Organisatie

Achtergrondinformatie Femmes for Freedom

Visie, missie, doelstelling

Femmes For Freedom streeft naar huwelijkse gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Om dit te bereiken, willen wij een laagdrempelige organisatie zijn voor de in het huwelijk gevangen vrouw en voor iedereen die deze vrouwen wil helpen.

Femmes for Freedom streeft volledige naleving van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) na, in het bijzonder artikel 16: wereldwijde gelijke behandeling van vrouwen voor, tijdens en na het huwelijk. Femmes for Freedom is voor huwelijkse vrijheid: vrouwen moeten zelf hun partner kiezen, scheiden als ze willen scheiden, niet achtergelaten worden en niet getroffen worden door polygamie. Femmes for Freedom maakt zich sterk voor de algehele bewustwording van vrouwen en in het bijzonder die in huwelijkse gevangenschap verkeren. Femmes for Freedom geeft ook voorlichting over preventie van huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, gedwongen achterlating en polygamie, treedt op als procespartij voor vrouwen en draagt bij in de proceskosten door middel van het Freedom Fund. Femmes For Freedom wil benadrukken dat zij geen religieuze of anti-religieuze organisatie is, maar een mensenrechtenorganisatie.

 

Probleembeschrijving

Doordat een groep vrouwen en meisjes onvoldoende over hun eigen leven kan beschikken, maken zij onvoldoende deel uit van de maatschappij en kunnen zij hun talenten om de maatschappij te helpen ontwikkelen niet tot uiting brengen. Zowel op individueel niveau als op het niveau van de maatschappij worden dus kansen gemist. Daarnaast heeft geweld tegen deze vrouwen (eergerelateerd geweld, gedwongen uithuwelijking, gedwongen achterlating, huwelijkse gevangenschap, gedwongen isolement) een grote impact op het leven van de individuele vrouwen, maar zijn de maatschappelijke kosten (vrouwenopvang, hulpverlening, strafrechtelijke trajecten tegen de geweldplegers) hoog.

 

Ontstaansgeschiedenis en successen

Femmes for Freedom is in 2011 door Shirin Musa, een ervaringsdeskundige van huwelijkse gevangenschap, opgericht en is in een korte tijdsbestek een begrip geworden in Nederland. In eerste instantie leek de Nederlandse wet geen grip op huwelijkse gevangenschap te hebben. Een kort geding tegen haar ex-man resulteerde tot baanbrekende jurisprudentie: de rechter gaf haar gelijk en dwong haar man op straffe van een dwangsom mee te werken aan een religieuze echtscheiding. Haar persoonlijke ervaringen en de ervaringen van vrouwen die zich tot haar wenden omdat ze zich in schrijnende situaties van ‘huwelijkse gevangenschap’ bevinden, is voor haar de aanleiding geweest om stichting Femmes for Freedom op te richten. In minder dan een jaar tijd heeft ze in de Nederlandse samenleving het begrip huwelijkse gevangenschap geïntroduceerd en politiek geagendeerd. Dit heeft ertoe geleid dat de Tweede Kamer in 2012 heeft ingestemd het begrip ‘huwelijkse gevangenschap’ (oftewel ‘gedwongen voortzetting van een huwelijk’) en achterlating van partner of kind onder de strafbaarheid van het algemene dwangartikel van artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht te laten vallen. Het is niet bij deze wetswijziging gebleven. Ook de hulpverlening voor slachtoffers van huwelijkse onvrijheid is verbeterd:

 • In 2012 stemde de Tweede Kamer in met het kenniscentrum ‘Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating’
 • Family Justice Centre in Rotterdam (2016).
 • Agendering van huwelijkse gevangenschap bij de Verenigde Naties en erkenning van het CEDAW Comite (2016).
 • Opsporing, accomodatie (hotel) en repatriatie (vliegtickets) van Nederlandse vrouwen en meisjes die in het buitenland zijn uitgehuwelijkt (2016).
 • Agendering en verbetering van de vrouwenopvang (2015, 2016, 2017).
 • FFF voert ook proefprocessen om de rechten van vrouwen te verbeteren.
 • Diverse prijzen voor het werk van FFF, o.a. de Leah Globe Award en de Aletta van Nu Prijs.

 

Strategie en missie

Femmes for Freedom streeft naar zelfbeschikkingsrecht voor alle vrouwen. Een belangrijk onderdeel daarvan is huwelijkse gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zij zet zich in tegen huwelijksdwang, kindhuwelijken, achterlating, polygamie, huwelijkse gevangenschap (het tegen haar zin vasthouden van een vrouw in een huwelijk doordat de man een religieuze scheiding weigert), verborgen vrouwen en een betere vrouwenopvang.

Femmes for Freedom is sterk in het maatschappelijk en politiek agenderen van problemen rondom huwelijkse onvrijheid en het bevorderen van gendergelijkheid in de migranten-en vluchtelingengemeenschappen. Daarnaast is de laagdrempelige juridische helpdesk het ‘hart’ van de stichting: hier krijgen slachtoffers juridische en zo nodig verdere ondersteuning; waar nodig verwijzen wij ze door naar de juiste hulpverlening. Met de juridische blik, praktische kennis, onbevreesde houding en lobby-kwaliteiten weet de stichting het verschil te maken voor vrouwen en meisjes. Vanwege de diepgaande kennis van de problemen op het gebied van huwelijkse gelijkheid voor vrouwen uit patriarchale gemeenschappen, verwijzen veel hulpverleningsinstanties vrouwen met gecomplicieerde problemen door naar Femmes for Freedom.

Femmes for Freedom gaat met vrouwen die te maken hebben gehad met huwelijkse onvrijheid mee naar beleidsmakers en politici en begeleidt hen zodat zij zelf hun verhaal kunnen doen en voorstellen kunnen pitchen. Dat geeft de vrouwen een gevoel van kracht (mijn verhaal doet er toe, ik kan verandering teweeg brengen) en het zorgt ervoor dat politici de noodzaak voelen iets aan de problematiek te doen door wetgeving, beleid en hulpverlening te veranderen. Deze grassroots manier van werken heeft effect, inmiddels heeft de stichting door deze werkwijze en agendering via de media meerdere wetswijzigingen tot stand weten te brengen, alsmede veranderingen in de hulpverlening.

De expertise van Femmes for Freedom ligt in het signaleren van problemen in de praktijk en die te vertalen naar effectieve wetgeving, beleid en hulpverlening die meisjes en vrouwen kan helpen en beschermen. Daarnaast richt de stichting zich op onderzoek, voorlichting en preventie en nationale en internationale agendering. De laagdrempelijke acties, zoals bijvoorbeeld het uitdelen van spiekpennen, probeert de organisatie jonge meiden te wijzen op hun rechten en mogelijkheden.

Door actief te zijn op alle terreinen en disciplines die voor verandering nodig zijn, verbindt Femmes for Freedom het perspectief van en met de vrouwen met de wereld van decisionmakers voor de noodzakelijke verandering. Om de doelstelling en veranderingenen te kunnen bereiken richt de stichting zich op de volgende pijlers; Juridisch loket, zusterschap & empowerment, kenniscentrum, maatschappelijke & politieke bewustwording/ lobby, preventie & voorlichting, Internationaal. Door de gedrevenheid en deskundigheid van de staf van FFF en de combinatie van individuele hulpverlening en intensief lobbywerk, slaagt FFF er – ondanks een zeer beperkt budget – in om zowel individuele vrouwen te helpen als op effectieve wijze bredere veranderingen tot stand te brengen.

Theory of change

In deze Theory of Change is te zien hoe Femmes for Freedom verandering nastreeft

Activiteiten

Bekijk voor een uitgebreide beschrijving van onze projecten, deze pagina op de website.

Samenwerkingspartners

 • Mama Cash, Dioraphte (institutionele subsidie)
 • Fonds 1818, SPE Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag (projectsubsidie)
 • Fier (partnerschap inzake een meerjarenplan ingediend bij Ministerie van OC&W)
 • Ministerie van OC&W (projectsubsidie m.i.v. 2018 voor 3 jaar ism met Fier)
 • Vereniging voor Vrouw & Recht Clara Wichmann e.a. diverse vrouwenorganisaties
 • Netwerk VN-Vrouwenverdrag (actief lidmaatschap)
 • Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang & Achterlating (uitwisselen dossiers)
 • Nederlandse Vrouwen Raad (lidmaatschap)
 • Diverse ministeries zoals V&J, SZW, BZ en ambassades (gesprekspartner, geen subsidierelatie)

Bureau

Shirin Musa

 Shirin Musa – Directeur

Shirin staat aan het begin van Femmes for Freedom. Zij heeft Femmes for Freedom opgericht en is na haar voorzitterschap directeur van de stichting geworden. Naast haar werk voor Femmes for Freedom is zij jurist in opleiding.

“Ik heb Femmes for Freedom opgericht omdat ikzelf een gevangen vrouw ben geweest. Ik geloof in gelijkheid en vrijheid. Het idee van ongelijkheid, onvrij zijn en onrecht raakt mij diep. Ik geloof in de rede, de fundamentele mensenrechten en de unieke mens. Op deze fundamenten, mijn eigen verleden, de drang om vrij en gelukkig te zijn, het geloof in de liefde en een betere wereld is Femmes for Freedom gebaseerd. Ik wil dat iedereen de gevangen vrouw herkent en helpt om een vrije en blije vrouw te worden.”

E-mail: shirin.musa@femmesforfreedom.com

 

 

Claudia VerhoevenClaudia Verhoeven – Projectmedewerker communicatie & fondsenwerving

Claudia Verhoeven is in februari parttime in dienst getreden bij Femmes for Freedom en zal zich vooral richten op communicatie en fondsenwerving. Concreet betekent dat, dat Claudia zich bezig zal houden met sociale media, persberichten, nieuwsbrieven, flyers, de website en andere communicatie-uitingen, subsidieaanvragen en fondsenwerving. Naast haar werk bij Femmes for Freedom is Claudia werkzaam als educatief begeleider bij ProDemos, waar scholieren op een educatieve manier kennismaken met politiek en rechtsstaat.

“Toen ik in aanraking kwam met Femmes for Freedom was ik meteen geraakt door het enthousiasme van Shirin, het bestuur en alle vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting. Ik werk in de toekomst graag aan het creëren van meer aandacht voor het probleem huwelijkse gevangenschap, zodat Femmes for Freedom nog meer vrouwen kan helpen. Dit zowel door de inzet van de media als door het opzetten van educatieve projecten om jonge meiden op de hoogte te brengen van deze problematiek.”

E-mail: claudia.verhoeven@femmesforfreedom.com

Bestuur


Rahina Ramzan – Voorzitter

Meer informatie volgt

 

Paul van Achterberg – Penningmeester

Meer informatie volgt

 


JeroenJeroen de Goeij – Algemeen Bestuurslid

Jeroen de Goeij is algemeen bestuurslid bij Femmes for Freedom en al vanaf het prille begin betrokken bij het bestaan van Femmes for Freedom. Hij is opgeleid in het vakgebied human resource management (HRM) en heeft als consultant HRM, interim professional en manager de afgelopen jaren gewerkt in diverse sectoren zoals de gezondheidszorg (cure & care), zakelijke dienstverlening, onderwijs en de sociale- en welzijnssector. Sinds 2012 is hij werkzaam als operationeel manager voor een groot topklinisch/ topreferent ziekenhuis in Rotterdam. Als management professional combineert hij gevoel voor humor met enthousiasme en betrokkenheid, en heeft hij het vermogen om leiding te geven aan anderen maar ook leiding te delen. Het combineren van verrassende inzichten, multidisciplinaire invalshoeken, delen van kennis en het zoeken van verbinding is waar hij energie van krijgt.

Over zijn betrokkenheid bij Femmes For Freedom: “Persoonlijke verhalen van onrechtvaardigheid en onderdrukking van verborgen vrouwen motiveren mij om een bijdrage te leveren aan de missie Femmes for Freedom. Verder ben ik een uitgesproken voorstander van diversiteit en gek op vergaderen in teamverband”. Zijn opgedane kennis en ervaring wil hij dan ook graag inzetten voor mensenrechten in het algemeen en vrouwenrechten in het bijzonder.

Comité van aanbeveling

Mr. Margreet de Boer, lid Eerste Kamer Groen Links

Prof. Mr. Cees Flinterman, hoogleraar mensenrechten en lid van de VN-Mensenrechtencomité

Margalith Kleijwegt, journaliste en auteur “Sofia”

Maarten de Vries, consultant en oud-directeur Wilde Ganzen

 

Raad van Advies

De comité van aanbeveling adviseert Femmes for Freedom gevraagd en ongevraagd. Op korte termijn wordt de Raad van Advies officieel door andere personen gevormd.

Statuten

De statuten van stichting Femmes for Freedom kunt u hier vinden.

Stages

Femmes for Freedom is een erkend leerbedrijf voor de opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener.

De stichting begeleidt graag stagiaires bij hun opleiding en ontwikkeling. Stage lopen bij Femmes for Freedom? Stuur dan een e-mail naar shirin.musa@femmesforfreedom.com

 

Volunteers for Freedom

Femmes for Freedom is erg blij met de actieve groep vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten voor de organisatie. Hier stellen we een aantal van deze vrijwilligers aan uw voor.

 

 

MupMaessenMup Maessen

Mup is sinds het begin van 2015 een vaste vrijwilliger van Femmes for Freedom. Ze houdt zich als vrijwilliger vooral bezig met juridische ondersteuning van vrouwen die zich bij Femmes for Freedom melden. Momenteel helpt zij  vrouwen die een aanvraag willen doen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

” Tijdens mijn rechtenstudie aan de Universiteit Maastricht raakte ik in de ban van het Vreemdelingenrecht. Tijdens mijn studie ben ik begonnen als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland. Daarna ben ik gaan werken als jurist bij het Bureau voor Rechtshulp in Zeeland, op een van de eerste AZC’s (te Goes). Daarna heb ik op verschillende onderzoekscentra (OC’s) gewerkt en op diverse kantoren van de Stichting Rechtsbijstand Asiel (SRA). Tijdens mijn werkzaamheden als rechtshulpverlener aan vreemdelingen en vluchtelingen heb ik de bijzondere positie van vrouwen en minderjarigen ervaren. Ik heb gezien hoe zij, merendeels vanuit een grote achterstandspositie en met veel hindernissen, proberen een vrij en rechtvaardig leven zonder vrees op te bouwen. De wetenschap dat er in een vrij en democratisch land als Nederland verborgen levens bestaan is voor mij onverteerbaar. Ik zet mij graag in voor degene die onwetend is over de juridische mogelijkheden die bestaan en die vaak door traditie en cultuur geketend is. Door mijn vrijwilligerswerk bij Femmes for Freedom kan ik mijn kennis en kunde weer inzetten voor hen die geen of onvoldoende steun ervaren en verbetering van hun positie behoeven.”

E-mail: mup.maessen@femmesforfreedom.com

 

Nusret Musa

Informatie volgt.

Financiering

Femmes for Freedom komt op voor huwelijkse vrijheid en vrouwenrechten. We maken ons hard voor vrouwen die gedwongen worden om te trouwen en getrouwd te blijven. Onze kracht is de combinatie van expertise, een constructieve lobby en scherpe actie waar nodig. En met succes.

Femmes for Freedom wordt onder meer gesteund door:

Adessium_2012_wit-e1339766649875

Coproductielogo, kleur (NL)_96dpi_302x253px_E

HORIZONTAL_DenHaagI.jpg

 

 

 

 

mama-cash