten zou zijn, nu hun stem verheffen. Zij laten zich niet meer de mond snoeren.

Silvan Schoonhoven sprak voor De Telegraaf de Rotterdamse Jamila  die in Pakistan door haar schoonfamilie werd gedwongen een boerka te dragen. In Nederland trok ze die uit. “Het stuk stof (boerka) is niet het grootste probleem”, vindt Jamilla, “het fanatisme erachter is veel enger”. Jamila, die nu een hoofddoek draagt, kan niet geloven dat ze het aantal ‘nikabfans’ zag toenemen in Rotterdam onder hoogopgeleide tweede generatie moslima’s.

De wet ‘gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ is bedoeld als veiligheidsmaatregel en heeft niks met xenofobie te maken. Verder is het verbod nauwelijks te handhaven en daarom vooral een symbolische maatregel. Natuurlijk moeten we ervoor waken dat mensen zich gewelddadig gaan gedragen tegenover moslima’s met een boerka of nikab. Het artikel in het AD deze week dat advies geeft over wat de burger zelf kan doen (Een burgerarrest is toegestaan) wanneer hij een boerka of nikab signaleert in openbare ruimtes riep daarom terecht verontwaardigde reacties op. Wat alleen opvalt is dat de mensen die zich dan laten horen met geen woord reppen over de onvrijheid achter de sluier. Het lijkt een bewuste strategie. Het moet nu even niet gaan over de feministen die hebben gevochten tegen de sluier en voor een seksuele revolutie. Nee, nu moet het gaan over de criminalisering van moslims in een vijandig milieu. En wie nu wel kritisch is over de boerka, is racist en islamofoob.

Ik denk weer aan de waarschuwing van Nawaz:
“Wij islamisten lachten om de naïviteit van links.”

Iedereen die nu, blind voor hun eigen paternalisme en bevoorrechte positie, in de bres springt voor de vrijheid om de boerka te dragen: dit gaat niet over islamofobie, maar over vrouwenfobie. Wees niet zo naïef en weet waar je voor pleit. Er is niets liberaals aan de vrije keuze om een boerka te dragen.

De ondertekenaars:

 1. Keklik Yucel
 2. Dilan Yesilgoz
 3. Dennis Wiersma
 4. Ruud Koopmans
 5. Dirk Verhofstadt
 6. Jason Walters
 7. Marieke Hoogwout
 8. Marianne Zwagerman
 9. Brenda Stoter Boscolo
 10. Bojan van der Heide
 11. Judith Oudshoorn
 12. Ebru Umar
 13. Han ten Broeke
 14. Rachel Franse
 15. Wybren van Haga
 16. Darya Safai
 17. Sibel Ozogul-Ozen
 18. Orcun Ozogul (14 jaar)
 19. Farah Marzak
 20. Soheilah Rodjan
 21. Anna Koetse
 22. Yvon Postema-Sloots
 23. Yoeri Albrecht
 24. Annabel Nanninga
 25. Ria Caspers
 26. Nino Davitulani
 27. Mup Maessen
 28. Katiana Kayvantash
 29. Sadia Haider Zaidi
 30. Marianne Fokkema
 31. Wiep van Borre
 32. Caroline Aafjes-van Aalst
 33. Tanya Hoogwerf
 34. Bart Nijman
 35. Filiz Cimen
 36. Maja Mischke
 37. Esther van Fenema
 38. Aylin Bilic
 39. Gediz Turan
 40. Ashwad Rodjan
 41. Martin Postema
 42. Joost Bakker
 43. Meint Noordhoek
 44. Marielle Bleekrode
 45. Attiya Gamri
 46. Mehdi Karayusuf
 47. Izz ad-Din Ruhulessin
 48. Marieke Smeyers
 49. Will Post
 50. Miryanna van Reeden
 51. Stichting Assyrie Nederland
 52. Gohdar Massom
 53. Alptekin Dogan
 54. Niels Roode
 55. Arjan Visser
 56. Elif Isitman
 57. Roderick Veelo
 58. Boudewijn Geels
 59. Yesim Candan
 60. Ruben Gischler
 61. Farah Syed
 62. Ticia Verveer
 63. Esther Voet
 64. Hulya Elmas
 65. Lin Mc Devitt-Pugh
 66. Sibel Sebutekin
 67. Jurgen Sommer
 68. David Suurland
 69. Nelleke Jacobs
 70. Ulysse Ellian
 71. Imane Daoudi
 72. Judith Osborn
 73. CDA Vrouwenberaad Gelderland
 74. Ahmed Aarad
 75. Theresia Schouten
 76. Anette Prins
 77. Sander Kok
 78. Elise Steilberg
 79. Hüsnü Yegenoglu
 80. Jan Koetse
 81. Ans Hartnagel
 82. Sander Zuidema
 83. Fatima Abdellaoui
 84. Rachid Ben Hammou
 85. Sunita Biharie
 86. Ronald Raspoort
 87. Anne-Marie Vreeman
 88. Marlies van de Pol
 89. Willy Ester
 90. Vakkas Yilmas
 91. Nilgun Yildirim
 92. Sujet Hashemi Shams
 93. Bercan Gunel
 94. Wieger Hemmer
 95. Semra Karahan
 96. Jan Teklenburg
 97. Ingrid de Pagter
 98. Karima Bouchtaoui
 99. Sham Ahmed
 100. Gert Reedijk
 101. Jan Bockma
 102. Marieke Derksen
 103. Jos Vervoort
 104. Shanty Ruby van de Sande
 105. Monique Huijdink
 106. Eddy Terstall
 107. Michel Eggermont
 108. Geerten Waling
 109. Soraya de Haan
 110. Frank Schade
 111. Peter Wattel
 112. Sandra Reijnders
 113. Teun Voeten
 114. Annemarie van der Kolk
 115. Jorrit de Vries
 116. Joep Schrijvers
 117. Alma van Hees
 118. Jenny Schade-Dassen
 119. Kim Boon
 120. Rob Westerbaan
 121. Geertje van Dellen
 122. Petra Vegt
 123. Enno Borgstede
 124. Wilhelm Kolkman
 125. Bart Vervoort
 126. Floor Martens
 127. Dory van Koolwijk
 128. Julie van Mol
 129. Johan Almekinders
 130. Kitty Herweijer
 131. Ria Bruin
 132. Glenda Schlundt Bodien
 133. Toine Beukering
 134. Lia Goudsbloem
 135. Marijke Dekker
 136. Tjallie Ferwerda
 137. Wanda Kunz
 138. Anneke de Groote
 139. Linda van Briemen-Wehrle
 140. Ingrid de Waal
 141. Henk Roos
 142. Sigrid van Buren
 143. Elles Smeets
 144. Ayfer Koc
 145. Ilse Mulder
 146. Arnold Versnel
 147. Sandra Stijkel
 148. Patricia de Boer
 149. Esther Dauphin
 150. Marc van Delft
 151. Ineke Lambermont
 152. E.M. Kilic-Parro
 153. Pleuna Ouwendijk
 154. Robert Maltha
 155. Marianne Troostwijk
 156. Rene van Vliet
 157. Ada de Boer
 158. Margo de Leeuw Wind
 159. Franc de Roos
 160. Freek Jan Berkhout
 161. Loor Schrijft
 162. Leny Booij
 163. Gerrit Kruijt
 164. Carina Runhart
 165. Leo Scoonmade
 166. Willem Arthur Wiche
 167. Jeannette van Dijk
 168. Harry Prins
 169. Wijna Panek
 170. Maurice Wiedenhoff
 171. Dinie Strijker
 172. Tayana Brouwer
 173. Bart van Gelder
 174. Pinar Akbas
 175. Paul Verburgt
 176. Fabian van Hal
 177. Hester Overmars
 178. Erik Bonkes
 179. Corne Bal
 180. Marleen Bijsterbosch
 181. Marc van Delft
 182. Anne Weggeman
 183. Freek van Beetz
 184. Ellen Verveer
 185. Harma de Vrieze
 186. Fransien Smeets
 187. Liesbeth van Dijk
 188. Witha Bolijn
 189. Bea Schouten
 190. Roy Lunter
 191. Ingrid Jongmans
 192. Alice van der Vliet
 193. Myriam Everard
 194. Jan van Triest
 195. Tom Nierop
 196. Arjan Kerren
 197. Monique Meeuwis
 198. Bart Eradus
 199. Gerard Willenborg
 200. Gerald van Dijk
 201. Jana Panek
 202. Andre van Baarle
 203. Gertjan Neerhof
 204. Harma de Vrieze
 205. Saskia M. de Vries
 206. Arend Boode
 207. Rosa Molenaar
 208. Beata Supheert
 209. Marion Eleonore Voskamp
 210. Astrid van der Duijst
 211. Monique Noort
 212. Ramona Markus
 213. Roland Japin
 214. Herre Daelemans
 215. Cor van der Meer
 216. Gijs Broos
 217. Natasja Dankers
 218. Mariette van der Veer
 219. Jan van den Hoed
 220. Dinie Postma
 221. Ann Moella
 222. Petra de Munck
 223. Irene Dusoswa
 224. Janwillem Meijer
 225. Michel van Dijk
 226. Francine van Leuken
 227. Emiel van der Vegt
 228. Stephan van den Born
 229. Jeroen van Harskamp
 230. Hans Moison
 231. Freek van Nierop
 232. Fie Stokx
 233. Lieve Carpentier
 234. Rene Dercksen
 235. Simon Roscam Abbing
 236. Peter-Paul Laarhuis
 237. Ruben Schoeman
 238. Esther de Jong
 239. Jurgen van Ravenswaay
 240. Jetze van der Meulen
 241. Gunnar Langereis
 242. Vanessa Bruin
 243. Antoon Leurs
 244. Janneke Noordman
 245. Anne Fleur Dekker
 246. Leny de Zwart
 247. Jos Tibau
 248. Annemie Spirlet
 249. Remi Degroote
 250. Andre Runhart
 251. Wijntje Kuijt
 252. Matthijs Goes
 253. Joep Hermans
 254. Marcella van Elburg
 255. Karin Snippe
 256. Kaspar Mengelberg
 257. Nathalie Niessen
 258. Kay Bax
 259. John Steur
 260. Vanessa Basiakos
 261. Xander de Haan
 262. Monique van Stuivenberg
 263. Toca Wirschell
 264. Lucie van Nierop
 265. Luuk Mur
 266. Marion Ouwens
 267. Marjolein Mol
 268. Cees Quak
 269. Carina Luyten
 270. Barbara Barend
 271. Alette Bastiaansen
 272. Desiree Joustra
 273. Colette Holter
 274. Sjouke van Kekem
 275. Hella Hueck
 276. Jacobien Beeker
 277. Dick Nierop
 278. Tamara Brouwer
 279. Edwin Johannes
 280. Willy Knigge
 281. Patrick Dekkers
 282. Francisca Hoek-vanSoelen
 283. Otto Redegeld
 284. Cora Brouwer
 285. Klaas Kremer
 286. Sas Snoeker
 287. Ginny Barend
 288. Renata Barnard
 289. Renee Lanjouw
 290. Nanette Booij
 291. Jan Roos
 292. J. Hans de Vries
 293. Jeannette Zoon Monshouwer
 294. Marion Verhagen
 295. Lucie Houbiers
 296. W. van Eldik
 297. Martijn Giezeman
 298. Elianne van Turenhout
 299. Paul Slettenhaar
 300. Ronald Broekhuizen
 301. Jeroen de Beer
 302. Lesley Hoebeke
 303. Eline van den Boogaard
 304. Marco Harps
 305. Angela Smits-van den Berg
 306. Eugene van Loo
 307. Matthijs den Hartog
 308. Hendrik Bakker
 309. Hennie Willemsen
 310. Ria van Berkel
 311. Lucas Hartong
 312. Christo Ruijs
 313. Henri de Mooij
 314. Bastiaan van de Werk
 315. Leander Broere
 316. Jenneke Blok
 317. Pascal Groen
 318. Ivo van Sandick
 319. Mark van Melsen
 320. Birsen Karatay
 321. Francis Smeltekop
 322. Robin Doomen
 323. Erik Urlings
 324. Yvonne Albersen
 325. Thomas Schlijper
 326. Kees Versluis
 327. Jeroen Kofflard
 328. Paul van Dijk
 329. Natalie De Coninck
 330. Arno van der Linden
 331. Ruben Brouwer
 332. Neil Engelen
 333. Melanie Derks
 334. Kathleen de Meester
 335. John Gijbels
 336. Yeliz Olgun
 337. Miklos Palko
 338. Kelly Krieger
 339. Duygu Kara
 340. Damien Zeller
 341. Marian Timmermans
 342. Irene Wierenga
 343. Teus van Houwelingen
 344. Eveline Conod
 345. Ursula Wiertz
 346. Jeroen Swets
 347. Olga Kivits
 348. Toon Koster
 349. Anneke Bruynesteyn
 350. Maarten van der Schans
 351. Sebastiaan Akkerman
 352. Jakob Baar
 353. Ina Wattilete
 354. Sikko Debbenhof
 355. Piet Meereboer
 356. Charles van den Broek
 357. Caroline Kramer
 358. Ino Snoijink
 359. Bas de Bruin
 360. Jan de Jong
 361. Jan Willem Kort
 362. Alice Tromp
 363. Martina de Laag
 364. Peter Liemberg
 365. Theo Kwakman
 366. Saskia van Duinen
 367. Roderick Oranje
 368. Rick Wilbrink
 369. Michel van Elck
 370. Marlies van Leeuwen
 371. Claudia van Eekelen
 372. Willy van der Meer
 373. Bart Vink
 374. B. Salomons
 375. Wilma Smit
 376. Ewoud van der Werff
 377. Bibi Ishaak
 378. Cemal Czybulinkski
 379. Stephan van Zutphen
 380. Marieke Cambeen
 381. Yorien van den Hombergh
 382. Vera Ghys
 383. Kay Kedde
 384. Susan Teunissen
 385. Cor Schoenmaker
 386. Corine Vloet
 387. Angelique Konings
 388. Suze de Vries
 389. Bert Boerland
 390. Dick Arentsen
 391. Ferdinand Hogervorst
 392. Laura Allard
 393. Christel Mansi
 394. Stefan van Soest
 395. Tonnie Sluijter
 396. Mark Jongeneel
 397. Willeke Ravenna
 398. Benno te Linde
 399. Paul van der Bas
 400. Wilma de Jong
 401. Marieke Schriel
 402. Isabelle Buhre
 403. Marina Vreugdenhil
 404. Zohair el Yassini
 405. Jasper van Dijk
 406. Remco Valkman
 407. Ronald van Raak
 408. Gam Herweijer
 409. Ger Meppelink
 410. Tineke Meppelink
 411. Jan van Beers
 412. Judith Taat
 413. John van Weelden
 414. Ton Snijders
 415. Danny Hanique
 416. Bart Schut
 417. Arno Blom
 418. Gerard Verhoef
 419. Iris Visser
 420. Margaret Steur
 421. Jeffrey Michels
 422. Willem Cornax
 423. Wendy Dumas
 424. Marjanne Vermeulen
 425. Diana Meijer
 426. Jan Dijkgraaf
 427. Monique Heijboer
 428. Bert van Engelen
 429. Frank Stevens
 430. Rob Folmer
 431. Bernard Hollebrand
 432. Ron van Zon
 433. Annemieke de Groot
 434. Sam Donna
 435. Jan Baars
 436. Peter Conijn
 437. Lieke Stoelers
 438. Bart Roeleveld
 439. Kor van der Heiden
 440. Anita Sloot
 441. Kleis Jager
 442. Frank Bosch
 443. Ben van Zadelhoff
 444. Henny Plat-van Hooijdonk
 445. Monique Maas
 446. Marianne van Leeuwen
 447. Rina Ooijevaar
 448. Antoinette Goes
 449. Edith van Walsum
 450. Daniel van Ree
 451. Aniko Marsi
 452. Ingrid de Waard
 453. Andre Bos
 454. Sylivia Tim
 455. Reinier Wisse
 456. Aad Dikkescheij
 457. Monique de Vries
 458. Maurits van Vijfeijken
 459. Marieke ’t Hart
 460. Mariska Denkers
 461. Gerrit Middelbeek
 462. Toos Vermeulen-van Els
 463. Paul Verhaegh
 464. Jan H Golverdingen
 465. Johan Tio
 466. Willem Jongkind
 467. Gabi Ouwerkerk
 468. Annemiek Groenhout
 469. Anne-Marie van dijk
 470. Katrien Varenhorst
 471. Anneke van der Helm
 472. Gerard Kohler
 473. Robin Litjens
 474. Justine Muller
 475. Mary-Ann Larsen
 476. Henk van der Vegt
 477. Marc Hupkens
 478. Carel Holland
 479. Steven Smulders
 480. Martijn Reneman
 481. Simone Kome van Breugel
 482. Linda van Beest
 483. Saskia Koster
 484. Arnoud van Duyvesteyn
 485. R.J.B Rikkers
 486. Rosa Siombou
 487. Tiny Ruiter
 488. Deliana van der Meer
 489. Yasmin Uivel
 490. Annelies de Vlam
 491. Annette Roels
 492. Sandra Jagesar
 493. Pien van Laarschot
 494. Rob Guit
 495. Jan Verdonk
 496. Angela Huhnholz-Vos
 497. Gerard Verholen
 498. Peter Monnich
 499. Emiel de Zwaan
 500. Riki van Dorp
 501. Peter Jaarsma
 502. Marella Lute
 503. Sietske Bergsma
 504. Marijke Streefkerk
 505. Joris van Vuure
 506. Jack Baas
 507. Tjeerd Langstraat
 508. Jan Kromhout
 509. Jennifer Bakx
 510. Ingemar Ekhart
 511. Armita Taheri-de Graauw
 512. H. van Knippenberg
 513. Patrick Dering
 514. Rob van der Horst
 515. Andre Huisman
 516. Alie van der Maas
 517. Belia van den Beukel
 518. Rien Bosma
 519. Guyonne Hayen
 520. Raoul de Rooij
 521. Cornelia den Hartog
 522. Adelbert Bosker
 523. Suzanne Loman
 524. Angela Middelveld
 525. Annemarie van de Pol
 526. Annemiek Kamphuis
 527. Hans Bovendeert
 528. Ailean Riepsaame-Duffy
 529. Duncan Keuning
 530. Marieke Hoogvliet
 531. Mark Goedhart
 532. Paul Wilbrink
 533. Henri Serton
 534. Silvan Becker
 535. Anne Vos
 536. Jan van der Wal
 537. Siep Dekker
 538. Ralf Dekker
 539. Maarten Tuininga
 540. Carel Brendel
 541. Paul Schone
 542. Ted Visserman
 543. Jacqueline Wiedijk
 544. Renske Bosma
 545. Jakob Groenwold
 546. Hans van Luijk
 547. Lidwien Meulemeester
 548. Martin Neyt
 549. Willem Jan Halm
 550. Jeanet Halm-van Veen
 551. Sandra Straatman
 552. John van Laar
 553. Jos van den Berg
 554. Oetse Wijma
 555. Femke Kuipers
 556. Laurens Schmeitz
 557. Jetteke White
 558. Jacques Monasch
 559. Filomena Masala
 560. Karin van der Plas
 561. John Hilgersom
 562. Alfred Nederlof
 563. Evert Schouten
 564. Jean Wanningen
 565. Miranda Kroes
 566. Antoinet Trivoli
 567. Marijke Wijnants
 568. Hedi Rosendahl
 569. Joyce van Duin
 570. Dolf Algra
 571. Jaap Dekker
 572. Ine van der Ligt
 573. Marja Jongejan
 574. Nicoline van der Velden-Bos
 575. Rianne Volkering
 576. Cristel Wieman
 577. Agnes Wielink
 578. Cindy Cuypers
 579. Richard Smits
 580. Thomas A. Van Kuijk
 581. Sjon van ’t Hof
 582. Henny Vos
 583. Marja Wijnbeek-Gorseman
 584. Ans van den Nieuwenhuijzen
 585. Tjerk Langman
 586. Eve Geerts
 587. John Berrevoets
 588. Lidwien Jansen
 589. Lieke Werner
 590. Marijke de Jong
 591. Alma Mustafic
 592. Joke Kerner
 593. Marjolein Budding
 594. Anita Klok
 595. Niels Back
 596. Bert van der Heijde
 597. Teun Vaandering
 598. Arjan Dekker
 599. E.R. Loman
 600. Klaartje Gilliams
 601. Chiel Bos
 602. Rowin Ansems
 603. Monique Pieksma
 604. Wim Groeneweg
 605. Plonia Pieper-Hagen
 606. W.S. Veenstra
 607. Ruud Kaiser
 608. Fikria Imbouh
 609. Gerrit ten Broek
 610. Henk van Atteveld
 611. Hendrika Smink de Boer
 612. Tiny de Jong
 613. Jeroen Lanen
 614. Jan Willem van der Leest
 615. Cees van Vliet
 616. Mirjam van Duuren
 617. Peter Dees
 618. Alice Veenendaal
 619. Wendy van Soest
 620. René van Manen
 621. Moos Oliemans
 622. Kitty Coppens
 623. Chris van Eijk
 624. Ariana Manduzai
 625. Betty Vanmechelen
 626. Kitty van ’t Veer
 627. Helma Joppe
 628. Jeff Dadema
 629. Hans van Winden
 630. Tim Binkhorst
 631. Martijn van der Velden
 632. Pieter Visser
 633. Robert Smid
 634. Chris Aalberts
 635. Evelien van der Maas
 636. Cees van houten
 637. Thijs Post
 638. Margot Vrijmoet
 639. Robert van Velzen
 640. Reinier Geerligs
 641. Brigitte Simons
 642. Harry de Hond
 643. Kees van Beek
 644. Anita Blom
 645. Mark Bouman
 646. Ramon Quaedvlieg
 647. Arie Koolwijk
 648. Ron Heekelaar
 649. H.M.M. van den Elzen
 650. Thomas Schade
 651. Anneke Wijers
 652. Olivia E. J. Geels
 653. Nicole Dufour
 654. Heleen de Waard
 655. Wiebe Barkey
 656. Jacquelien Kok
 657. Jef Horians
 658. Anita von Boltog
 659. Marc Schipperheijn
 660. Jeroen Tier
 661. Wilma Stakenburg
 662. Lia Horneman
 663. Detty Timmer
 664. Aad Juijn
 665. Imke van der Werff
 666. Kees Vijfhuizen
 667. Jeannette van Veluw
 668. Jan de Weijer
 669. John Patrick Nijkamp
 670. Floortje Berkhouwer
 671. Peter de Jong
 672. Simone Laurey
 673. Robert van der Plaats
 674. Ann Baptist
 675. Astrid Bruinier-Pel
 676. Arno van Gemert
 677. Jenny Korthout
 678. Monique Moelhan
 679. Bart Knoester
 680. Annemiek van der Wees
 681. Dinie van Oosten
 682. Glenn Harte
 683. Jitze Jongsma
 684. Robert Bor
 685. Bjorn de Blieck
 686. Robert Barnhoorn
 687. Kevin Vermeulen
 688. Wim Menger
 689. Huub Schaab
 690. Gerrit van der Luit
 691. Thea Hiemstra
 692. Elisabeth van Zuiden
 693. Gerard Grobben
 694. Tom Jansen op de Haar
 695. Cathérine Brillouet
 696. Noortje van Lith
 697. Ilse Van Wichelen
 698. Martijn van der Kooij
 699. Jacqueline van Herwijnen.
 700. Merel ten Elzen
 701. Adriaan- Alexander Hubeek
 702. Piet Gamelkoorn
 703. Alex P. Stipdonk
 704. Ineke Magrijn
 705. Pieter de Zwart
 706. Annie Zeemans
 707. Steven van der Jagt
 708. Kees Blokland
 709. Sven Bouwmeester
 710. Hans Scheffer
 711. Haro Oppenhuis de Jong
 712. Bert Veldhuizen
 713. Guido du Mez
 714. Astrid ten Broek-Gubbels
 715. Ina Klein Teeselink
 716. Janet van Brakel
 717. Marie
 718. Ineke Dinger
 719. Moniek Schuringa
 720. Michel Schudel
 721. Arjen Cornelisse
 722. Kristiaan Kok
 723. Sini Kramer
 724. Marianne Knorr-Selderslaghs
 725. Co de Vroome
 726. Ramon van der Pol
 727. René Proos
 728. Gijs Jansen
 729. Mirjam Lange-Wijkhuizen
 730. Mike Bernstein
 731. Femke Lakerveld
 732. Joost van Breukelen
 733. Irene Bus
 734. Eveline van Wanrooij
 735. Francis v.d. Bosch
 736. Anita Nanninga
 737. Fred van der Ham
 738. Bernadine Nijenhuis
 739. Martijn Langerhuizen
 740. Fred Joppe
 741. Lidwien Jansen
 742. Irma Flemming
 743. Rick Honig
 744. Jack van Beers
 745. Joost van Wijhe
 746. Harry van der Molen
 747. Luut Kroes
 748. Pieter Omtzigt
 749. Cees Fieret
 750. Bert Slot
 751. Sally Mens
 752. Joba van den Berg
 753. Martine Goedegebuure
 754. Bernard Bekaert
 755. Anne Kuik
 756. Donnie Greve
 757. John van Veen
 758. Paul de Jong
 759. Chris Otto
 760. Niels Rietbergen
 761. Simone Kerseboom
 762. Monique Hollenkamp
 763. Frans van der Giessen
 764. A.C. Jacobszoon
 765. Marcia de Wert
 766. Marc van Domburg
 767. Marc Smulders
 768. Jaap van Ginderen
 769. Katrien Varenhorst
 770. Kees Scheepsma
 771. Edith Posthumus
 772. Shirley Picauly
 773. Sander Askamp
 774. Ineke van Linschoten
 775. Johan Dirk van der Schaaf
 776. Gerry Lodewijk
 777. Loes Wouterson
 778. Wytske de Pater-Postma
 779. Monique den Haan
 780. Martin de Boer
 781. Carola van Damme
 782. Peter Daniels
 783. John Hijnen
 784. Bertus Kok
 785. Tessa van Eck
 786. Hester Tijl
 787. Sam Domna
 788. Yolanda Barend
 789. Mariska Simone
 790. Gerry Damen
 791. Jeltje van Houten
 792. Ralph van der Aa
 793. Jan Gelderman
 794. Jacqueline Hompes
 795. Solange Op ’t Eynde
 796. Joke Arnodus
 797. Kok Kern
 798. Gerrit Boudesteijn
 799. Martijn Oostveen
 800. Jessica Jensen
 801. Tanneke den Blaauwen
 802. Ilona van de Weerd
 803. Christian Roos
 804. Clemens Palstra
 805. Marco Blom
 806. Sywert van Lienden
 807. Anke van Dijk
 808. Martijn Smeets
 809. Anita Engbers
 810. Jan Kranendonk
 811. Cora Blok
 812. Arne Causijn
 813. Audrey Zonneveld
 814. Paul Baas
 815. Roelie Otten
 816. Jessica de Kok
 817. Hans de Graaff
 818. C. van Breukelen
 819. Jan Buitenhof
 820. Paulie Besselse
 821. Jan Koopman
 822. E. Markusse
 823. Isai Symens
 824. Inge Kroek
 825. Björn T.J.M. Spruit
 826. Martijn van Dalen
 827. Wiegert Postema
 828. Audrey Zonneveld
 829. Taeko van der Veen
 830. Edith van der Meulen-Gauthier
 831. Johan van der Dong
 832. Johan Ansems
 833. Martin Bos
 834. Bennie Saman
 835. Lutgarde Vernaillen
 836. Caatje Molenaar
 837. Bert Hebbrecht
 838. Cindy Smit
 839. Einar Linke
 840. Gerrit Middelbeek
 841. Sjoerd Groenhof
 842. Toon Sesink
 843. Paul Eigenhuijsen
 844. Harrie van der Laan
 845. Roy Vonk
 846. Fred Freier
 847. Dora Rabin
 848. Hanneke Versluis
 849. Marcel Mertens
 850. Jacqueline de Gruyter
 851. Danny Staub
 852. Vincent Schoers
 853. Roderic Rosenkamp
 854. Tanja Buijs
 855. Sten Betlem
 856. Desirée Staal
 857. Robbert Beetsma
 858. Renze Klamer
 859. Peter Heisterkamp
 860. Peter Huijsman
 861. Lutgarde Smets
 862. Elly Mulders
 863. Dennis van Dijk
 864. Theo Cornelisse
 865. Jurjen Punt
 866. Hetty Mulder
 867. Dimitri Gilissen
 868. Kelly Krieger
 869. Ronny Driessen
 870. Theo Degenaar
 871. Gerrit de Vries
 872. Freek Rooze
 873. Gilian Hermse
 874. Johanna Doorhof
 875. Tineke Hake
 876. Ton Büchner
 877. Reinie van Schoor van den Brink
 878. Lex van Os
 879. Esther Harskamp
 880. Mieke Visser
 881. Rob Fransman
 882. Vincent Koedam
 883. Veronica Bernet Kempers
 884. Roderik Dernison
 885. Mirjam Windrich
 886. Nico Troostheide
 887. Aad van Tongeren
 888. Nynke Heijt
 889. Jeroen van Duijn
 890. Nico Soeters
 891. Bert Bakker
 892. Jeltje Bathoorn
 893. Pascal Peters
 894. Thom van Campen
 895. Peter Smit
 896. Hylke Henstra
 897. Elrie Bakker-Derks
 898. Willy van der Weide
 899. Yorick Penninks
 900. Karin den Heijer
 901. John van Veen
 902. Paul de Jong
 903. Saskia Noort
 904. Henk Bakboord
 905. Chris Otto
 906. Frans van de Giessen
 907. Arne Causijn
 908. Hilde Palland-Mulder
 909. Mariska Scheffer
 910. John Kuipers
 911. Monique Ramkisoen
 912. Anne Sterenberg
 913. Jan Lubbe
 914. Hans van Gennip
 915. Andreas Bakir
 916. Roeftan Jalon
 917. George van Gent
 918. Lex Lemmers
 919. Gijs Kantelberg
 920. Luc Halink
 921. Michel Rog
 922. Irene Korving
 923. Gemme Burger
 924. Carola van Lochem
 925. Trui Molenaar
 926. Karien Velzing
 927. Raf Willems
 928. Dick Nijhof
 929. Marco Brandt
 930. Twan van Summeren
 931. Gigi Kraak
 932. Rina Spigt
 933. Gerwald Hullegien
 934. Martin Leusink
 935. Janine de Kleine
 936. Irma Wiersema
 937. Heleen de Vries de Ruiter.
 938. Lucy Kral
 939. Bob van Pareren
 940. Hugo Bellaart
 941. André Kok
 942. Peter Nieuwland
 943. Rob Wiche
 944. Karin Warmenhoven
 945. Patrick Poelman
 946. Robert van Baarsen
 947. Leonie Janssen
 948. Hans Dirkse
 949. Petra Spigt
 950. Leon Theunisz
 951. Julie Willaert
 952. Daniëlla Rijsdijk
 953. Dennis Snijder
 954. Miryam van Seters
 955. Sandra Eversdijk-Haanraads
 956. Marleen Swaans
 957. Peter van Dijken
 958. Hans Wind
 959. Jacolien Weststrate
 960. Armand de Vos
 961. Harrie Cornelissen
 962. Lilian Haak
 963. Yvan Vanden Berghe
 964. Frieda de Naeyer
 965. Suze van Zelst
 966. Harry Spek
 967. Anne Veldman
 968. Johan Vanhuyze
 969. Roland Schoonheid
 970. Emiel
 971. Wim Coenraadts
 972. Annemarie Apeldoorn
 973. Sabrina Schuling
 974. Linda Roetgerink
 975. Kamiel Straatman
 976. Marjolein Boers
 977. Jack van der Dussen
 978. M.H.A. Rietveld
 979. Hans van Wuijckhuijse
 980. Claudia de Broyer
 981. Ria Knulst
 982. Eva van Velsen
 983. Saskia Spigt
 984. E. Blonk
 985. Maikel Kat
 986. Ed Ebels
 987. Basia Jaworski
 988. Boris Cnossen
 989. Uri van As
 990. Rudy Kersemans
 991. Ria de Vries
 992. John Oeben
 993. Pieter van der Meer
 994. Ronald Portier
 995. Chantal Honig
 996. Renee Koppenhol
 997. Cor Vinke
 998. Marja van der Steen
 999. Peter Verbeke
 1000. Anita Vorst
 1001. Deniz Ince
 1002. Jerusha Geelhoed
 1003. Brigit Steltenpool
 1004. Margré de Rooy
 1005. Jan de Groot
 1006. Lex Raaphorst
 1007. Dorian Rooijakkers
 1008. Hendrik-Jan Poelenjee
 1009. Paul Verlinde
 1010. Frans van der Werf
 1011. Hanneke Haverlach
 1012. Adrienne van Diepen
 1013. Wojtek Klomp
 1014. Fransisca Dam
 1015. Jenny Douwes
 1016. Marcella Meijers
 1017. Patrick Snel
 1018. Anita bouwens
 1019. Henk Donker
 1020. Thies Steen
 1021. Antonie van Leijen
 1022. Peter A. Weustink
 1023. Ronald Davidsz
 1024. Mathea de Haas
 1025. Marcel Olie
 1026. Linda Buis
 1027. Alice Keijzer
 1028. Roland Kind
 1029. Werner den Heijer
 1030. Marco Rijkhoff
 1031. Marlies van Eldik
 1032. Marijke Jansz
 1033. Theo van Roosmalen
 1034. Ans Nijman
 1035. Marten Kuipers
 1036. Rein van der Veer
 1037. Frank de Jong
 1038. Jaap Douma
 1039. Michel Pen
 1040. Mieke Appelman
 1041. Jeannette Brandt
 1042. Rolf Swart
 1043. Dick Suurbeek
 1044. Ludo Uunk
 1045. Robert van Oosten
 1046. Jos van Keeken
 1047. Barbara Vos
 1048. Nadia Poeschmann
 1049. Annemiek Koelmans
 1050. Eli Mouissie
 1051. Menno de Groote
 1052. Yvonne van der Stokker
 1053. Marc van Hasselt
 1054. Bas van de Laar
 1055. Harrie Vangangelt
 1056. Mariette van der Vliet
 1057. Jolanda Meijer
 1058. Vivian Oosterhoff
 1059. Daan Groenheijde
 1060. Frank Aaldering
 1061. Aad van Straalen
 1062. Petra Stremmelaar
 1063. Cathy Berg
 1064. Margot Pot
 1065. Jeannet Onstwedder
 1066. Freek de Swart
 1067. Jet Zegers
 1068. Peter Hoeksema
 1069. J.A. Flaton
 1070. Arend Theunissen
 1071. Wouter Edeling
 1072. Ingrid De Roo
 1073. Geesje Hoogeboom
 1074. Judith de Vries
 1075. Theo Jansen
 1076. Erik Broekhuisen
 1077. Bert de Jong
 1078. Wendy Van Belle
 1079. Léon Driessen
 1080. Ton Albregts
 1081. M. van der Lijn
 1082. JP van Schie
 1083. Selma Knulst
 1084. Heleen Nagtegaal
 1085. Jort Kalff
 1086. René de Hilster
 1087. Theo Welzen
 1088. Robert de Ruijter
 1089. R. Monheim
 1090. Natascha Blanken
 1091. Andre Heuzer
 1092. Margreet Muller
 1093. Edwin van Noort
 1094. Folkert Hiemstra
 1095. Theo van der Pols
 1096. Filip Timmermans
 1097. Jan Kappert
 1098. Tineke Huisman
 1099. Renzo Verwer
 1100. Ruud Schaap
 1101. Yvonne van Rijswijk
 1102. Agnes Valk
 1103. Eartha Vyent
 1104. Willeke Severijns
 1105. Rick Severijns
 1106. Dirk Pauwels
 1107. Jennifer van Tillo
 1108. Alex Visser
 1109. Karin T’Seyen
 1110. Hendrik Speelman
 1111. Henk van Lubeck
 1112. Trudy Welzen-Willems
 1113. H.W.M. Bonnie
 1114. Tineke Willenborg
 1115. Gonnie Remie
 1116. Eddy Daniels
 1117. P. Jansen
 1118. Fred Walravens
 1119. Nina Verweij
 1120. Alinda Frederiks
 1121. Hans de Leeuw
 1122. Arie van Horssen
 1123. Michel Schaepers
 1124. Dejo Overdijk
 1125. Annelies van der Poel
 1126. Inge van Rijswijk de Jong
 1127. Arwin Winkel
 1128. Henk Bleeker
 1129. Annemarie de Waard
 1130. Lutgart Enis
 1131. Joep Jongen
 1132. Louis van Kessel
 1133. Frans Mertens
 1134. Peggy Wielandt
 1135. Servan Schreiber
 1136. Lily Vanopdenbosch
 1137. Cita Pel- Keijzer
 1138. Ted Visserman
 1139. Chris Dijkhuis
 1140. I. vd Woerdt
 1141. Lesley van Hilten
 1142. Frans Joseph Vanderleemputte
 1143. MGM Heijl
 1144. Sharon Farahdi
 1145. Carolina Klitsie
 1146. Leiylah Farahdi
 1147. Banu Farahdi
 1148. Sigrid Molenaar
 1149. Inge van der Steen- Sonke
 1150. Esther van de Ridder
 1151. Antonie Groenendijk
 1152. M. de Rooij
 1153. René Berken
 1154. Nachat Bonnouh
 1155. Ron Kaldenbach
 1156. Sytske Wouda
 1157. Judith Jansen
 1158. Mana Haas
 1159. Christine Nanlohy
 1160. Jeroen de Wildt
 1161. Carien Evenhuis
 1162. Jenny Elbertsen
 1163. Gert Cuppen
 1164. Tineke Homans- Bouma
 1165. Wally Soute
 1166. E. Rijsdijk
 1167. Leon Korteweg
 1168. René Noyons
 1169. Elke Vermeulen
 1170. Hans Moll
 1171. Renate de Wit
 1172. Paul Bohte
 1173. Paulien Broeren
 1174. Dity Zuidwijk- van Lenthe
 1175. Ilayda Ogurlu
 1176. Guido J. Hengeveld
 1177. Nienke Menalda
 1178. Erik Hofman
 1179. Martien Gerekink
 1180. John Dijkhorst
 1181. Jurgen Mertens
 1182. R. Fransen
 1183. Marlon Regien
 1184. Gerard van der Gronden
 1185. Svetlana Meisner
 1186. Willem- Jan van Dinter
 1187. Jan Schippers
 1188. Oskar van der Velden
 1189. Jeroen Vriend
 1190. Joke Benning
 1191. Rick Rink
 1192. Michiel Gunning
 1193. Cedric Göllner
 1194. Henk Curière
 1195. Dorine de Vogel
 1196. Sebastiaan Bonte
 1197. Simon Admiraal
 1198. Paul de Jong
 1199. Rick van Rijswick
 1200. Peter Fokkens
 1201. Mariquee de Bree
 1202. Dennis van Rijswijk
 1203. Herman van Rhijn
 1204. Ruud Prins
 1205. Hans Schmitz
 1206. Greet Eijkelenboom
 1207. Willem Nelissen
 1208. Ezra Verkijk
 1209. Jeroen van der Smissen
 1210. P.H. Wattenburg
 1211. Anneke van Hoorn
 1212. Vincent Kil
 1213. F. Simoen
 1214. Sylvia Geene
 1215. Jaap R.B. Bos
 1216. Nico Bos- Winkelhorst
 1217. Jos Wernars
 1218. Marijke Wernars
 1219. Marc van der Berg
 1220. N. P. Ooijman
 1221. Steven Hoogsteder
 1222. Martijn Berlage
 1223. Hans van Vliet
 1224. Erwin Boon
 1225. Robert van Deventer
 1226. Claudia Kamergorodski
 1227. Pieter Koopmans
 1228. Ronald van der Hoff
 1229. Monique de Vos- Verwaijen
 1230. Sebastiaan van Gelder
 1231. Dave minis
 1232. Remko de Goede
 1233. A.J.Th. Kloet
 1234. Aad Zandvliet
 1235. R. A. Hoogerwerf
 1236. W. Dietvorst
 1237. Charlotte Frenken
 1238. Marian de Bas
 1239. René van Gool
 1240. Erna Staals
 1241. Daniel Sleven
 1242. June van Hoorn
 1243. Guus Baas
 1244. Desirée Monsma
 1245. Waber Matheus
 1246. Lucas Verschragen
 1247. Henk van Dorp
 1248. Stephane Gommeren
 1249. Frank van den Berg
 1250. Chris Candel
 1251. Ben Patelski
 1252. Eduard Geenen
 1253. Huub Bouma
 1254. Odette Huijsman
 1255. Hans van der Wal
 1256. Jona Mol
 1257. M. Menkveld
 1258. E.Hovinga
 1259. Johan Klein Entink
 1260. Sander Hagenbeek
 1261. Emmy Hogerheijde
 1262. Roeland de Bruijn
 1263. Henk Koops
 1264. Jan Beens
 1265. Tineke Druiven
 1266. Elvi Maas
 1267. A. Weijens- Beun
 1268. Karin Hoks
 1269. Jan Kronenburg
 1270. Jurgen Elzinga
 1271. Kevin van der Poel
 1272. Therese de Vreede
 1273. Jolanda lubbers
 1274. Khai Sien Thio
 1275. Janet Thio-Jacobson
 1276. Robert Wijnbeek
 1277. René Visser
 1278. Reinout Reuderink
 1279. Jelger van Dijk
 1280. Thijs Bartelen
 1281. Joseph Hoffman
 1282. Sander Compagner
 1283. Michael Gemmink
 1284. Johan Beentjes
 1285. Gert- Jan Hertog
 1286. Nico Drijver
 1287. Dennis Bos
 1288. Marja Bieler
 1289. Michael Bieler
 1290. Christiane Dirick
 1291. Henk de Vos
 1292. Annette Ebeltjes
 1293. Menno Bakker
 1294. Josje Dieleman
 1295. M. van Best
 1296. Cindy Marcus
 1297. Bert Kerssies
 1298. Diana Kronenburg
 1299. Rob Marcus
 1300. Wiepkje Kerssies
 1301. Jeroen van Rijen
 1302. Edgar Beere
 1303. Jaap Spiering
 1304. Joost de Groot
 1305. Dennis Maes
 1306. Rasmus de Gruil
 1307. Bertil-Jan Romeo Freriks
 1308. Jo Knoppert
 1309. Richard de Leeuw
 1310. Annita Peters
 1311. Klaas Kalma
 1312. M.J. Renckens-Ganzeboom
 1313. Stef Hermsen
 1314. Mike Sliwa
 1315. Bob Klerks
 1316. Gaby Willemse
 1317. Bas Jongenelen
 1318. Yvonne den Harder
 1319. Luud Peters
 1320. Theun de Groot
 1321. Evelien. van Leeuwen
 1322. Ron Havinga
 1323. Mirjam Goeman
 1324. Jurjen Dijkstra
 1325. Guus Poort
 1326. Danielle Hoppenbrouwers
 1327. Kerst Huisman
 1328. Juliette Kronenburg
 1329. Minke Muilwijk
 1330. Peter Leusink
 1331. Irene van Ewijk
 1332. Bastiaan Remkes
 1333. J.J. Stam
 1334. Mariëlla de Beer
 1335. Sarah Dobbe
 1336. Jordi van de Wateringen
 1337. Threes Oude Molen
 1338. Edith Brands
 1339. Hidde Nota
 1340. Ria Glas
 1341. Caroline Kramp
 1342. Rein Dox
 1343. Paul Broodhaers
 1344. Leyla Cimen
 1345. A. Sitch
 1346. Zanna Bekirovic
 1347. Nicoline den Dekker
 1348. Ankei Wagemaker- de Jong
 1349. Tjarda Nieuwenhuis
 1350. Ivo Neering
 1351. Alexander Thiers
 1352. Arnoud Groen
 1353. Mannita Sierink
 1354. Edith de Haas
 1355. Wolter van den berg

 

 

Femmes for Freedom lanceert campagne ‘Ontsnap uit je huis’, voor alle migrantenvrouwen die thuis worden opgesloten

Het is zomer. Maar duizenden vrouwen in Nederland kunnen niet van het mooie weer genieten. Gedwongen door hun man of schoonfamilie  leven deze verborgen vrouwen alleen binnenshuis. Huwelijksmigranten, vrouwen die als bruid naar Nederland komen,  lopen het grootste risico om een verborgen vrouw te worden. Rotterdam werd in 2015 opgeschrikt door de moord op Yasmeen, een Pakistaanse huwelijksmigrante die alleen naar buiten mocht om de vuilniszakken buiten te zetten. Maar ook vrouwen die in Nederland geboren en getogen zijn kunnen slachtoffer worden zoals de Marokkaans Nederlandse Fatiha die wel mocht werken, maar na haar werk aan de radiator werd vastgebonden.                                   

                                                                                              

Het wordt deze vrouwen onmogelijk gemaakt om over hun eigen lichaam en bestaan te beslissen. Vaak wordt direct geweld tegen hen gebruikt. Maar hulp is moeilijk, omdat ze buiten het zicht van de maatschappij zijn. Er zijn geen betrouwbare cijfers over de hoeveelheid verborgen vrouwen. De overheid zoekt niet actief naar deze vrouwen en registreert deze vorm van geweld niet. Er is geen effectief beleid. Mannen die zich eerder schuldig hebben gemaakt aan partnergeweld kunnen gewoon een nieuwe partner uit het buitenland halen, waarna het probleem zich herhaalt. Femmes for Freedom wil dat de overheid contact houdt met huwelijksmigranten door middel van huisbezoeken om te kijken hoe het met ze gaat. Naar onze mening moet de overheid ervoor zorgen dat een man met een strafblad wegens partnergeweld geen nieuwe partner uit het buitenland kan halen.

Verborgen vrouwen worden thuis opgesloten en moeten dwangarbeid verrichten. Deze vorm van uitbuiting is gewoon mensenhandel. Hulpverleners die wel achter de voordeur komen, kijken niet verder dan het isolement en zijn vaak bang om in te grijpen. Wanneer de situatie of hulpvraag niet past binnen het werk-en denkkader van de professional wordt er, ondanks dat slachtoffers om hulp smeken, niets gedaan om de situatie te verbeteren. De enkele keer dat na geweld de dader vervolgd wordt, wordt alleen de daadwerkelijke geweldspleger aangepakt maar niet het collectief van de schoonfamilie dat deze situaties keer op keer blijft faciliteren. Het is echter heel goed mogelijk om dat wel te doen, namelijk door de man en schoonfamilies die de vrouw mishandelen en als huisslaaf inzetten als criminele organisatie te vervolgen. Tot op heden heeft het OM dit niet willen doen.

Femmes for Freedom start de campagne Ontsnap uit je huis speciaal voor deze vrouwen; om hen zichtbaar te maken in de maatschappij en van handelingsperspectieven te voorzien om hun situaties te doorbreken. Voor zover wij weten is dit de eerste keer dat deze vrouwen rechtstreeks worden aangesproken in zo’n campagne. Maar deze campagne is er ook om Nederland wakker te schudden en alert te maken op de situatie waarin deze vrouwen en hun kinderen zich kunnen bevinden. Dat doet Femmes for Freedom door middel van een film die speciaal voor deze campagne gemaakt is. Hierin vertellen drie voormalig verborgen vrouwen hun verhaal. We hopen dat de Nederlandse politiek ons hoort en steunt. Deze campagne is maar een begin. Samen kunnen we deze vrouwen helpen om hun eigen leven weer in handen te krijgen. Nederland kan en mag zich er niet bij neerleggen dat in de 21eeeuw er duizenden vrouwen als slaven behandeld worden. Op https://www.femmesforfreedom.com/themas/verborgen-vrouwen/ zijn in negen talen (Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Turks, Somalisch, Urdu, Farsi en Tygrinya) brochures met tips voor deze vrouwen te downloaden. Voor buurtcentra, huisartsenpraktijken, verloskundigen en andere professionals zijn deze brochures ook gratis in gedrukte vorm te bestellen. Ook omwonenden vinden op deze website informatie over wat zij kunnen doen bij een vermoeden van. Voor aankomende huwelijksmigranten hebben wij tips verzameld hoe ze kunnen voorkomen dat ze in eigen huis worden opgesloten. Deze informatie is ook  via Nederlandse ambassades en consulaten beschikbaar.

 

 

Red de Vagina

Om onze oproep aan Minister Hugo de Jonge kracht bij te zetten, hebben wij hem op internationale vrouwendag een bezoek gebracht. Tijdens dit bezoek hebben we hem het prachtige kunstwerk van Cortés aangeboden, maar vooral ook gevraagd om stelling te nemen tegen maagdelijkheidscontroles en -herstel. De minister heeft toegezegd in gesprek te gaan met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie om deze controles te stoppen.

Red de Vagina: oproep aan minister Hugo de Jonge en de NVOG

Niemand heeft het over de maagdelijkheidsobsessie in de migrantengemeenschappen en daarom worden fundamentele mensenrechten van meisjes en vrouwen massaal geschonden in Nederland.
Femmes For Freedom vindt het de hoogste tijd om daar verandering in te brengen. Daarom willen wij graag met minister Hugo de Jonge, de NVOG het gesprek aangaan over maagdelijkheidscontroles en –herstel. Vermoedelijk vragen jaarlijks duizenden vrouwen met een islamitische achtergrond uit migrantengemeenschappen informatie over het maagdenvlies en laten honderden zich behandelen.

Maagdelijkheidscontroles

Ondanks dat de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) maagdelijkheidscontroles duidelijk heeft gekwalificeerd als genderdiscriminatie en schending van vrouwen- en meisjesrechten, hebben onmenselijke patriarchale normen en waarden in het Nederland van 2019 vrij spel om deze controles af te blijven dwingen bij  jonge vrouwen. In België werken de artsen niet langer mee aan maagdelijkheidscontroles en maagdelijkheidsverklaringen. De Belgische Nationale Raad van de Orde der Artsen kwalificeert deze praktijken als: ‘Niet nuttig, niet relevant, discriminerend en het kan ervaren worden als een daad van agressie’.

Recent nog zijn hier door de VVD  en SP Kamervragen over gesteld. Femmes for Freedom is verheugd dat de minister in zijn antwoorden de problematiek rondom de controles en herstel erkent, maar wil de minister toch aansporen om duidelijker stelling te nemen tegen deze achterhaalde praktijken door deze te verbieden. De vagina, zo schreven wij al eerder, is noch het epicentrum van eer, noch een politieke speelbal. Cultuur, traditie, geloof en politiek dienen buiten het broekje te blijven.

Artsen in overtreding met maagdelijkheid hersteloperaties

Artsen die maagdelijkheidshersteloperaties aanbieden en hierover adverteren, bevestigen hiermee aan de jonge vrouwen dat deze een misstap hebben begaan. Herstel het maagdenvlies, is hun devies. Maar een vrouw die seks heeft gehad voor het huwelijk is ‘geen misstap begaan’. Ze heeft haar hart gevolgd, of haar lust. Ze heeft een keuze gemaakt die de artsen, familie, gemeenschap, geloof, cultuur of man niet mogen veroordelen, en die ze zelf ook zou moeten kunnen respecteren. Die kans krijgt ze niet. Omdat artsen met hun commerciële klinieken het eens zijn met het patriarchaat; je moet maagd zijn en wij zijn er voor je om het te fixen!


Bron: www.maagdenvliesherstellen.nl & www.maagdenvliesherstel.nl

De wildgroei van artsen die maagdelijkheidhersteloperaties uitvoeren, maken ook misbruik van de kwetsbaarheid van de jonge vrouwen door te adverteren en te concurreren op prijs en methode. Hoewel cosmetische operaties passen binnen een vrije samenleving, moeten er aan deze klinieken en online aanbieders grenzen gesteld worden. Deze artsen schenden niet alleen de fundamentele mensenrechten van jonge vrouwen, maar handelen ook in strijd met  de medische richtlijn uit 2004 van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) om goede voorlichting te geven. Vrouwen ondergaan deze operaties niet voor de lol. Zij doen dit voor man en schoonfamilie die perse een maagd als bruid willen en die bloed willen zien op de huwelijksnacht. Deze operatie is niet optioneel. Er is sprake van dwang. Niemand laat zijn neus corrigeren om deze vervolgens doelgericht kapot te laten staan.

Oproep aan minister Hugo de Jonge en de NVOG

Het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en meisjes met een migrantenachtergrond wordt genegeerd zodra er winst gemaakt kan worden aan patriarchale normen. Wat is het Nederlandse integratie-emancipatie en ons mensenrechtenbeleid waard als de fundamentele mensenrechten van deze groep wordt geschonden? Wij vragen u, samen met uw collega’s, een einde te maken aan de schending van de rechten van vrouwen en meisjes, aan deze vorm van genderdiscriminatie en het winstbejag ten koste van een kwetsbare groep. Wij gaan graag met u in gesprek over trots zijn op je eigen keuzes, het recht om verliefd te worden, zoenen, friemelen, anticonceptie, de schaamte voorbij, het ideaal voorbij, het genot en de educatie; kortom, we komen graag praten over de vagina en fundamentele mensenrechten van vrouwen en meisjes uit migrantengemeenschappen.

We zijn dan ook verheugd om te kunnen melden dat de minister morgenochtend, op internationale vrouwendag, bovenstaand werk in ontvangst zal nemen. We hopen dat dit hem inspireert meisjes- en vrouwenrechten te blijven verdedigen.

De materialen ter ondersteuning van deze actie zijn vrij te downloaden via deze link.

Graag delen we ook deze column van feministe Nazmiye Oral met jullie, waarin ze vurig betoogt waarom zij haar maagdelijkheid aan zichzelf cadeau heeft gedaan.

 

 

 

Reactie Femmes for Freedom n.a.v. “De Nederlandse islam is niet in beton gegoten” zoals gepubliceerd in Trouw op 19 februari jl.

Eerder deze week publiceerde Trouw een interview met Prof. Dr. Thijl Sunier over de islam in Nederland. Het punt dat hij leek te willen maken was; moslims zijn ook net  mensen. Waarom hij deze noodzaak zag en wat de relevantie van zijn onderzoek is, zullen we niet proberen te beantwoorden. We willen ons graag onthouden van valse aannames. Een kwaliteit die Prof. Dr. Sunier niet deelt. In het artikel deed hij meerdere aannames over Femmes for Freedom en haar directeur, Shirin Musa. Zo zou mw. Musa een islamcriticus zijn en zou Femmes for Freedom contraproductief te werk gaan door niet met moslims te willen samenwerken. De aannames die worden gedaan door de hoogleraar en de auteur van het artikel berusten enkel op stemmingmakerij.

Islamcriticus 

We kunnen best opnieuw uitleggen dat Shirin Musa geen islamcriticus is maar vrouwenrechtenactiviste, dat Femmes for Freedom met iedereen samenwerkt en dat we opkomen voor de rechten van alle vrouwen en meisjes. Wij komen regelmatig op voor Hindoestaanse meisjes en vrouwen. Dit maakt van mw. Musa geen hindoecriticus. Maar, Femmes for Freedom wil zich niet steeds opnieuw moeten verantwoorden of verklaren. Femmes for Freedom wil gewoon haar werk kunnen doen. Dat werk bestaat uit het begeleiden en adviseren van vrouwen die te maken krijgen met diverse vormen van onvrijheden en geweld, het maatschappelijk en politiek agenderen van de problemen waar deze doelgroep mee te maken krijgt en het verbeteren van rechtspositie door lobby, voorlichting, diverse projecten en onderzoek.

Femmes for Freedom werkt met alle juridische en democratische middelen aan vrouwenrechten, binnen de kaders van de Nederlandse wet. Voor alle vrouwen, religieus of ongelovig, met alle partijen,  van links naar rechts en zelfs met imams die vrouwen naar Femmes for Freedom doorverwijzen. Ons werk is dus niet het reageren op onwaarheden, onze goede naam verdedigen en al helemaal niet lekker in ons hokje blijven zitten. Het steekt dan om altijd als moslimactivist, moslimfeminist of moslim-directeur te worden weggezet. Waarom gaat in de beeldvorming de religie altijd voor de menselijkheid?

Gemeente Rotterdam

(h)Echt Verbonden is tot stand gekomen door een motie van Tanya Hoogwerf. Femmes for Freedom heeft gelobbyd en bijgedragen aan deze motie en de gemeente in 2016 financiele middelen voor de invulling van deze motie aangeboden. De gemeente heeft uiteindelijk om onduidelijke redenen gekozen voor de samenwerking met andere partners, zoals een advocatenkantoor  uit Utrecht dat voor sharia councils is, een moslimorganisatie  die enkel soennitische moslims vertegenwoordigd en met Thijl Sunier samenwerkt, en andere religieuze leiders die gebaat zijn bij patriarchale leefregels omdat hun positie daarbinnen onaantastbaar is. Dat was niet het idee van mevrouw Hoogwerf en niet dat van Femmes for Freedom. Waar (h)Echt Verbonden slachtoffers maar weinig handelingsperspectieven geeft, doen eerdere publicaties van Femmes for Freedom dat wel. Het Nederlands recht biedt voldoende voorzieningen om niet naar sharia councils te hoeven gaan. Deze mogelijkheden, alle wetswijzigingen en voorzieningen zijn er gekomen door intensieve lobby van Femmes for Freedom en de onvermoeibare inzet van lokale en landelijke politici.

LHBTI+ emancipatie wordt vandaag de dag ook niet besproken noch bekrachtigd met de ondertekenaars van de Nashville verklaring. Maar orthodoxe moslimmannen en wetenschappers mogen wel beslissen over de emancipatie, vrijheden en het levensgeluk van vrouwen uit islamitische culturen. Om deze emancipatie, het recht om te zoenen en verliefd te worden aan te kaarten was al eerder een campagne gestart in Rotterdam; “In Nederland kies je je partner zelf” . Anders dan wat studeerkamerwetenschapper en verspreider van feitelijke onjuistheden (nepnieuws/ fake news) Thijl Sunier in Trouw beweert, was ook dit project geen initiatief van moslimorganisaties. Deze bleven ver weg van de campagne. De campagne was een idee van Femmes for Freedom en kwam tot stand uit een samenwerking van Femmes for Freedom, Dona Daria en de Gemeente Rotterdam. Het initiatief was genomen door Femmes for Freedom samen met toenmalig wethouder Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam).

Als organisatie zijn wij het inmiddels gewend om zowel uit extreem-linkse hoek als extreem-religieuze hoek aanvallen te krijgen, maar dat de recente Trouw publicatie en Thijl Sunnier hier ook aan bijdragen, maakt ons werk nog moeilijker en gevaarlijker.

We roepen bij deze op aan wetenschappers als Thijl Sunier, aan journalisten zoals van Marije van Beek en aan ieder ander van wie we steeds verantwoording moeten afleggen, om verder te kijken dan het eigen hokje breed is. 

Postercampagne en debat op Valentijnsdag: campagne “Groningen viert de liefde!” van start

Dankzij een initiatief en bijbehorende motie van twee inwoners van de gemeente Groningen wordt vanaf 12 februari de liefde gevierd in Groningen. Met een sterke maar ook kwetsbare beeldcampagne laten de initiatiefnemers zien dat liefde universeel is, ongeacht afkomst, religie, leeftijd, gender of seksualiteit.

De motie “Zonder zichtbaarheid geen acceptatie” werd op 11 juli 2018 unaniem aangenomen door de Groningse raad. Deze motie riep op tot een brede campagne om vrije partnerkeuze bespreekbaar te maken en zichtbaarheid te geven aan alle vormen van liefde. Micha Boon en Ronald Schurer: “Nú is het tijd voor een Groningse beeldcampagne om de liefde en de vrijheid te vieren. Zonder zichtbaarheid kan er immers geen sprake zijn van acceptatie”.

In korte tijd wisten de initiatiefnemers tal van maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen voor zich te winnen. Samen met Femmes for Freedom en het COC Groningen-Drenthe en ondersteund door de gemeente, hebben Micha Boon en Ronald Schurer de afgelopen maanden gewerkt aan de verwezenlijking van de motie. De campagne “Groningen viert de liefde!” is daarvan het resultaat.
Deze krachtige beeldcampagne geeft een kijkje in de relatie van anderen. Intieme momenten worden afgebeeld, verliefde blikken vastgelegd, en de eigenheid van de stellen staat centraal in de beelden gemaakt door fotograaf Inge Nicolai. De beelden worden vergezeld van korte verhalen, opgeschreven door schrijver Iris Engelsman. Deze verhalen zijn terug te lezen op datisgroningen.com, een digitaal platform voor diversiteit in de stad. De campagne is een uitnodiging aan de stad om vrij naar de liefde te kijken, om stereotypen links te laten liggen en om de stellen in het hart te sluiten. De initiatiefnemers hopen op een duurzame dialoog met alle inwoners.

Activiteiten

Om die dialoog op te starten wordt de campagne op 14 februari feestelijk gelanceerd met een debat georganiseerd door Studium Generale. Het debat gaat over Onbegrensde Liefde en staat onder leiding van Karin Sitalsing. Bij het debat zijn o.a. aanwezig Shirin Musa, directeur van Femmes for Freedom, Mark Hommes, docent en psycholoog aan de Open Universiteit en Matty Metzlar, pastor bij het Groninger studentenpastoraat. Ook de liefdeskoppels, die centraal staan in de campagne, zijn aanwezig. Kaarten voor de bijeenkomst zijn verkrijgbaar via sggroningen.nl.

Op donderdag 14 februari tussen 13.00-17.00 uur helpt schrijfster Lieke van den Krommenacker jou met haar typemachine aan de meest ontroerende of grappige liefdesbrief. Ook zet fotograaf Siese Veenstra je in een romantische setting op de foto met je grote liefde. Of het nu je beste vriend, dochter, geheime minnaar, buurman of levenspartner is. Inwoners zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst van “Groningen viert de liefde!” in het Groninger Forum aan de Oude Boteringestraat 18.

Op de locatie Marie Kamphuisborg van de Hanzehogeschool Groningen is de expositie “Groningen viert de liefde!” ingericht. De expositie, bij de Academie voor Sociale Studies, aan het Zernikeplein 23 is vrij toegankelijk en bestaat uit de verhalen en foto’s van de stellen die onderdeel uitmaken van de campagne.

Instellingen, bedrijven of particulieren die graag aandacht willen besteden aan de campagne, kunnen posters afhalen bij Link050 aan de Oude Ebbingestraat 55.

 

Steun van Lilian Marijnissen in de strijd tegen genitale verminking in Nederland!

Femmes for Freedom is zeer blij met de steun van LilianMarijnissen (SP) voor onze strijd tegen vrouwenbesnijdenis in Nederland! Samen staan we sterk!

 

 

 

Jasper van Dijk (SP) stelt kamervragen over het handhavingsverzoek mbt As Soennah Moskee en maagdenvliesherstelmogelijkheden

Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de ministers van SZW, VWS en voor Rechtsbescherming over vrouwenbesnijdenis

1

Wat is uw oordeel over het handhavingsverzoek van Femmes for Freedom tegen de As-Soennah moskee in Den Haag, vanwege het verstoren van de openbare orde door het schenden van fundamentele democratische waarden, onder andere geuit door de aanbeveling om over te gaan tot vrouwenbesnijdenis? (1)

2

Deelt u de mening dat elke aanbeveling om over te gaan tot vrouwenbesnijdenis fel moet worden bestreden?

3

Gaat u het handhavingsverzoek opvolgen? Zo niet, waarom niet?

4

Gaat u realiseren dat hersteloperaties na vrouwelijke genitale verminking vergoed worden uit het basispakket? Zo nee, waarom niet?

5

Bent u bekend met het fenomeen maagdenvliescontrole? Bent u in het kader van deze controles ook bekend met de richtlijnen van VN Vrouwen, VN Mensenrechten en de WHO,  die deze controles aanwijzen als schending van vrouwen- en meisjesrechten en als gender based discriminatie?

6

Hoe oordeelt u over het groeiende aanbod aan maagdenvliesherstelmogelijkheden, zoals pillen en operaties?

(1) https://www.femmesforfreedom.com/femmes-for-freedom-verzoekt-burgemeester-krikke-op-world-zero-tolerance-day-for-fgm-tot-sluiting-as-soennah-moskee-en-start-de-actie-reddevagina/