Bestaansrecht

Femmes for Freedom heeft in minder dan een jaar tijd veel aandacht voor huwelijkse gevangenschap gerealiseerd, en het onderwerp geagendeerd bij de doelgroep, publiek en politiek. Dit heeft de jonge organisatie met minimale middelen en maximale inzet voor de mensenrechten, rechtvaardigheid en de menselijke waardigheid gedaan. Femmes for Freedom is opgericht om vrouwen te helpen die in een situatie verkeren van huwelijkse gevangenschap. Vaak komen moeilijkheden echter niet alleen en blijkt er een combinatie van problemen te spelen. Daarom maakt Femmes for Freedom zich met een breed multidisciplinair team sterk voor (de rechtspositie van) vrouwen die verkeren in huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, voor vrouwen die slachtoffer zijn van polygamie, en voor achtergelaten vrouwen.

Femmes for Freedom denkt vanuit het perspectief van de vrouw en legt de link tussen haar en de bestaande kennis op het gebied van huwelijkse gevangenschap en andere vormen van huwelijksdwang. Het team van Femmes for Freedom bestaat uit ervaringsdeskundigen, jongeren, studenten, juristen, notarissen, hulpverleners, rechtsantropologen, wetenschappers, managers, onderwijskundigen, lobbyisten en voorlichters. Met al deze verschillende disciplines, richt Femmes for Freedom zich op hulp en voorlichting over het Nederlands recht, internationale mensenrechtenverdragen, geldend recht van het land van herkomst, gewoonterecht en cultuur, religieus recht en familieverhoudingen. Dat de soms moeilijk bereikbare vrouwen, ouders, gezinnen zich bij het horen van de werkzaamheden van Femmes for Freedom direct melden, begrepen en vertrouwd voelen, toont hun betrokkenheid bij en vertrouwen in Femmes for Freedom.

Momenteel is er geen andere landelijke organisatie bestaande uit een breed team dat contact weet te leggen met deze moeilijk te bereiken doelgroep. Dat vrouwen uit religieuze, culturele tradities zich bij Femmes for Freedom melden, informatiebijeenkomsten bijwonen, toont aan dat de doelgroep zeker geïnformeerd wil worden over deze thema´s, mits de juiste setting wordt gecreëerd en de juiste ‘toon’ wordt aangeslagen. Zo is het belangrijk oog en oor te hebben voor bijvoorbeeld de weerstand die een begrip als “echtscheiding” kan oproepen. Maar ook het organiseren van huiskamerbijeenkomsten in plaats van openbare lezingen maken het verschil, evenals het aanspreken van informele netwerken van vrouwen. Een organisatie als Femmes for Freedom is daarom van essentieel belang.