Onze successen

 

   • In zeer korte tijd heeft Femmes for Freedom huwelijkse gevangenschap op de maatschappelijke en politieke agenda gezet.
   • Drie maanden na de oprichting heeft Femmes for Freedom de 3e prijs van de Women Inc Cordaidprijs  gewonnen. Femmes for Freedom heeft voor deze prijs de meeste publieksstemmen gehaald en was favoriet.
   • Aandacht van de media voor huwelijkse gevangenschap
   • Femmes for Freedom heeft veel maatschappelijke en politieke bewustwording in gang gezet.
   • Minister Leers heeft op 22 mei 2012 Femmes for Freedom officieel gelanceerd en heeft steun voor vrouwen beloofd die in huwelijkse gevangenschap verkeren.
   • Door de intensieve politieke lobby en campagne in de media voor een uitbreiding van het begrip huwelijksdwang met huwelijkse gevangenschap, heeft Femmes for Freedom de behandeling van het wetsvoorstel huwelijksdwang dat in april 2012 behandeld zou worden, tegengehouden: Volkskrant 17 april 2012  deel 1 – deel 2 Uitstel behandeling wet tegen polygamie.
   • Op 7 juni 2012 is door lobby van Femmes for Freedom een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer geweest over het Amendement voor Vrije en Blije Vrouwen van Femmes for Freedom. Minister Opstelten heeft in een brief aan de Vaste Kamercommissie Justitie & Veiligheid laten weten dat hij het standpunt van Femmes for Freedom inzake een bredere definitie van huwelijkdwang deelt. Huwelijksdwang is de dwang om te trouwen, getrouwd te blijven en niet te mogen scheiden. Meer hierover o.a. in: Volkskrant 17 april 2012  deel 1 deel 2 Uitstel behandeling wet tegen polygamie, Trouw 14 april 2012  Zij wil scheiden, hij ligt dwars en Nieuwsuur 11 juni 2012 Islamitische rechtbank in Nederland?
   • Op 13 juni 2012 hebben de Kamerleden Mirjam Sterk (CDA) en Wassila Hachchi (D66) Kamervragen gesteld over een Nederlands-Pakistaanse vrouw die in huwelijkse gevangenschap verkeert.
   •  Naar aanleiding van de zaak “Sarah” (Volkskrant deel 1 en deel 2uitzending Nieuwsuur ) heeft Femmes for Freedom de politieke meerderheid en steun van de vier grote steden voor een taskforce huwelijksdwang gerealiseerd.
   • Op 25 juli 2012 heeft het Kamerlid Khadija Arib (PvdA) naar aanleiding van de zaak “Sarah” Kamervragen gesteld.
   • Op 22 oktober 2012 heeft de Kamer gestemd voor een brede definitie van het begrip huwelijksdwang: dankzij het amendement Arib-Hilkens is ook huwelijkse gevangenschap strafbaar.
   • Op 22 oktober 2012 is ook voor een taskforce huwelijksdwang gestemd en motie inzake huwelijkse gevangenschap in de Tweede Kamer aangenomen: moties Cora van Nieuwenhuizen en Nine Kooiman.
   • Het Ministerie van Buitenlandse Zaken steunt Femmes for Freedom om huwelijkse gevangenschap internationaal agenderen.
   • Femmes for Freedom zit in het Netwerk VN-Vrouwenverdrag. Op 29 november 2012 heeft het Netwerk VN-Vrouwenverdrag aan Violeta Neubauer van het CEDAW-Comité de Nederlandse Schaduwrapportage en het onderwerp huwelijkse gevangenschap gerapporteerd. In het schaduwrapport gaat het Netwerk VN-Vrouwenverdrag in op de rapportage van Nederland, maar stelt het ook een aantal onderwerpen aan de orde die ontbreken in het regeringsrapport.
   • Op 29 november 2012 wint Femmes for Freedom de Red’s Hot Women Award in de categorie maatschappij: Red januari 2013 De Red’s Hot Women Awards gaan naar…
   • Femmes for Freedom wint op 28 januari 2013 de Aletta van Nu Prijs. Lees hier het juryrapport.
   • Minister Jet Bussemaker belooft op 28 januari 2013 om op de 57e Commission on the Status of Women bij de VN in New York als Nederlandse delegatieleider huwelijkse gevangenschap te agenderen.
   • Op 17 februari 2013 neemt Femmes for Freedom de Leah Globe Award in Jeruzalem in ontvangst.
   • Op 19 juni 2013 spreekt Femmes for Freedom in de Israëlische Knesset over haar werk, juridische zienswijze en de Nederlandse uitbreiding van het begrip ‘huwelijksdwang’ met huwelijkse gevangenschap dankzij het amendement Arib-Hilkens.
   • International Alliance of Women heeft op de 57e Commission on the Status of Women bij de VN in New York het pleidooi van Femmes for Freedom gepresenteerd en het plaform van alle Europese NGO’s (European Caucus) voor huwelijkse gevangenschap meegekregen.
   • Op 15 mei 2013 hebben de Kamerleden Keklik Yucen (PvdA), Malik Azmani (VVD), Joram van Klaveren, Louis Bontes en Lilian Helder (allen PVV)  Kamervragen gesteld over de rol van hulporganisaties en de politie bij het sluiten van een religieus kindhuwelijk. Meer hierover in de Volkskrant 13 mei 2013 Politie hielp minderjarigen huwen, Leeuwarder Courant 14 mei 2013 Rel over vermeende huwelijksbemiddeling en NTR 17 mei 2013 De Halve Maan
   •  Op 7 juni 2013 is naar aanleiding van de Zaak Sarah (Nieuwsuur)  de plannen voor het ‘Knooppunt huwelijksdwang’ gelanceerd. Meer over de zaak “Sarah” in dit artikel: Volkskrant deel 1 en deel 2)
   • Op 17 oktober overhandigde Femmes for Freedom het rapport Verborgen vrouwen: een vergeten groep aan minister Asscher. Naar aanleiding van dit rapport hebben de Kamerleden Jasper van Dijk en Keklik een motie ingediend waarin de regering wordt gevraagd met een reactie op dit rapport te komen, extra ondersteuning te bieden in het geval van de achterlating van een
    minderjarige, zoals de mogelijkheid zelf een paspoort aan te vragen. Beter te waarborgen dat slachtoffers van huwelijksdwang, achterlatingen eergerelateerd geweld melding maken van hun problemen en
    laagdrempelig hulp kunnen zoeken. De maatregelen voor de aanpak van achterlating en eergerelateerd geweld ook te richten op ongehuwde vrouwen. In kaart te brengen hoe, waar en met welke omvang er in Nederland onwettige informele (kind)huwelijken worden gesloten waar imams en mogelijk overheidsorganisaties bij betrokken zijn. Deze motie is aangenomen.
   • Op 19 november 2013 hebben de Kamerleden Jasper van Dijk en Keklik Yucel een motie ingediend waarin de regering verzocht wordt uiteen te zetten op welke manier vrouwen bij huwelijkse gevangenschap en achterlating kunnen rekenen op consulaire hulp en veilige terugkeer en indien nodig, voorstellen te doen voor verbetering. Deze motie is aangenomen.
   • In Augustus 2014 is de advertentie van Femmes for Freedom genomineerd voor de NRC Charity Awards.
   • In september 2014 is het onderzoeksrapport van het Verwey-Jonker Instituut, Femmes for Freedom en Universiteit Maastricht  Zo zijn we niet getrouwd door minister Asscher naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit onderzoek naar huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en gedwongen achterlating was in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. 
   • Femmes for Freedom is in minder dan een jaar tijd een begrip geworden en wordt gevraagd om mee te denken en input te leveren aan overheden en maatschappelijke instellingen.
   • Femmes for Freedom werkt samen met andere organisaties in Nederland.

Successen 2015-2016

Successen 2013-2014

Successen 2011-2012

Impact op maatschappelijk niveau: creëren van awareness, zorgen voor betere (handhaving) van wet- en regelgeving op het gebied van huwelijkse onvrijheid

 • Oprichting van Femmes for Freedom wordt gevierd met een symposium, geopend door minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel.
 • 150 personen van relevante beroepsgroepen (juristen, maatschappelijk werkers, ambtenaren, wetenschappers, politie) zijn aanwezig bij het symposium van Femmes for Freedom.
 • Veel media-aandacht in het oprichtingsjaar: o.a. aanwezigheid bij Knevel & van den Brink en ene reportage in het NOS Journaal.
 • In totaal zijn er 37 media-optredens in kranten, televisieprogramma’s en tijdschriften.
 • Femmes for Freedom pleit bij de politiek voor een bredere definitie van huwelijksdwang in de wet: niet alleen gedwongen worden om te trouwen, maar ook gedwongen worden om getrouwd te blijven is een vorm van huwelijksdwang. De Tweede Kamer en de regering delen die mening en het wetsvoorstel m.b.t. de bredere definitie van huwelijksdwang wordt door de Tweede Kamer aangenomen.
 • Awareness creëren rondom de problemen van meisjes en vrouwen die gedwongen worden achtergelaten in het buitenland. Er is veel aandacht voor de zaak van ‘Sarah’: een Nederlands-Somalisch meisje dat gedwongen achtergelaten is in Somalië en slachtoffer is van huwelijksdwang.
 • Femmes for Freedom voert campagne in de media en politiek voor een ‘Forced Marriage Unit’ naar Brits voorbeeld. De regering en de Tweede Kamer gaan akkoord. Dit resulteert in de oprichting van het Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating.
 • Drie maanden na de oprichting heeft Femmes for Freedom de 3e prijs van de Women Inc Cordaidprijs gewonnen. Femmes for Freedom heeft voor deze prijs de meeste publieksstemmen gehaald en was favoriet.
 • Femmes for Freedom wordt gevraagd om zitting te nemen in het Netwerk VN-Vrouwenverdrag.

Impact op individueel niveau: ondersteuning aan meisjes en vrouwen die problemen hebben bij huwelijkse vrijheid en gelijkheid

 • 36 vrouwen bijgestaan door het juridisch loket met juridisch advies.
 • 3 vrouwen zijn geholpen bij het bekostigen van een kort geding ,proefproces of mediation, in het geval zij zelf de kosten niet kunnen dragen.
 • 56 vrijwilligers die zich vanuit hun eigen expertise inzetten voor Femmes for Freedom.
 • Lancering van de Femmes for Freedom website. Hier kunnen meisjes en vrouwen informatie opzoeken over o.a. huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap.

Verder lezen?